Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015

Δήμος Αριστοτέλη: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας νερού


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΔ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας νερού


Ενημερώνουμε τους Δημότες του Δήμου Αριστοτέλη ότι:
Όσοι δημότες διαθέτουν εντός ιδιοκτησιών τους σημεία υδροληψίας (δηλαδή γεωτρήσεις, πηγάδια κτλπ) , τα οποία δεν έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα , θα πρέπει να τα δηλώσουνε έως 30-09-2015 καθώς να πάρουν και άδεια χρήσης .Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα.
Συγκεκριμένα: Την 10-7-2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1435Β), η Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 101123 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης….», με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 146896/2014 «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» και προβλέφθηκε ότι όποιος υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού μέχρι τις 30-09-2015, δεν καταβάλλει πλέον πρόστιμο. Σημειώνουμε ότι το προβλεπόμενο πρόστιμο το οποίο καταργήθηκε ήταν 1000 έως 2000 ευρώ.
•  Μετά την 30-09-2015 η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού θα τιμωρείται ως εξής: α) με πρόστιμο (50) πενήντα ευρώ από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και β) με πρόστιμο 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1-1-2016.
•  Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση φακέλου για χορήγηση άδειας χρήσης νερού, είναι η κατάθεση αίτησης στον οικείο Δήμο για εγγραφή της υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ). Η εν λόγω διαδικασία μέχρι 31-12-2014 γίνονταν χωρίς πρόστιμο, αλλά μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής προβλέπεται πρόστιμο 100 Ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αίτησης για εγγραφή της υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους οικείους Δήμους.
•  Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προβεί στην έκδοση της αριθμ. πρωτ. οικ. 101282/14-7-2015 Εγκυκλίου «Οδηγίες για την κατάρτιση φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος από σημεία υδροληψίας που έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) είτε η αντίστοιχη αγροτική δραστηριότητα είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) είτε όχι» (ΑΔΑ: 6ΨΚΘ465ΦΘΗ-5ΝΩ), η οποία περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό και οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση του φακέλου, για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος για αγροτικές δραστηριότητες.


Γρ. Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more