Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση Χρυσόγονου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου τα έτη 2012-2013


Με συντριπτική πλειοψηφία, που βαίνει πολύ πέραν των ορίων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, υπερψήφισε σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την έκθεση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου τα έτη 2012-2013, επιβεβαιώνοντας έτσι πανηγυρικά τη θετική ψήφο που είχε δώσει τον Ιούλιο η αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ακολουθούν τα κείμενα της πρώτης εισήγησης του ευρωβουλευτή και της δευτερολογίας του.[1]


Πρώτη εισήγηση (διαθέσιμη σε https://www.youtube.com/watch?v=Dc8mse0pi6M)

Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,
Τον Ιούλιο ψηφίσαμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία, την Έκθεση για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου τα έτη 2012-2013.
Η Έκθεση λειτούργησε και ως εργαλείο διαλόγου της Επιτροπής μας με τις Επιτροπές Αναφορών, Συνταγματικών Θεμάτων, Περιβάλλοντος και Ατομικών Δικαιωμάτων. Μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία ανταλλαγής απόψεων με βουλευτές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και με διαφορετικές κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες οδηγηθήκαμε στο κείμενο που έχετε σήμερα μπροστά σας.
Ή Έκθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προηγούμενων αντίστοιχων εκθέσεων που κάθε χρόνο αποτυπώνουν την απάντηση του Κοινοβουλίου στην επίσημη γνώμη της Επιτροπής για το πώς εφαρμόστηκε ή δεν εφαρμόστηκε το ευρωπαϊκό δίκαιο σε δεδομένη χρονική περίοδο στην Ένωση. Παραδοσιακά οι εκθέσεις εκείνες έδιναν έμφαση στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και στα εργαλεία και τους μηχανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την συμμόρφωση των κρατών-μελών στις υποχρεώσεις τους. Αυτή τη διάσταση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης την αναπτύσσουμε διεξοδικά στην Έκθεσή μας με στοιχεία, ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητό από τον κάθε πολίτη πού εντοπίζονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα.
Για πρώτη φορά, όμως, τολμήσαμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Για πρώτη φορά τολμήσαμε να πούμε σε αυτή την έκθεση το αυτονόητο, ότι δηλαδή η εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης δεν είναι μια επιταγή μόνο για τα κράτη-μέλη, αλλά δεσμεύει και την ίδια την Ένωση, τα όργανα και τους οργανισμούς της.
Επισημαίνεται ειδικότερα ότι στο πλαίσιο της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης τα κράτη-μέλη υποχρεώθηκαν να λάβουν μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, ιδίως τις διατάξεις του σχετικά με την προστασία των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων.
Η έκθεση προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Συμβούλιο, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) να σέβονται το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης (τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) κατά τη θέσπιση διατάξεων του δευτερογενούς δικαίου και κατά την έγκριση πολιτικών για οικονομικά και κοινωνικά θέματα, οι οποίες επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ακόμη η έκθεση εκφράζει ανησυχία ότι τα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί σε υπερχρεωμένα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία κατόπιν ενσωματώθηκαν σε πράξεις παράγωγου δικαίου της ΕΕ προτού μεταφερθούν στην εσωτερική νομοθεσία, κατά την περίοδο που καλύπτεται από τις δύο υπό εξέταση εκθέσεις, και ιδίως οι δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά η ικανότητα των κρατών μελών να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.
Η έκθεση θεωρεί ότι τα κράτη μέλη που τελούν υπό προγράμματα οικονομικής προσαρμογής πρέπει να εξακολουθούν να μπορούν να πληρούν την υποχρέωσή τους να σέβονται τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και υπενθυμίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ακόμη και όταν ενεργούν ως μέλη ομάδων διεθνών δανειστών («τρόικες» ή "κουαρτέτα"), δεσμεύονται από τις Συνθήκες και τον ΧΘΔΕΕ.
Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι βουλευτές,
Σε λίγη ώρα καλείστε να ψηφίσετε την Έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Σας ζητώ να ψηφίσετε θετικά, γιατί έχετε μπροστά σας μια έκθεση περιεκτική και ισορροπημένη, που χτίζει επάνω σε ό,τι ήδη οικοδομήθηκε με προηγούμενες παρόμοιες εκθέσεις αλλά και τολμά να εισαγάγει νέες διαστάσεις του προβλήματος, με τρόπο που τελικά ενδυναμώνει και τιμά τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου μας ως φωνής των λαών της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ.

Δευτερολογία (διαθέσιμη https://www.youtube.com/watch?v=PzsfTipeLLY)

Κυρία Πρόεδρε,

θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για όσα θετικά σχόλια ακούστηκαν για την Έκθεση. Θα μπορούσε να εξάγει κανείς ως γενικό συμπέρασμα ότι όλες οι πτέρυγες αυτής της αίθουσας, με την εξαίρεση των βουλευτών της ακραίας δεξιάς, συμφωνούν στο ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, στο ότι χρειαζόμαστε να πάμε το ρολόι της ιστορίας μπροστά και όχι πίσω, στην Ευρώπη των εθνικών αντιπαραθέσεων. Για να γίνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει πρώτον περισσότερο Ευρωπαϊκή και δεύτερον περισσότερο ενωμένη. Περισσότερο Ευρωπαϊκή σημαίνει ότι πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερο σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αξία του ανθρώπου, που συνιστούν άλλωστε σύμφωνα με το άρθρο 2 της Ιδρυτικής Συνθήκης, το θεμέλιο της Ένωσης. Και θα επιμείνω για μια ακόμη φορά ότι στην έννοια των θεμελιωδών δικαιωμάτων περιέχονται κατεξοχήν και τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως κανόνες δικαίου και όχι ως απλά ευχολόγια ή πολιτικού χαρακτήρα μόνο διακηρύξεις. Και δεύτερον η Ένωση πρέπει να γίνει περισσότερο ενωμένη, που σημαίνει ότι πρέπει να επιδειχθεί μεγαλύτερη συνοχή και αλληλεγγύη και μεταξύ των κρατών μελών αλλά και στο εσωτερικό των κοινωνιών. Και βέβαια το θέμα της μετανάστευσης και ειδικότερα το θέμα των προσφύγων που μας απασχολεί τόσο έντονα αυτές τις μέρες είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να επιδειχθεί αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και ενιαία στάση στην αντιμετώπισή του διότι διαφορετικά τα κράτη- μέλη πρώτης εισόδου επιβαρύνονται με φορτίο που είναι αδύνατο να φέρουν μόνα τους.

Ευχαριστώ πολύ.

[1] Η Έκθεση Χρυσόγονου, έτσι όπως τέθηκε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Σώματος, είναι διαθέσιμη σε http://goo.gl/9eozy1

[1] Η Έκθεση Χρυσόγονου, έτσι όπως τέθηκε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Σώματος, είναι διαθέσιμη σε http://goo.gl/9eozy1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more