Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Επιστολή Προέδρου ΠΕΔΚΜ προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη


 Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΔΚΜ
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ.  Λάζαρος Κυρίζογλου   απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη σχετικά με τις παρατάσεις των συμβάσεων Προς:

Κύριο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ
Υπουργό Εσωτερικών
Σταδίου 27 & Δραγατσανίου
Τ.Κ. 10183
ΑΘΗΝΑ

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ. ΚΕΔΕ
Δημάρχους των Δήμων της ΠΕΔΚΜ και μέλη Δ.Σ./ΠΕΔΚΜ
Βουλευτές ΠΚΜ
Κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο


            Κύριε Υπουργέ
Α. Η ύπαρξη, η αποστολή και η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) στην πατρίδα μας προβλέπεται και κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Ελλάδος. Στο άρθρο 102 του Συντάγματος (Μέρος Τρίτο, Τμήμα ΣΤ’, Πρώτο Κεφάλαιο) ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 102. 1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων… 2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια… 4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται όπως νόμος ορίζει…» Ακόμη στο Σύνταγμα, (Μέρος Τρίτο, Τμήμα ΣΤ’ δεύτερο κεφάλαιό, υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης), στο άρθρο 103, ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 103… 2. Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονικά περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου… 7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, …γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει… 8. Απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτή ισχύουν και ως προς τους ασχολουμένους με σύμβαση έργου…»
Στο πλαίσιο των ανωτέρω επιταγών του Συντάγματος, τις οποίες όλοι (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και Κράτος) υποχρεούνται να σέβονται και να τηρούν, αυτονόητο είναι ότι έχουμε υποχρέωση να εφαρμόζουμε κάθε κανόνα δικαίου που ψηφίζει η κεντρική διοίκηση, εφόσον αυτός συνάδει με το Σύνταγμα, διότι όλοι οι κανόνες δικαίου υποχωρούν και δεν υπερισχύουν αυτού. Επίσης, με βάση τις ανωτέρω πρόνοιες και επιταγές του Συντάγματος, προκύπτει ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι όργανα υπό κρατική διοίκηση αλλά έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι δήμαρχοι και όλοι οι αιρετοί δεν είναι υπάλληλοι του Υπουργού Εσωτερικών. Εμείς, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γνωρίζουμε τα ανωτέρω. Εσείς ως Υπουργός Εσωτερικών τα γνωρίζετε; Αν τα γνωρίζετε γιατί δεν σέβεσθε το Σύνταγμα και γιατί δεν κινείσθε εντός του συνταγματικού θεσμικού πλαισίου;
Β. Ενόψει της τυπικής διάκρισης των Κρατικών Λειτουργιών, η οποία συνεπάγεται την ισοτιμία και ισοδυναμία αυτών, προκύπτει ότι και τα διοικητικά όργανα  μπορούν να ελέγχουν την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Διότι, οι διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 του Συντάγματος, ορίζουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι «οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα». Άλλωστε, ισχύει η διάταξη που ορίζει ότι «Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα [Κράτος] και την Δημοκρατία  αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των πολιτών» (άρθρο 120 αρ. 2 Συντ. ) και κατά μείζονα λόγο όλων των κρατικών οργάνων (βλ. και άρθρο 25 παρ. 1, εδ. α’ – β’ Συντ.). Έτσι, δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε να μην εφαρμόσουμε, όπως και οι δικαστές αντισυνταγματική διάταξη νόμου ή αντισυνταγματική διοικητική πράξη, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αυτές έχουν κριθεί δικαστικά αντισυνταγματικές (ΣΕ 2102/1967, πρβλ. ΣΕ 1497-8/1967, 3075, 3940/1976 και βλ. ad hoc Διοικ. Εφ. Αθ. 1164/1989, ΕΔΚΑ, 1990,287, άρθρα 87 παρ. 2, 93 παρ. 4 του Συντάγματος: «Άρθρο 87. …2. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος…» και «Άρθρο 93… 4. Τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενό του είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα.»). Ως Υπουργός Εσωτερικών γνωρίζετε τα ανωτέρω;

Κύριε Υπουργέ
Γ. Σας απευθύνω, ως θεσμικά κατά το Σύνταγμα και τους νόμους αρμοδίου και υπευθύνου, την παρούσα επιστολή, ώστε έστω την ύστατη στιγμή να αναλογισθείτε τις ευθύνες σας και να μεριμνήσετε με άμεσες ενέργειες να περιστείλετε την κακή τροπή που έχουν λάβει οι συνέπειες των πολιτικών επιλογών και των θεσμικών ρυθμίσεών σας, που αφορούν χιλιάδες συμβασιούχους, οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες καθαριότητας στους Δήμους της χώρας, με παράταση των συμβάσεών τους (άρθρο 16 ν.4429/2016) μέχρι 31.12.17.
Σήμερα η κατάσταση που επικρατεί με τους ανωτέρω συμβασιούχους στους δήμους είναι απαράδεκτη κι έχει ως εξής: (α) σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχουν συμβασιούχοι των οποίων οι συμβάσεις δεν παρατάθηκαν γιατί αιρετοί αρνήθηκαν να εφαρμόσουν τις αντισυνταγματικές θεσμικές ρυθμίσεις για παράταση των συμβάσεων, (β) συμβασιούχοι των οποίων η διάρκεια του χρόνου απασχόλησής τους έχει υπερβεί τους 24 μήνες κι εργάζονται χωρίς να αμείβονται (αρνούνται οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου να θεωρήσουν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα), (γ) συμβασιούχοι των οποίων έχει διακοπεί η παραταθείσα σύμβαση πριν την συμπλήρωση του 24μήνου και τους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές (αρνούνται οι Επίτροποι του Ε.Σ. να θεωρήσουν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα), (δ) συμβασιούχοι των οποίων η διάρκεια του χρόνου απασχόλησης δεν έχει υπερβεί το 24μηνο κι εργάζονται χωρίς να αμείβονται, (αρνούνται οι Επίτροποι του Ε.Σ. να θεωρήσουν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα), (ε) σε ορισμένες περιπτώσεις συμβασιούχοι οι οποίοι εργάζονται και καταβάλλονται σ’ αυτούς οι αποδοχές τους (οι Επίτροποι θεωρούν τα σχετικά χρηματικά εντάλματα).
Φυσικά είμαστε υπέρ των εργαζομένων. Φυσικά δεν θέλουμε να υπάρχουν άνεργοι στις τοπικές κοινωνίες μας. Λέμε όμως στους συμβασιούχους την αλήθεια δηλ. τι προβλέπει το Σύνταγμα και οι συμβατοί με αυτό νόμοι. Αντίθετα εσείς στο θέμα αυτό λειτουργήσατε και εξακολουθείτε να λειτουργείτε κατά παράβαση του Συντάγματος και κατά παράβαση κάθε κανόνα δικαίου, για καθαρά πολιτικούς – ψηφοθηρικούς λόγους, ώστε οι συμβασιούχοι να καθίστανται όμηροι των πολιτικών σας ορέξεων. Το ζήτημα αυτό δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή διαχείριση και εκμετάλλευση. Οι εργαζόμενοι έχουν ήδη καταλάβει πολύ καλά τι γίνεται.
Υποστηρίζουμε την εξής νόμιμη, ηθική, δίκαιη και έντιμη θέση: πρόσληψη στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων μονίμου προσωπικού με σχετικό διαγωνισμό όπως το Σύνταγμα και οι νόμοι ορίζουν, στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν και οι νυν συμβασιούχοι και κάθε άλλος Έλληνας πολίτης με εφαρμογή της δίκαιης και ίσης αντιμετώπισης όλων των πολιτών .

Κύριε Υπουργέ
Δ. Όπως σας είναι γνωστό, με την διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 4429/2016 και τις συναφείς με αυτήν νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου σας επιβλήθηκε κατά τρόπο εντελώς αντιδημοκρατικό αλλά εντέλει και αντισυνταγματικό, όπως επανειλημμένα έχει κριθεί ήδη δικαστικά, η παράταση όλων των συμβάσεων μέχρι την 31-12-2017 δίχως τη σύμφωνη γνώμη των δήμων των δήμων και δίχως την εξέταση και άλλων κριτηρίων. Θα σας αναφέρω μία μόνο περίπτωση ενδεικτικά. Σ’ ένα νησιώτικο ή παραλιακό τουριστικό δήμο, κατά την τουριστική περίοδο υπάρχει ανάγκη 80 εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητάς του. Το χειμώνα έχει ανάγκη 20 εργαζομένων. Τί να τους κάνει τους 70 το χειμώνα; Να τους έχει να κάθονται κα να πληρώνονται; Εσείς θα αποφασίσετε εκ των άνω και ουσιαστικά θα διατάξετε πόσους εργαζόμενους και για ποιο χρονικό διάστημα θα έχει ένας δήμος, χωρίς να δίνετε δεκάρα για την οικονομική επιβάρυνση, που ερήμην των δήμων προκαλεί η αντισυνταγματική ρύθμισή σας;
Ειδικότερα, όπως σας είναι γνωστό, τόσο σειρά από δικαστικές αποφάσεις όσο και πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνουν την επίμαχη διάταξη αντισυνταγματική, θεωρώντας την ευθέως συγκρουόμενη προς τις διατάξεις 101, 102 και 103 του Συντάγματος. Παρά ταύτα, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4364/10-3-2017 έγγραφό σας ζητάτε και ουσιαστικά επιβάλλετε, ως ιεραρχικώς Προϊστάμενος αυτών, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας να ασκήσουν πειθαρχικό έλεγχο σε όσους αιρετούς, σε μια δημοκρατική χώρα, δεν εφάρμοσαν αντισυνταγματική διάταξη. Δηλαδή, με άλλες λέξεις, ζητάτε και ουσιαστικά ως ιεραρχικώς προϊστάμενος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων επιβάλλετε, την άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε όσους αιρετούς εφάρμοσαν το Σύνταγμα. Η ενέργειά σας αυτή συναντά την έντονη αποδοκιμασία μας, προκαλεί θλίψη και ανακαλεί στις μνήμες μας άλλες εποχές και πρακτικές αυταρχικές, καθεστωτικές και αντιδημοκρατικές. Σας δηλώνουμε ότι όσο κι αν προσπαθείτε να μας εκφοβίσετε, εμείς δεν πρόκειται να φοβηθούμε. Θα πράξουμε το αυτονόητο: θα εφαρμόζουμε το Σύνταγμα και τους νόμους που είναι σύμφωνοι με αυτό και δεν θα υποχωρήσουμε από την υποχρέωσή μας να προασπιζόμαστε τα πραγματικά συμφέροντα όλων των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών και των φορέων που υπηρετούμε δηλαδή των δήμων μας.
Σας κρούω τον κώδωνα του κινδύνου και σας γνωρίζω ότι είσθε προσωπικά υπεύθυνος για τους συμβασιούχους που θα βρεθούν στο δρόμο με δικαστικές αποφάσεις. Ταυτοχρόνως σας επισημαίνω ότι η τυχόν άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε αιρετούς που δεν υποτάχθηκαν πειθήνια στις πολιτικές σας και στην εντολή σας να εφαρμόσουν αντισυνταγματικές διατάξεις, θα οδηγήσουν σε κατάλυση της συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικητικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης της πατρίδας μας. Επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ανοιγούν πολλές δίκες κατά του Υπουργείου σας και κατά των  Προϊσταμένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Κύριε Υπουργέ,
Ε. Επειδή υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα να μην ενημερώνεστε επακριβώς από τους συνεργάτες σας για την δικαστική τροπή που έχει λάβει η άναρχη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβερνήσεώς σας στο θέμα των συμβασιούχων, σας επισυνάπτω στην παρούσα επιστολή μου σειρά από δικαστικές αποφάσεις που επιβεβαιώνουν το αληθές των λεγομένων μου:
1.         Την υπ’ αριθμόν 74/2016 απορριπτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)
2.         Την από 19-12-2016 απορριπτική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων),  επί της αίτησης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής του Παναγιώτη Γυπάκη κλπ κατά του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
3.         Την από 19-12-2016 απορριπτική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), επί της αίτησης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής του Αθανασίου Αγγέλου κλπ κατά του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
4.         Την υπ’ αριθμόν 3895/2017  απορριπτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)
5.         Την υπ’ αριθμόν 5240/2017 απορριπτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)
6.         Την υπ’ αριθμόν 113/2016 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νομό Θεσσαλονίκης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία επιστρέφεται αθεώρητο το σχετικό ένταλμα και απορρίπτεται ως αντισυνταγματική η παράταση των επίμαχων συμβάσεων εργασίας.
7.         Την υπ’ αριθμόν 105/2016 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο Ι τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία επιστρέφεται αθεώρητο το σχετικό ένταλμα και απορρίπτεται ως αντισυνταγματική η παράταση των επίμαχων συμβάσεων εργασίας.
8.         Την υπ’ αριθμόν 43/2016 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο Ι τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία επιστρέφεται αθεώρητο το σχετικό ένταλμα και απορρίπτεται ως αντισυνταγματική η παράταση των επίμαχων συμβάσεων εργασίας.
9.         Την υπ’ αριθμόν 41/2016 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο Ι τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία επιστρέφεται αθεώρητο το σχετικό ένταλμα και απορρίπτεται ως αντισυνταγματική η παράταση των επίμαχων συμβάσεων εργασίας.
10.     Την υπ’ αριθμόν 278/2015 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών στο Ι τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία επιστρέφεται αθεώρητο το σχετικό ένταλμα και απορρίπτεται ως αντισυνταγματική η παράταση των επίμαχων συμβάσεων εργασίας.
11.     Την υπ’ αριθμόν 434/2017 απορριπτική απόφαση επί της αίτησης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)
12.     Την υπ’ αριθμόν 16/2017 απορριπτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)
13.     Την από 21-4-2017 απορριπτική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), επί της αίτησης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής του Ασκανάζ Αρουτουνιάν κλπ κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών.

Επιθυμία μου είναι ειλικρινά να γνωρίζετε ότι οι προθέσεις μου είναι να προστατεύσω τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως την ανεξαρτησία του, όπως τόσα χρόνια πράττω από το δικό μου μετερίζι, με όλες τις κυβερνήσεις, με βάση την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου και των συναδέλφων μου αυτοδιοικητικών των δήμων της Π.Κ.Μ. Έχετε δε πάντα κατά νου, ότι ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας (Αλβέρτος Αϊνστάιν, 1879-1955). Και εγώ, όπως και όλοι οι αυτοδιοικητικοί, είμαστε φίλοι της αλήθειας…

ΣΤ. Ενόψει αυτών, οφείλετε να ανακαλέσετε άμεσα το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4364/10-3-2017 έγγραφό σας, με το οποίο ουσιαστικά επιβάλετε την πειθαρχική δίωξη των αιρετών. Και αυτό το οφείλετε στην Δημοκρατία, στους Θεσμούς και την Αυτοδιοίκηση που εσείς ο ίδιος επικαλείστε ότι προστατεύετε και αυτή τη στιγμή βάλλονται.

Ζ. Τέλος, κ. Υπουργέ, σας καλώ να αποδίδετε σε όλους τους αιρετούς και ιδιαίτερα στους δημάρχους τον δέοντα και αυτονόητο σεβασμό, διότι (οι δήμαρχοι) εκλέγονται με αυξημένη δημοκρατική λαϊκή νομιμοποίηση (50% + μία ψήφο). Σας καλούμε να απέχετε από υποτιμητικούς για τους αιρετούς χαρακτηρισμούς και να συνεργάζεσθε μαζί τους. Αυτό θα αποβεί προς δικό σας θεμιτό πολιτικό όφελος, προς όφελος της κυβέρνησης, προς όφελος της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών που όλοι ταχθήκαμε να υπηρετούμε.


Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ


Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου