Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Ένα (1) άτομο Κοινωνικό Επιστήμονα ΠΕ /ΤΕ ή άλλη ειδικότητα ΠΕ /ΤΕ μόνο με εμπειρία ανάλογου αντικειμένου ζητά η Αναπτυξιακή!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)
Η εταιρία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΠΕ.», ύστερα από την 10/22-10-2018 Απόφαση της ΕΔΠ και την
291/03.10.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το  έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΠΤΟΚ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ, της εγκεκριμένης περιοχής εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ της Πέλλας» και ειδικότερα για το διάστημα από 01/01/2019 και μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι τις 30/6/2021, με δυνατότητα τυχόν παράτασης του, με:
-       Ένα (1) άτομο Κοινωνικό Επιστήμονα ΠΕ /ΤΕ ή άλλη ειδικότητα ΠΕ /ΤΕ μόνο με εμπειρία ανάλογου αντικειμένου (αναλυτικά : παράγραφος 9.2 της προκήρυξης)
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα γραφεία της ΑΝ.ΠΕ., καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις που προβλέπονται, όπως επίσης και όπου τυχόν υποδείξει ο εργοδότης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στο πρωτόκολλο της ΑΝ.ΠΕ. στην Έδεσσα, οδός Σακελλαροπούλου 14 & Φιλελλήνων γωνία, Τ.Κ. 58200, μέχρι την 19/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνες για διανομή της προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:κα Ζάχου Άννα και κα Πετσινάρη Αναστασία, οδός Σακελλαροπούλου 14 & Φιλελλήνων γωνία Έδεσσα 58200, τηλέφωνο 23810 24858.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΠΕ. (www.anpe.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η επιλογή του/της υποψηφίου/ας θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Ε.Δ.Π. της ΑΝ.ΠΕ.
Έδεσσα 31/10/2018
Για την Ο.Τ.Δ. «Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.».

      ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΜΑΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΤΣΑΝΤΑΚΗ

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ.Π.                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου