Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: (Εφόσον  ειδοποιηθείτε  για να έρθετε  στη  συνεδρίαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικών μελών): Δόντσος Χρήστος του Νικολάου, Μπαγκή Αικατερίνη του  Ευαγγέλου και Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου. 

Σας καλούμε να έρθετε στις  10 Μαΐου, του έτους 2018,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:30΄  (2:30) μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), για να  συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Διαβίβαση εγγράφων - εξέταση ένστασης της   '' LYCHNOS A.E'' ΚΑΤΑ ΤΗΣ 102/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.


Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος λόγω  του ότι ''Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της 7388/29-3-2018 Διακήρυξης Δημάρχου Αλμωπίας, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων , σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016,εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης. Δεδομένου ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε μόλις χθες το πόρισμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση πριν την εκπνοή της προθεσμίας''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου