Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                     
                                                                                                   Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης μετοχών που σχηματίστηκαν από άθροιση κλασματικών υπολοίπων
 Σε συνέχεια της από 14ης Ιουνίου 2019 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Τράπεζα») ενημερώνει ότι στις 24.06.2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης των 888 κοινών ονομαστικών μετοχών που σχηματίστηκαν από
την άθροιση κλασματικών υπολοίπων ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της συγχώνευσής της με την εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. («Grivalia»), όπως αυτή η εταιρική πράξη αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που συνεδρίασε στις 05.04.2019 και εγκρίθηκε στις 17.05.2019 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1547823-1 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 Το τελικό καθαρό προϊόν της πώλησης ανέρχεται σε €720,74. Δικαιούχοι του προϊόντος της πώλησης είναι οι μέτοχοι που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την 21.05.2019 (record date), ως μέτοχοι της πρώην εισηγμένης εταιρείας Grivalia.
 Το ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους από το προϊόν της πώλησης θα αποδοθεί ως εξής:
Α) Στους δικαιούχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ., θα πραγματοποιηθεί με κατάθεση, στις 28.06.2019, σε λογαριασμό τους που τηρούν στην Τράπεζα.
Β) Οι υπόλοιποι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράξουν το προαναφερθέν ποσό από τις 28.06.2019 ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών τους στο Σ.Α.Τ., ή
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας, είτε οι ίδιοι οι δικαιούχοι αυτοπροσώπως είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και την εκτύπωση των στοιχείων του Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. (ΚΑΜΕ) και, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
  Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Investor Information Services της Τράπεζας, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία (τηλ. 210-3522400).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου