Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βεγορίτιδα, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων ( εντός των ορίων της Π.Ε. ΠέλλαςΑποτέλεσμα εικόνας για λίμνη βεγοριτιδα

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Τ.Α΄/07- 06-2010).
  2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/τ.Α./27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 81320 και 77909/1-12-2016 αποφάσεις, «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΦΕΚ 4302 τ. Α΄/30-12-2016).
  3. Την Απόφαση Αριθμ. 30197(392)/27-1-2017 (ΦΕΚ 229/1-2-2017 τ. Β΄) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής          Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
  4. Τις Αριθμ Αποφάσεις Γ.Π.Κ.Μ. 2957/7-10-2016 (ΦΕΚ 3342/18-10-2016 τ. Β΄) και Γ.Π.Κ.Μ. 3141/24-10-2016 (ΦΕΚ 3592/4-11-2016 τ. Β΄) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, «Αναπλήρωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη».
  5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 1740/87 και Ν. 2040/92
  6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 142/1971 «Περί αλιείας υδρόβιων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών».
  7. Το αριθμ. 133/7-4-2017 έγγραφο του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας με θέμα «Απαγόρευση αλιείας στην Βεγορίτιδα».
  8. Το αριθμ. 6248/10-4-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Αναγκαιότητα απαγόρευσης αλιείας στην λίμνη Βεγορίτιδα».
9.    Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για  τη  διατήρηση  των  ιχθυοαποθεμάτων της λίμνης Βεγορίτιδας.
10. Την αντίστοιχη απαγόρευση του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας.
  1. Τις αναφορές αλιέων για την ασκούμενη πίεση στους πληθυσμούς του κυπρίνου, που έχουν πλησιάσει στα αβαθή των ακτών της λίμνης, για την αναπαραγωγική τους δραστηριότητα.
  2. Την αυτοψία υπαλλήλου του τμήματος Φυτικής Ζωικής Παραγωγής & Αλιείας στην λίμνη Βεγορίτιδα και την διαπίστωση ότι, οι συνθήκες για την αναπαραγωγική διαδικασία του Κυπρίνου είναι κατάλληλες.
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Απαγορεύουμε απόλυτα την αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών στη λίμνη  Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από 20η  Απριλίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, έως και 4η Ιουνίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες  από  τις αποβάθρες  και  όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα και τα Δασαρχεία της περιοχής.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις.
                                   
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ    Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ                                                
                                               

   Αθηνά  Αθανασιάδου - Αηδονά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου