Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Αλμωπίας

Σε τακτική συνεδρίαση του θα πραγματοποιηθεί στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 28 Νοεμβρίου  ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00 (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
                          
                                                       
                                       -1-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ü  
  Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο
13η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση   Τεχνικού Προγράμματος

2ο
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019 (Απόφαση 2/2018 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας)
3ο
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και η εγγραφή του τίτλου “Αισθητική Αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας” στο ΤΠ 2018 και στον προϋπολογισμό 2018 του Δήμου Αλμωπίας
4ο
 Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
5ο
 Καθορισμός κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 δεκτικού Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
6ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
7ο
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 46.267,63€ για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και εγγραφή των ΚΑ στον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων έτους 2018 του Δήμου Αλμωπίας.
8ο
Έγκριση Δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Αριδαίας” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 “Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης” του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) 
9ο
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” για το έτος 2018 και η εγγραφή του τίτλου  “Αναβάθμιση Πεζοδρομίων στην Πόλη της Αριδαίας” στο ΤΠ 2018 και στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας
10ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση Ξενιτίδειου Πνευματικού Κέντρου”
11ο
Έγκριση ΑΠΕ του έργου : “Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Ε.Αριδαίας”.
12ο
Έγκριση ΑΠΕ του έργου : “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Αλμωπίας”

-2-

13ο
Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή και λειτουργία της Επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού”
14ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου: ”Αντικατάσταση καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου Δήμου Αλμωπίας”
15ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου :”Συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων Δήμου Αλμωπίας”
16ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας”
17ο
Έγκριση της με αριθ. 5/2018 Απόφασης Ε.Π.Ζ. Δήμου Αλμωπίας
18ο
Παραχώρηση αίθουσας  Δημαρχείου Εξαπλατάνου στο “Μελισσοκομικό Σύλλογο Αλμωπίας”
19ο
Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Αλμωπίας
20ο
Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της  Δ/θμιας Σ.Ε. Δήμου Αλμωπίας
21ο
Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
22ο
Μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
23ο
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς    Επιχείρησης Αλμωπίας, οικ. έτους 2019

24ο
Κατάρτιση και Ψήφιση του Ετήσιου Σχέδιου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, οικ. έτους 2019.
25ο
Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας έτους 2019
26ο
Μερική ανάκληση της με αριθ. 232/2018 Απόφασης Δ.Σ.Αλμωπίας
27ο
Τροποποίηση της αριθ. 246/2014 Απόφασης Δ.Σ.  σχετικά με την ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΚΕΚΠ-Α Δήμου Αλμωπίας.

                                        -3-


28ο
Παράλληλη άσκηση με την Ελληνική Αστυνομία από το Δήμο Αλμωπίας, της αρμοδιότητας του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων  (κανονισμός καθαριότητας σε σχέση με τις λαϊκές αγορές)
29ο
Κατάργηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
30ο
Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
31ο
Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ή μη άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
32ο
Μερική ανάκληση της αριθ. 233/2018 Α.Δ.Σ. σχετικά με την έκδοση  άδειας πωλητή πλανόδιου εμπορίου
33ο
Μετατροπή παραγωγικής άδειας πωλητή πλανόδιου εμπορίου
34ο
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα
35ο
Συμμετοχή συμβούλων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα (3-5/12/2018)

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου