Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015

Με ευχολόγια προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου Γιουνκέρ με ευχολόγια και φιλόδοξες προτάσεις, όπως προκύπτει από την απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου.
Η Επιτροπή ουσιαστικά αρνείται να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το πώς θα κινητοποιηθούν 315 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα μετά τη χρόνια ύφεση που έχει πλήξει την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον Νοέμβριο του 2014 το νέο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, με το οποίο υποτίθεται ότι θα κινητοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις 315 δισ. ευρώ, ώστε να μπει και πάλι σε κίνηση μετά από μία δεκαετία ύφεσης η στάσιμη οικονομία της Ευρώπης.
Ωστόσο κορυφαίοι εκπρόσωποι του ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ο επικεφαλής του ασφαλιστικού κολοσσού ΑΧΑ [1], δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να συμμετάσχουν, αν προηγουμένως δεν εξασφαλίσουν παραχωρήσεις από την Ένωση σε ό,τι αφορά την απορρύθμιση των κεφαλαιαγορών (και ειδικότερα της ασφαλιστικής αγοράς, για την οποία ισχυρίζονται ότι η Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επιβάλλει στις ασφαλιστικές εταιρίες πολύ υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας).
Ερωτάται η Επιτροπή πού στηρίζει την αισιοδοξία της για προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για το νέο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη ενόψει των δεδομένων αυτών.


Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής
(15.9.2015)

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη», η Επιτροπή πρότεινε μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ για την τόνωση των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση[2]. Το σχέδιο βασίζεται σε τρεις αλληλοενισχυόμενες συνιστώσες: στην κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ για πρόσθετες επενδύσεις την επόμενη τριετία· σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι έκτακτες επενδύσεις θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας· και σε μέτρα που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη κανονιστική προβλεψιμότητα και σε άρση εμποδίων.

Όσον αφορά την πρώτη και τη δεύτερη συνιστώσα, η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στoν κανονισμό για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)[3], που τέθηκε σε ισχύ στις 4 Ιουλίου 2015. Ο κανονισμός προβλέπει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει να αφορά έργα με κατά κανόνα υψηλότερο προφίλ κινδύνου απ' ό,τι έργα που υποστηρίζονται από συνήθεις δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Το ΕΤΣΕ θα παρέχει εν προκειμένω μεγαλύτερη κάλυψη κινδύνου για επιλέξιμα έργα, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται σημαντικά οι ιδιωτικές επενδύσεις σε ασφαλέστερα τμήματα των έργων.

Όσον αφορά το τρίτο σκέλος, η Επιτροπή παρουσίασε μια πρώτη δέσμη δράσεων στο πρόγραμμα εργασιών της για το 2015[4]. Αντίστοιχα, έχει υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις για την επίτευξη προόδου στην κατεύθυνση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς[5], της ενεργειακής ένωσης[6] και της ένωσης των κεφαλαιαγορών[7]. Οι εθνικοί φραγμοί σε επενδύσεις αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι εξειδικευμένες ανά χώρα συστάσεις του 2015 εστιάζουν στην προώθηση των επενδύσεων, την επίτευξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην κατεύθυνση της οικονομικής μεγέθυνσης, την άσκηση υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και τη βελτίωση της πολιτικής για την απασχόληση και της πολιτικής προστασίας.

Εξάλλου, με τη νέα στρατηγική για «προϋπολογισμό της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα», διερευνώνται τρόποι απλούστευσης της χρήσης κονδυλίων της ΕΕ, γεγονός που αναμένεται να καταστήσει ελκυστικότερα τα συγχρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς πόρους έργα.


2              COM(2014) 903 final.
3     ΕΕ L 169
4     COM(2014) 910 final.
5     COM(2015) 192 final.
6     COM(2015) 80 final.
7    COM(2015) 63 final.


[2]     COM(2014) 903 final.
[3]     ΕΕ L 169
[4]     COM(2014) 910 final.
[5]     COM(2015) 192 final.
[6]     COM(2015) 80 final.
[6] COM(2015) 63 final.
[7]    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more