Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας αύριοΑποτέλεσμα εικόνας για Οικονομική επιτροπή Δήμου Αλμωπίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριδαία 07-07-2017

Αριθμ. Πρωτ: 15529


Ταχ.Δ/νση 
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
F A X
:
:
:
:
:
Δημαρχείο, Αριδαία
584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ
Πασόης Ιωάννης
23843-50232
23840-21226

ΠΡΟΣ :

Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
       Δήμου Αλμωπίας
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1. Ουργαντζόγλου Απόστολος  του Ιωσήφ
2. Αβραμίκας Στέφανος του Χρήστου
3. Κετικίδης  Ιωάννης του Παντελή
4. Χουρσόγλου  Χρήστος  του Δημητρίου
5. Πασόης Δημήτριος του Ιωάννου
6. Καλδερεμτζή Δέσποινα του Θεοδώρου, και παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικού μέλους στη συνεδρίαση, να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, για να καλέσουμε το αναπληρωματικό μέλος.


               
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: (Εφόσον  ειδοποιηθείτε  για να έρθετε  στη  συνεδρίαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικών μελών): Χατζηγιαννίδης Γεώργιος του Δημητρίου, Βέσκος Δημήτριος του Χρήστου, Δόντσος Χρήστος του Νικολάου, Μπαγκή Αικατερίνη του  Ευαγγέλου και Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
           Σας καλούμε να έρθετε  στις  12  Ιουλίου,  του έτους 2017,  ημέρα Τετάρτη   και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     
                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
        

Ανακοίνωση  επιστολής  Προέδρου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Φωτ. Σώματα κλπ).

1
Εισήγηση για την 10η  αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, Οικονομικού έτους 2017.

2
Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

3
΄Εγκριση Πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων

4
΄Εγκριση Πρακτικού  του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Υλικών Συντήρησης & Επισκευής Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού (φωτ. Σώματα κλπ)”.


5
Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΔΕ  Αριδαίας”.

6
Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “Ασφαλτόστρωση ΔΕ Εξαπλατάνου”.

7
Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αλμωπίας”.

8
Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου “Ανάπλαση ΤΚ Θηριόπετρας”.

9
Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρω βία (Αριθ. Πρωτ. 13292/16-06-2017) για το έργο “Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης διαχειριστικής ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού”.

10
Εκ  νέου εισήγηση για τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 110/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά ορισμό υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής  για επεκτάσεις ΦΟΠ -παραλλαγές δικτύου ΦΟΠ.

 

Εσωτερική  Διανομή:
- Πρωτόκολλο - αρχείο
-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων
-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Γραφείο Δημάρχου
-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών
-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών
-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου