Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018

Μαραθώνια αναμένεται η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας την Παρασκευή


 Μαραθώνια αναμένεται να είναι η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας την Παρασκευή στις έξι το απόγευμα καθώς υπάρχουν 41 θέματα ημερήσιας διάταξης ενώ θα έχει ενδιαφέρον και η εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησης όπου αναμένεται η αντιπολίτευση να θέσει σοβαρά ζητήματα γύρω από την λειτουργία του Δήμου αλλά και για την ΔΕΥΑ. Διαβάστε παρακάτω την πρόσκληση:


            Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα  18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


                   -1-                 
      

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ü    
  Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο
8η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση   Τεχνικού Προγράμματος

2ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2017
3ο
Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2017
4ο   
 Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2017
5ο
Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
6ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
7ο
Καθορισμός του κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 δεκτικού Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
8ο
Ορισμός της αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με την περίπτωση (ιε), (ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.  (αρίθ. 115/2018 Α.Ο.Ε.)
9ο
Έγκριση διενέργειας και τρόπου υλοποίησης της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών τους Προσώπων έτους 2018 (ενδεικτικό διάστημα 12 μηνών).  
10ο
Ορισμός Ταμία ως υπολόγου λογαριασμού Δήμου Αλμωπίας για την πληρωμή έργων  ΠΔΕ μέσω Τράπεζας της Ελλάδας -Τροποποίηση της με αριθ. 235/2014 απόφασης Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 84/2016 όσο αφορά τον ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού Δήμου Αλμωπίας για την πληρωμή έργων   ΠΔΕ μέσω Τράπεζας της Ελλάδος.
11ο

Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών μαγειρείου και φύλαξης Μαθητικής Εστίας Δήμου Αλμωπίας
12ο
Εξέταση της με αριθ. πρωτ.  11762/6-6-2018 αίτησης πολίτη σχετικά με διαγραφές οφειλών ΤΑΠ
13ο
Ορισμός δικαιούχου αποζημίωσης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής 
14ο

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες
15ο
Έγκριση 2ου – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Βορειοδυτικού Άξονα (Πρόμαχοι,  Πιπεριά) του Δήμου Αλμωπίας”
16ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων Μ.Ε." προϋπολογισμού 11.998,22€ με  ΦΠΑ.
-2-17ο
 Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς στην πόλη της Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας» από το  χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΩΝ ΙΙ»  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
18ο
 Έγκριση της μελέτης «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Αλμωπίας» από το   χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΩΝ ΙΙ»  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
19ο
 Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41          
20ο
 Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41
21ο
Εναρμόνιση της μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» στο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις ΟΜΟΕ-Δ και τη σχετική εγκύκλιο 41
22ο
Έγκριση της μελέτης «Συντηρήσεις και Αναπλάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο Αλμωπίας»  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
23ο
Έγκριση της μελέτης «Συντήρηση και Ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών του κτηρίου του Νηπιαγωγείου Αψάλου»  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
24ο
Έγκριση της μελέτης «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Νότιας»  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
                                             -3-


25ο
Έγκριση της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

26ο
 Έγκριση της μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ Μ.Ε.»  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
27ο
Έγκριση της μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Μ.Ε.»  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
28ο
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
29ο
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής  παραλαβής έργων
30ο
Έγκριση της μελέτης με τίτλο : Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και καθορισμός τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
31ο
Έγκριση της μελέτης με τίτλο : Προμήθεια μηχανήματος έργου ελαστιχοφόρου φορτωτή με air-condition και καθορισμός τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
32ο
Παραχώρηση χώρου του κτιρίου της Κοινότητας Λουτρακίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λουτρακίου “ΤΟ ΠΟΖΑΡ”
33ο
Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
34ο
 Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση ή μη επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
35ο
Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση ή μη επαγγελματικών αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
36ο
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ.Ξιφιανής (πρώην σχολική περιουσία)

37ο
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ.Δωροθέας (πρώην σχολική περιουσία)
38ο
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Μεγαπλατάνου (πρώην σχολική περιουσία)
39ο
3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α έτους 2018
40ο
Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου, κ.Αβραμίκα Στέφανου στην Αθήνα  (02-03/07)
41ο
Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου, κ.Αβραμίκα Στέφανου στην Αθήνα και έγκριση πίστωσης (31/5-01/06)
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more