Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Μετά από 3 μήνες αναπλήρωσε τις κενές θέσεις ο Δήμαρχος Έδεσσας

Αποτέλεσμα εικόνας για Τάσος Δίου Έδεσσα
Δυο παλαιοί και στη μέση ο νέος άμισθος αντιδήμαρχος Έδεσσας Τάσος Δίου


Με χαρακτηριστική καθυστέρηση 3 και βάλε μηνών (12-05-2016 παραίτηση Τσιβόγλου) ο Δήμαρχος Έδεσσας αποφάσισε να αναπληρώσει τις κενές θέσεις αλλά και να κάνει ανασχηματισμό ο οποίος χαρακτηρίζεται από την πλαδαρότητα του αλλά και από την έλλειψη ρίξεων. Ακόμη σαφώς και είναι προσχηματισμός και με ημερομηνία λήξης καθώς στις 28-2-2017 αναμένεται να ξανά ανακατέψει την τράπουλα. Άλλωστε είναι γνωστή η συνταγή του που την προηγούμενη δημοτική περιόδο πέτυχε. Μάλιστα λόγω της καθυστέρησης του δέχθηκε κριτική από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ουσιαστικά στην κενή θέση του κου Τσιβόγλου που ανεξαρτητοποιήθηκε έβαλε τον δημοτικό σύμβουλο Τάσο Δίου που σύμφωνα με την απόφαση θα είναι άμισθος. Στην θέση του κου Πέτκου έβαλε ο δημοτικό σύμβουλος Μιχάλη Σαμλίδη ο οποίος θα είναι έμμισθος. Ακόμη στην θεση τους παρέμειναν οι κ.κ.κ. Μαρούλα Κατσάρα, Χρήστος Βερυκούκης και Γιάννης Μουράτογλου. Ακόμη όρισε εντεταλμένους συμβούλους τον κο Τάκη Γιώγα και τον κο Κώστα Λαμπρόπουλο στην θέση της Έφης Ταμβίσκου που ανεξαρτητοποιήθηκε. Άλλωστε οι ζυμώσεις για την συγκρότηση ενός νέου ψηφοδέλτιο στον Δήμο Έδεσσας έχουν ήδη ξεκινήσει και πολλά είναι τα ονόματα τα οποία ακούγονται ότι μπορεί να συγκροτήσουν μια νέα ομάδα η οποία θα είναι απαλλαγμένη από το βάρος και τη φθορά της νυν διοίκησης. Παρακάτω δείτε την απόφαση για τον ορισμό των αξιωματούχων του Δήμου Έδεσσας:  


Ορισμός Αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων- μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων έως 28-2-2017 .
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Έδεσσας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα 2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 ΦΕΚ-955/τ.Β’/16-4-14-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 1034 Β/25-4-14) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» , όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες της παραγράφου 3 ε' του άρθρου 3 του N. 4051/12 (ΦΕΚ 40 Α/29-2-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» , αναφορικά με τον αριθμό αντιδημάρχων οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθία.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ - 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247/2012 - ΦΕΚ 3465/τ. Β’/28.12.2012, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ) για τον Δήμο Έδεσσας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 28.814 κατοίκους
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Έδεσσας εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι , εκ των οποίων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του ως άνω Νόμου , οι τρεις (3) δικαιούνται αντιμισθία
7. Την αριθμ. 75/20-6-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) περί ανακήρυξης των επιτυχόντων –επιλαχόντων , τακτικών και αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Έδεσσας καθώς και τις αριθμ. 82/30-6-2014 και 87/9-7-2014 όμοιες διορθωτικές του ιδίου Πρωτοδικείου.
8. Το από 31-8-2014 πρακτικό ορκωμοσίας του Δήμου Έδεσσας
9. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Έδεσσας, όπως δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 2490/τ. Β' /9-11- 2011) , τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1961/τ. Β’/12-8-2013) και ισχύει σήμερα .
10. Την αριθμ. 126/26493/1-9-2014 (ΑΔΑ: 705ΧΩΡΠ-ΒΣ3) απόφασή μας , με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος Οικονομικών , χωρίς αντιμισθία , ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ιωάννης Μουράτογλου και του μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες.
11. Την αριθμ. 142/27787/15-9-2014 (ΑΔΑ: 7ΖΓΥΩΡΠ-ΦΩΝ) απόφασή μας , περί ‘’Ορισμού Αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων- μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων’’, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 154/30371/10-10-2014 (ΑΔΑ: 6ΛΕΟΩΡΠ-Θ9Υ) και 19/3992/25-2-2016 (ΑΔΑ: 6Θ59ΩΡΠ-4ΧΑ) όμοιες.
12. Την από 12-5-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Χρήστου Τσιβόγλου του Δημητρίου , Αντιδημάρχου Παιδείας , Πολιτισμού , Αθλητισμού , Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Νέας Γενιάς.
13. Την από 13-6-2016 δήλωση ανεξαρτητοποίησης της Δημοτικής Συμβούλου κ. Ευτυχίας Ταμβίσκου.
14. Την από 1-8-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Χρήστου Πέτκου του Ιωάννη , Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
15. Την ανάγκη ορισμού νέων αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων μετά την παραίτηση των ανωτέρω και την μεταβίβαση εκ νέου αρμοδιοτήτων.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α) Καταργούμε την αριθμ. 142/27787/15-9-2014 απόφασή μας, περί ‘’Ορισμού Αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων- μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων’’, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 154/30371/10-10-2014 (ΑΔΑ: 6ΛΕΟΩΡΠ-Θ9Υ) και 19/3992/25-2-2016 (ΑΔΑ: 6Θ59ΩΡΠ-4ΧΑ) όμοιες.
Β) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Αγροτικής Ανάπτυξης , με αντιμισθία, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μιχαήλ Σαμλίδη του Γεωργίου, με θητεία από σήμερα 8-8-2016 μέχρι 28-2-2017 και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών Υπηρεσιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα : Εκτέλεσης έργων αγροτικής οδοποιίας, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών όλων των τεχνικών υποδομών του Δήμου (οδικά δίκτυα, πλατείες, παιδικές χαρές κλπ), διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του δήμου, συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού,
2. Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα : πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης , Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας), δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, υποστήριξης και ενίσχυσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής, προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, συντήρησης των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, παρακολούθησης της διαδικασίας ταυτοποίησης του κερασιού, ροδάκινου, μήλου και ακτινιδίου ως Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης και παρακολούθησης του κερασεώνα του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Άγρα. Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων σε θέματα των περ. 1, 3 και 6 του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης - Κτηνοτροφίας – Αλιείας του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 , υπαίθριου εμπορίου , σεμιναρίων –επιμόρφωσης αγροτών, δημιουργίας εκθεσιακού πάρκου αναψυχής με επίκεντρο την κηποτεχνία, οργάνωσης και λειτουργίας αγοράς βιολογικών προϊόντων και καθιέρωσης ετήσιας έκθεσης αυτών, λειτουργίας του δημοτικού λαχανόκηπου.
Γ) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας , με αντιμισθία , την δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κa Μαρία (Μαρούλα) Κατσάρα-Βλάχου του Γεωργίου, με θητεία μέχρι 28- 2-2017 και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα :
Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης , επίβλεψης μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, οργάνωσης , παρακολούθησης της Διαχείρισης του Υγροτόπου Άγρα – Βρυττών – Νησίου .
2. Πρασίνου (εντός πόλεων) και Δημοτικών Κοιμητηρίων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα :
Λειτουργίας της αρμόδιας για το αντικείμενο αυτό Υπηρεσίας του Δήμου, συντήρησης του πρασίνου (εντός πόλεων) σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και διαχείρισης των κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας.
Δ) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Παιδείας , Πολιτισμού , Αθλητισμού , Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Νέας Γενιάς , Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών , Καταστημάτων, επιχειρήσεων ,εμπορίου και υπαίθριας διαφήμισης χωρίς αντιμισθία, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναστάσιο Δίου του Δημητρίου, με θητεία από σήμερα 8-8-2016 μέχρι 28-2-2017 και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Παιδείας , πολιτισμού και αθλητισμού, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 75 παρ. 1 περίπτωση στ΄ του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την
ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου καθώς και λειτουργίας κι εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
2. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 75 παρ. 1 περίπτωση ε΄ του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
3. Χορήγησης της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις. προγραμματισμού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
4. Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών και ειδικότερα σε ότι αφορά τα αδέσποτα ζώα , την λειτουργία του κυνοκομείου, την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, την ελεγχόμενη στάθμευση, και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
5. Καταστημάτων, επιχειρήσεων ,εμπορίου και υπαίθριας διαφήμισης και ειδικότερα σε ότι αφορά :
 την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων και συναφών επιχειρήσεων και το χειρισμό των σχετικών με αυτές θεμάτων, καθώς και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για την επιβολή κυρώσεων.
 τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου αυτή προβλέπεται.
 τη λειτουργία λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, τη χορήγηση των σχετικών αδειών καθώς και την έκδοση των συναφών με αυτές πράξεων.
 την έκδοση των πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση (άδειες τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων , άδειες υπαίθριας διαφήμισης κ.λπ.) και κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω θέμα.
Παράλληλα με τις ανωτέρω αρμοδιότητες του ανατίθεται η εποπτεία και ο συντονισμός δράσεων σε θέματα :
Τουρισμού, ισότητας των δύο φύλων , Συμβουλευτικής Αγωγής και Δράσεων Νεολαίας, Τοπικού Συμβούλιου Νέων, θεμάτων Νεολαίας, πολιτικής προστασίας, λειτουργίας και εποπτείας των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των ΚΕΠ , υποστήριξης των πολιτικών οργάνων και ανθρώπινου δυναμικού , καθώς και τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.
Ε) Ορίζουμε Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας , με αντιμισθία , τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Βερικούκη
του Νικολάου, με θητεία μέχρι 28-2-2017 και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας.
β) Λειτουργίας και εποπτείας όλων των κοιμητηρίων της δημοτικής ενότητας.
β) Παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μέριμνας για τη διαφύλαξη της καλής κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργασίας με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Μέριμνας για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της δημοτικής ενότητας.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτούνται οι Αντιδήμαρχοι για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα έγγραφα ή πράξεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους «με εντολή Δημάρχου» και οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων του Δήμου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται , τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου που αναπληρώνει το Δήμαρχο
Σε περίπτωση νομίμου κωλύματος των αντιδημάρχων οι αρμοδιότητες που
τους μεταβιβάζονται με την παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο.
Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση τους από τη θέση του Αντιδημάρχου , πριν από την λήξη της θητείας τους είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
ΣΤ) Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου , με θητεία μέχρι 28-2-2017 και αναθέτει σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων όπως αναλύονται παρακάτω:
1. Δημήτριο Γιώγα του Γεωργίου , ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου μας , με αρμοδιότητες σε θέματα προγραμματισμού και οργάνωσης μελετών, επίβλεψης μελετών και έργων πρασίνου, αναπτυξιακών προγραμμάτων , ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.
2. Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο του Αθανασίου , ως εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου μας , με αρμοδιότητες σε θέματα υγείας ,επιδημιολογίας , προγραμμάτων εμβολιασμών , κοινωνικής μέριμνας, Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου , εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων, υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, πρόνοιας απόρων και αστέγων, δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως
άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου