Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Να εφαρμοστεί το πνεύμα του Νόμου για αποσπάσεις – μεταθέσεις υπαλλήλων υπηρετούντων σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχέςΕΡΩΤΗΣΗ
 Του Βουλευτή Πέλλας Γιώργου ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ 
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 ΘΕΜΑ: «Να εφαρμοστεί το πνεύμα του Νόμου για αποσπάσεις – μεταθέσεις υπαλλήλων υπηρετούντων σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές ».

          Το 2014, κατόπιν συνεχών παρεμβάσεων του ερωτώντος, συμπεριλήφθηκαν σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, («Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις») ευνοϊκές διατάξεις για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές έχοντας δεκαετή δέσμευση παραμονής σ’ αυτές. Πιο συγκεκριμένα, συμπεριλήφθηκε στο αρχικό νομοσχέδιο αυτοτελές άρθρο σύμφωνα με το οποίο  οι μέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3051/2002 που απαγόρευαν ρητά τη μετάταξη, απόσπαση ή μετακίνηση των υπαλλήλων αυτών πριν την πάροδο της δεκαετίας. καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής: « Υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή και οι οποίοι τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για μία τουλάχιστον δεκαετία, με εξαίρεση την περίπτωση που λόγω οργανωτικής αναδιάρθρωσης η ανωτέρω υπηρεσία συγχωνεύεται ή καταργείται. Στην περίπτωση αυτή, καθώς επίσης και στην περίπτωση που οι υπάλληλοι έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους στην παραμεθόρια ή προβληματική περιοχή, επιτρέπονται μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταφορές υπαλλήλων εντός της ίδιας παραμεθόριας ή προβληματικής περιοχής».
Κατά τη συζήτηση του  νομοσχεδίου στη Βουλή  και στην προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε να ληφθεί μέριμνακαι για τις περιπτώσεις συζύγων υπαλλήλων που υπηρετούν σε διαφορετικές παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές σε δημόσιες υπηρεσίες (ή σε ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθμού ή σε Ν.Π.Δ.Δ.), κατατέθηκε συμπληρωματική τροπολογία η οποία έγινε αποδεκτή, με αποτέλεσμα στον τελικό νόμο που ψηφίσθηκε ( Ν. 4250/2014, άρθρο 36 ) να συμπεριληφθεί και η περίπτωση αυτή με την προσθήκη της φράσης «ή άλλης παραμεθόριας ή προβληματικής περιοχής, εφόσον σ’ αυτήν υπηρετεί ο/η σύζυγός τους για λόγους συνυπηρέτησης». Παραλείφθηκε όμως να τοποθετηθεί το κατάλληλο σημείο στίξης (κόμμα) πριν από την προσθήκη αυτή, το οποίο θα τη διαχώριζε με σαφήνεια ως ξεχωριστή περίπτωση.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ζήτημα συνυπηρέτησης συζύγων για την πραγματοποίηση της κινητικότητας των υπαλλήλων τίθεται αποκλειστικά και μόνο όταν αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθεί από μίαπαραμεθόριο ή προβληματική περιοχή σε άλλη.
Επειδή προς τούτο συνηγορεί και η ίδια αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης τροπολογίας, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι στο νόμο, όπως προτείνεται, πρέπει να συμπεριληφθεί και η περίπτωση συζύγων υπαλλήλων που υπηρετούν σε διαφορετικές παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές για λόγους συνυπηρέτησης.
Επειδή επικρατεί μέχρι και σήμερα σύγχυση, με αποτέλεσμα από ορισμένους να  δίνεται η λανθασμένη ερμηνεία ότι και για την πραγματοποίηση της κινητικότητας των υπαλλήλων εντός της ίδιας παραμεθόριας ή προβληματικής περιοχής απαιτείται η συνυπηρέτηση συζύγων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τον αρμόδιο Υπουργό

Να εφαρμόσει το πνεύμα του ιδίου του νόμου, αποσαφηνίζοντας με ερμηνευτική εγκύκλιο ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4250/2014 δεν απαιτείται, ως προϋπόθεση,  η συνυπηρέτηση συζύγων για την πραγματοποίηση μετατάξεων, αποσπάσεων ή μετακινήσεων των υπαλλήλων εντός  της ίδιαςπαραμεθόριας ή προβληματικής περιοχής.

Ο Ερωτών
Γιώργος Καρασμάνης
Βουλευτής Πέλλας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου