Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Διόρθωση - συμπλήρωση - τροποποίηση των Γ.Π.Σ. των πρώην Δήμων Μουδανιών και Τρίγλιας

Με τις από 6/11/2014 συμβάσεις με εξειδικευμένους μελετητές ανατέθηκε η σύνταξη Μελέτης «Διόρθωση - συμπλήρωση - τροποποίηση των Γ.Π.Σ. των πρώην Δήμων Μουδανιών και Τρίγλιας»  που έχουν εγκριθεί με τις υπ’αρ. 10545/08   (ΦΕΚ-118/ΑΑΠ/3-4-08)  και 12046/10  (ΦΕΚ-520/ΑΑΠ/3-12-10) αποφάσεις του Γ.Γ.Γραμματέα της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.
Στα πλαίσια των ως άνω συμβάσεων προβλέπονται οι εξής επιμέρους ενέργειες:

ü  Καταγραφή των προβλημάτων, ή ασύμβατων ρυθμίσεων και έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εγκεκριμένου σχεδιασμού, όπως έχει θεσμοθετηθεί (ΦΕΚ-118/ΑΑΠ/3-4-08  και ΦΕΚ-520/ΑΑΠ/3-12-10).
ü  Προμελέτη. Ομαδοποίηση των Διορθώσεων – Συμπληρώσεων και Τροποποιήσεων.
ü  Σύνταξη κειμένου και χαρτών Διόρθωσης – Συμπλήρωσης των σχετικών αποφάσεων Γ.Γ.Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας περί ΓΠΣ Μουδανιών και Τρίγλιας και υποστήριξη της διαδικασίας έγκρισης.
ü  Σύνταξη μελέτης Τροποποίησης και εναρμόνισης των ΓΠΣ Μουδανιών και Τρίγλιας.
Ήδη από την μελετητική ομάδα έχουν ολοκληρωθεί:
  • Η επικαιροποίηση των χαρτογραφικών υποβάθρων σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ, για το σύνολο της έκτασης των Δ.Ενοτήτων Τρίγλιας και Μουδανιών.
  • Εντοπισμός των σημείων όπου στο εγκεκριμένο ΓΠΣ Μουδανιών δεν αποδίδεται η υφιστάμενη κατάσταση και σχεδίαση ανάλογων διορθώσεων.
  • Χαρτογραφική εφαρμογή θεσμοθετημένων ρυθμίσεων
  • Εξειδίκευση του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού στο επίπεδο του Δήμου.
  • Επικαιροποίηση των δημογραφικών στοιχείων με βάση την απογραφή του έτους 2011 και έλεγχος επάρκειας της προβλεπόμενης κοινωνικής υποδομής, ανά οικισμό.
  • Καταγραφή και επεξεργασία των θεμάτων που ήδη έχουν προκύψει από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ΓΠΣ από την Τεχνική Υπηρεσία (σε εξέλιξη).
  • Επεξεργασία αιτημάτων πολιτών που αφορούν σε επιτρεπόμενες χρήσεις.
  • Καταγραφή νέου θεσμικού πλαισίου που επηρεάζει το χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμου (Ν.4178, Ν.4280, Ν.4269, Ν.4315 κλπ)
  • Εντοπισμός διαφορών και συγκρουόμενων ρυθμίσεων μεταξύ εγκεκριμένου ΓΠΣ Μουδανιών και Τρίγλιας, ώστε να είναι δυνατή η εναρμόνιση των διατάξεων.
Στόχος της μελέτης είναι με την ολοκλήρωση του Α΄σταδίου να εντοπισθούν τα ζητήματα που άπτονται λαθών, παραδρομών, ή μη σαφών και εξειδικευμένων ρυθμίσεων και να προωθηθούν προς έκδοση απόφασης Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί «Διόρθωσης – Συμπλήρωσης των εγκεκριμένων ΓΠΣ». Για τον τέως Δήμο Τρίγλιας ήδη έχει ολοκληρωθεί σε πρώτο στάδιο ανάλογη διόρθωση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 405ΑΑΠ/31-12-2014.

Καλούνται οι εκπρόσωποι, οι ιδιώτες και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες που έχουν εντοπίσει ή αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την εφαρμογή των διατάξεων των εγκεκριμένων ΓΠΣ Τρίγλιας και Μουδανιών, να υποβάλλουν εγγράφως αίτημα – υπόμνημα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να ληφθεί υπόψη κατά την επεξεργασία των προτάσεων της μελέτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more