Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας Αποτέλεσμα εικόνας για Οικονομική επιτροπή Δήμου Αλμωπίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                       
       Ταχ.Δ/νση 
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
F A X

:
:
:
:
:

Δημαρχείο, Αριδαία
584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ
Πασόης Ιωάννης
23843 - 50232
23840 -21226

ΠΡΟΣ :

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
       Δήμου Αλμωπίας

1. Μπάτσης Χρήστος του Νικολάου
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος του Νικολάου
3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος του Ευτυχίου
4. Κετικίδης Ιωάννης του Παντελή
5. Μπογδάνης Μιχαήλ του Γεωργίου
6. Παρούτογλου Νικόλαος του Παναγιώτη
                    Ε Ν Τ Α Υ Θ Α


           
                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

            Σας καλούμε να έρθετε  στις  25  Νοεμβρίου,  του έτους 2016,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10:30   π. μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
                                    
                                       ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1
Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
2
Τροποποίηση της με αριθμ. 205/2016 απόφασης οικονομικής επιτροπής περί ψήφισης  του σχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου  Αλμωπίας, οικ. έτους 2017 – Συμμόρφωση με τη  γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 
3
Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς      Πλημμελειοδικείου  ΄Εδεσσας,   στις 2-12-2016.
4
Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας για την εκμίσθωση  δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Αλώρου.
5
Εξουσιοδότηση της ίδιας επιτροπής διαπίστωσης βλαβών η οποία ορίστηκε  με την υπ΄αριθμ 200/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας.

6
Διαπίστωση βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»7
 Ένσταση κατά τη μη εφαρμογή ενεργειών βάσει του άρθρου 58 του ΚΔΕ για τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 22703/8-9-2016 και 22919/12-9-2016 του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»


8
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου κατασκευή τσιμενταύλακα Τ.Κ.  Φιλώτειας.


9
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση  του έργου επισκευή δρόμου στον οικισμό Κορυφής.


                                                
Εσωτερική  Διανομή:
- Πρωτόκολλο - αρχείο
-Τμήμα Υποστήριξης Πολ.Οργάνων
-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Γραφείο Δημάρχου
-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου