Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Μεταφέρονται οι λαϊκές της Πολυκάρπης και της Φιλώτειας Δήμου Αλμωπίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/νση : Λ. Μ. Αλεξάνδρου  12
Ταχ. Κώδ. :58400 Εξαπλάτανος
Πληροφορίες: Ελπασίδου Γεωργία
Τηλέφωνο : 2384350325
FAX : 2384041000


                               
           Εξαπλάτανος  20 / 10 / 2016
           Αρ. Πρωτ.:  27975


ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘ. 2616

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας των λαϊκών αγορών Πολυκάρπης και Φιλώτειας

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.
2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
3) Την αριθμ. 175/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας»
4) Τις ανάγκες της αγοράς.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

   Η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών Πολυκάρπης και Φιλώτειας της Παρασκευής 28 Οκτωβρίου 2016, να διενεργηθεί το Σάββατο 29 Οκτωβρίου  2016, λόγω της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.  Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των ανωτέρω λαϊκών αγορών ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.                                                                          

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

                                                                                                 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1.        Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας
2.        Εκπρόσωπο παραγωγών λαϊκής αγοράς
3.        Πρόεδρο Τ.Κ. Πολυκάρπης
4.        Πρόεδρο Τ.Κ. Φιλώτειας
5.        Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
6.    Δ/νση Οικονομικών
7.    Αρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου