Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου ΑλμωπίαςΣας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 25 Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα   20.00΄ (8.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
ü   
Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο
7η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
2ο
Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
3ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
4ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
5ο
Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 δεκτικού Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
6ο
Ορισμός της αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με την περίπτωση (ιε), (ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  (αρίθ. 54/2018 Α.Ο.Ε.)
7ο
Επιλογή υδρονομέων Δήμου Αλμωπίας, για την αρδευτική περίοδο 2018
8ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Εξαπλατάνου”
9ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αλμωπίας"
10ο
«Εγγραφή της χρηματοδότησης της πράξης wa-mbrella του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-πΓΔΜ 2014-2020 στον προϋπολογισμό του έτους 2018 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
11ο

Έγκριση μελέτης "Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων Δ. Αλμωπίας" και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης
12ο
Έγκριση καταστροφής υλικών χωρίς αξία, της Μαθητικής Εστίας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας και μεταφορά τους σε ειδικούς χώρους.

13ο
Συμμετοχή του Δήμου Αλμωπίας στο πρόγραμμα “Μεταλυκειακό έτος εκπαίδευσης – τάξης μαθητείας (υπ.απόφ. 65092/24-04-2018)” και καθορισμός απασχολούμενων με τις ειδικότητες: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων  και Τεχνικός Εφαρμογών  Πληροφορικής.
14ο
“Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2018” ( αριθ. 116/2018 Α.Ο.Ε.) 
15ο
Παραχώρηση προς χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στον Σύλλογο “ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ”
16ο
Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής
17ο
Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ή μη άδειας λαϊκών αγορών  του Δήμου Αλμωπίας
18ο
Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του έτους 2017 της ΔΗΚΕΑ (αριθ. απόφασης 39/2018 της ΔΗΚΕΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου