Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

ΤΡΙΑ ΣΥΝ ΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ «INTERREG EUROPE»


Τρία έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE». Πρόκειται για τρεις προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 5,2 εκ. ευρώ, με τον προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι 497.500 ευρώ. Επίσης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει ακόμη ένα έργο που επίσης εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το «INTERREG EUROPE».
Τα τρία έργα έχουν διάρκεια τεσσάρων ετών και χρηματοδοτούνται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). Τα τρία έργα αφορούν, το πρώτο στην ανάπτυξη και προβολή του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού, το δεύτερο στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε ευκαιρίες και το τρίτο στις Συνεργασίες Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships), προκειμένου να κινητοποιηθούν επενδύσεις σε τομείς σχετικούς με την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
«H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποίησε πλήρως την πρώτη πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας ‘INTERREG EUROPE’. Τα τρία αυτά σημαντικά έργα, που καταφέραμε να εντάξουμε για χρηματοδότηση, έρχονται να αποδείξουν εκ νέου ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 καταφέρνει να αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για καινοτόμες δράσεις και έργα και να απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην Κεντρική Μακεδονία και να συμβάλει στην έξοδο της Περιφέρειας από την πολυετή κρίση», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των τριών έργων θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ενδιαφερόμενων φορέων (stakeholders) προκειμένου να καθοριστούν σχέδια δράσης τα οποία θα οδηγήσουν στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  2014 – 2020 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις θεματικές των τριών έργων.
Οι τρεις προτάσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν από το «INTERREG EUROPE» είναι αναλυτικά οι εξής:
1.Έργο CHRISTA: Πολιτισμός και Κληρονομιά για Δράσεις Υπεύθυνου, Καινοτόμου και Βιώσιμου Τουρισμού -Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions.
Ο στόχος του έργου CHRISTA είναι η προστασία και διατήρηση των στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η χρησιμοποίησή τους για την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων, βιώσιμων και υπεύθυνων στρατηγικών τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων άυλης και βιομηχανικής κληρονομιάς, μέσω της ερμηνείας και της ψηφιοποίησης, με κεφαλαιοποίηση των ορθών πρακτικών, την εκμάθηση της πολιτικής, την εφαρμογή της πολιτικής και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Το έργο θα εστιάσει σε τέσσερις θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού: Άυλη πολιτιστική κληρονομιά, Καινοτομία και ψηφιοποίηση, Επεξηγηματικά μέσα και Βιομηχανική κληρονομιά, ενώ μία πέμπτη θεματική ενότητα θα προστεθεί στην πορεία του έργου ανάλογα με τις ανάγκες των εταίρων. Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων του έργου αλλά και τοπικών φορέων και θα αναπτυχθούν σχέδια δράσεις για την ανάπτυξη βιώσιμου και υπεύθυνου πολιτιστικού τουρισμού στις περιοχές των εταίρων.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας από τους δέκα εταίρους του έργου. Επικεφαλής είναι η Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου. Συμμετέχει επίσης το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism Network - ECTN). Άλλοι εταίροι είναι η Περιφέρεια Βένετο - Ιταλία, η Περιφέρεια Βάστρα Γιόταλαντ - Σουηδία, η Επαρχία Γρανάδα - Ισπανία, ο Τουριστικός Σύνδεσμος Βίντζεμε - Λετονία, η Ένωση Δήμων Άβε Γκιμαράες - Πορτογαλία, ο Τουριστικός Σύνδεσμος Επαρχίας Σίμπιου - Ρουμανία και ο Δήμος Μπουργκάς – Βουλγαρία.

2.Έργο CESME: Κυκλική Οικονομία για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις-Circular Economy for SME.
Στο επίκεντρο του έργου CESME βρίσκεται η έννοια της κυκλικής οικονομίας, που αποτελεί βασική παράμετρο της Πράσινης Οικονομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η μετάβαση από μία γραμμική σε μία κυκλική οικονομία, όπου όλες οι εκροές μιας παραγωγικής διαδικασίας επαναχρησιμοποιούνται αποτελώντας εισροές σε μια άλλη παραγωγική διαδικασία. Οι ΜΜΕ σπάνια έχουν επαφή με δίκτυα γνώσης, έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες, ή να διευκολύνεται η επικοινωνία τους με πιθανούς πελάτες ή επενδυτές. Στερούνται επίσης των επαρκών οικονομικών πόρων για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της Κυκλικής Αλυσίδας Παραγωγής. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς μπορούν οι ΜΜΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τις υπάρχουσες ευκαιρίες και πώς να προσαρμόσουν οι πολιτικές για το θέμα, έτσι ώστε να ταιριάξουν με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το έργο CESME θα παρέχει έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Το CESME είναι πρωτοβουλία του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Βόρειας Δανίας (Business Development Centre North Denmark), που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, καθώς και της Περιφέρειας της Βόρειας Δανίας (North Denmark Region). Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά δέκα εταίρους, από έξι ευρωπαϊκές χώρες : Metropolitan City of Bologna (Ιταλία), ERVET SpAEmilia Romagna Development Agency (Ιταλία), Regional Council of South Ostrobothnia (Φιλανδία), JPYP Business Service (Φινλανδία), Bulgarian Association of Municipal Environmental Experts (Βουλγαρία), Welsh Government (ΗΒ), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα).
3.Έργο HIGHER : Καλύτερα Εργαλεία Πολιτικής για Έργα Υψηλής Καινοτομίας στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες  -Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions.
Το έργο HIGHER σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στις εξής προσκλήσεις, κοινές σε όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές:
-Την ανάγκη να ενισχυθεί ο καινοτόμος χαρακτήρας των έργων καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).
-Την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της δημοσίας διοίκησης ως οδηγού καινοτομίας.
-Την ανάγκη να βελτιωθεί η συνεργασία επιστήμης και βιομηχανίας.
-Την ανάγκη να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development).
-Την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των συνεργατικών σχηματισμών (clusters)
Σε αυτό το κοινό πλαίσιο και ξεκινώντας από ένα σύνολο εθνικών/περιφερειακών εργαλείων πολιτικής (policy instruments), που προσδιορίστηκαν από τους εταίρους του έργου και χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κάτω από την Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3), ο γενικός στόχος του έργου HIGHER είναι να πετύχει καινοτόμα μοντέλα Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships), ικανά να κινητοποιήσουν επενδύσεις σε τομείς σχετικούς με την έξυπνη εξειδίκευση, ενισχύοντας την διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης ως οδηγού για την ενίσχυση του καινοτόμου χαρακτήρα των εργαλείων πολιτικής που αφορούν την RIS3. Αυτό θα επιτευχθεί προωθώντας μια Ευρωπαϊκή προοπτική και εξασφαλίζοντας την διάρκεια και την ανταλλαγή των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Ο ρόλος των δημοσίων αρχών, ως οδηγών καινοτομίας, θα ενισχυθεί στην πορεία του έργου, όπως και θέση τους ως «κόμβων ζήτησης καινοτομίας» στην οικονομία που καθοδηγείται από τη γνώση.
Το έργο HIGHER είναι πρωτοβουλία του Autonomous University of Barcelona (UAB) Research Park  της Ισπανίας (Business Development Centre North Denmark), που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος. Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά εννέα εταίρους, από εννέα ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από τους ανωτέρω, το υπόλοιπο σχήμα αποτελείται από τους εξής: Autonomous University of Barcelona (UAB) Research Park, (Ισπανία), Marche Region (Ιταλία), Nordregio (Σουηδία), INTELIIntelligence in Innovation, Innovation Centre (Πολωνία), Lithuanian Innovation Centre (Λιθουανία), Abruzzo Region (Ιταλία), Association of Urban Municipalities of Slovenia (Σλοβένια), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), Greater Cambridge Greater Peterborough Enterprise Partnership (Ηνωμένο Βασίλειο).

Επιπροσθέτως, η Περιφέρεια Κεντρικής Οικονομίας υποστηρίζει την «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ» για την υλοποίηση του με τίτλο «PURE COSMOS»- PUblic authorities Role Enhancing COmpetitiveness of SMeS το οποίο επίσης εντάχθηκε στο πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».
To έργο PURE COSMOS επιδιώκει να αντιμετωπίσει δύο μεγάλες προκλήσεις στην Ε.Ε.: την ανάγκη τόνωσης της υποστήριξης των ΜΜΕ και την ανάγκη μείωσης του «βάρους» της Δημόσιας Διοίκησης.
Ο γενικός στόχος του έργου PURE COSMOS είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών στην υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος και τη γραφειοκρατία μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών ή υπηρεσιών μιας στάσης. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα αναπτυχθούν ιδιαίτερα ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, στοχεύοντας ιδιαίτερα σε νέους σε ηλικία επιχειρηματίες.
Το έργο, θέλει να εμπλέξει ενεργά τις ΜΜΕ και επικεντρώνεται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες / περιφερειακές αρχές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, καθιστώντας το επιχειρηματικό κλίμα πιο διαφανές και αξιόπιστο.
Το έργο έχει διάρκεια πέντε ετών και συνολικό προϋπολογισμό 1.818.576 ευρώ. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από οχτώ εταίρους με επικεφαλής εταίρο το Δήμο της Genoa -Ιταλία.  Άλλοι συμμετέχοντες είναι ο Δήμος της Florence - Ιταλία, η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία της Eszak – Alfod - Ουγγαρία, η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Saxony – Anhalt - Γερμανία, ο Δήμος Birmingham - Ηνωμένο Βασίλειο, η Περιφέρεια Ustί - Τσεχίας, η Περιφερειακή Διοίκηση της Extamadura - Ισπανία και από την Ελλάδα, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, Ανατολική ΑΕ, στη μετοχική σύνθεση της οποίας συμμετέχει και η ΠΚΜ.
H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμβάλει στο έργο μέσω προτάσεων σε θέματα δημόσιας διοίκησης και πάταξης της γραφειοκρατίας και θα συνεισφέρει με ιδέες και πολιτικές διοικητικού εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα. Αποτέλεσμα του έργου θα είναι μεταξύ άλλων και η εκπόνηση προτάσεων δράσεων, που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313 319925 και 2313 319897.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more