Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Κύκλος αποφάσεων Ιουλίου του 2020 για υποθέσεις παράβασης

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις  (μπλε γραμματοσειρά για την Ελλάδα)
Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 97 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.
Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την έξαρση της νόσου COVID-19 «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο» και, στις 11 Μαρτίου, τη χαρακτήρισε πανδημία. Μολονότι η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι θα εξακολουθήσει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει στις περιπτώσεις που το κρίνει αναγκαίο, αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η πανδημία COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα για την καταπολέμησή της ασκούν σημαντική πίεση στις εθνικές διοικήσεις. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις η κρίση μπορεί να επηρεάσει και την ικανότητα των διοικήσεων των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή ενημέρωσε πρόσφατα τα κράτη μέλη ότι παρατείνονται οι προθεσμίες για απαντήσεις στο πλαίσιο εν εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει που είχαν κινηθεί από την αρχή του έτους. Για τον λόγο αυτόν, αποφασίστηκε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να απαντήσουν εντός τριών μηνών αντί των συνήθων δύο μηνών σε κάθε προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη που αποστέλλονται στο πλαίσιο της παρούσας δέσμης παραβάσεων, με την εξαίρεση 13 υποθέσεων που εγείρουν ζητήματα επείγοντος χαρακτήρα και για τις οποίες αναμένεται απάντηση εντός συντομότερης προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

Προειδοποιητικές επιστολές
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και ελευθερία εγκατάστασης: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να άρει τους περιορισμούς στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και περατώνει την υπόθεση κατά της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, καλώντας την να άρει τους περιορισμούς στον τομέα της λιανικής πώλησης τροφίμων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα που έλαβε η Σλοβακία δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες εμπορίας για τα εγχώρια προϊόντα και περιορίζουν την ελευθερία των εμπόρων λιανικής να αποφασίζουν τη σύνθεση του εμπορεύματός τους και την παρουσίασή του στην επιφάνεια πώλησης. Τα μέτρα αυτά αντιβαίνουν στους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελευθερία εγκατάστασης, και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία φραγμών που απαγορεύονται βάσει των άρθρων 34 και 49 της ΣΛΕΕ, καθώς και βάσει των οδηγιών για τις υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Σλοβακία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ρουμανίας όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλει το εν λόγω κράτος μέλος στα τρόφιμα, μέτρα τα οποία ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα σε βάρος ομοειδών εισαγόμενων προϊόντων. Αυτό αντιβαίνει στους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελευθερία εγκατάστασης. Μετά την προειδοποιητική επιστολήπου απέστειλε η Επιτροπή και τις επαφές που είχε στη συνέχεια με τις ρουμανικές αρχές, τροποποιήθηκαν οι κανόνες σχετικά με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και καταργήθηκαν οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελευθερία εγκατάστασης.

Αιτιολογημένες γνώμες
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να άρει τους περιορισμούς στις εισαγωγές καφέ
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία λόγω των περιορισμών που επιβάλλει στις εισαγωγές καφέ. Βάσει του γερμανικού νόμου για τη φορολογία του καφέ (στα γερμανικά «Kaffeesteuergesetz»), οι έμποροι λιανικής που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και πωλούν καφέ στη Γερμανία πρέπει να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο στη Γερμανία. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να έχει εγκριθεί από τη γερμανική τελωνειακή αρχή, να καταγράφει την παράδοση των ταχυδρομικών παραγγελιών και να καταβάλλει τη φορολογική εγγύηση και τον οφειλόμενο φόρο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η απαίτηση, αφενός, εμποδίζει τους εμπόρους λιανικής από άλλα κράτη μέλη να εισάγουν ελεύθερα καφέ στη Γερμανία και, αφετέρου, λόγω των πρόσθετων επιβαρύνσεων που συνεπάγεται, δυσχεραίνει, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την είσοδο στη γερμανική αγορά και την πώληση καφέ εξ αποστάσεως. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι απαιτήσεις αυτές αντιβαίνουν στους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων βάσει του άρθρου 34 της ΣΛΕΕ και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών βάσει του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία τριών μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Γερμανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών: Η Επιτροπή αναλαμβάνει περαιτέρω δράση προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τους επαγγελματίες και τις υπηρεσίες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει κατά 10 κρατών μελών, και συγκεκριμένα του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Τσεχίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, τηςΙρλανδίας, της Λετονίας, της Μάλτας και της Πολωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθνικοί κανόνες και οι διοικητικές πρακτικές τους συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για τις υπηρεσίες και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Τσεχία και την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έχουν πάψει τις παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τα επαγγελματικά προσόντα. Επιπλέον, η Επιτροπή αποστέλλει επίσης αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία και προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Λετονία, λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα. Αποστέλλονται προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία και το Βέλγιο, καθώς και αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Μάλτα και την Πολωνία, δεδομένου ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω κράτη μέλη παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες για τις υπηρεσίες και τους ενωσιακούς κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα. Τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα αφορούν τη συμμόρφωση των εν λόγω κρατών μελών με τους ενωσιακούς κανόνες για τους επαγγελματίες ( οδηγία 2005/36/ΕΚ για τα επαγγελματικά προσόντα, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ και τις οδηγίες 98/5 και 77/249 για τους δικηγόρους), την οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και τα άρθρα 4549 και 56 της ΣΛΕΕ. Οι σημερινές αποφάσεις είναι αποτέλεσμα τόσο του συστηματικού ελέγχου που διενεργεί η Επιτροπή στις εθνικές νομοθεσίες και τις διοικητικές πρακτικές όσο και άλλων μέτρων που λαμβάνει η Επιτροπή για τη διασφαλίσει μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εμπορικά σήματα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε την οδηγία για τα εμπορικά σήματα στο εθνικό της δίκαιο.
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας περί σημάτων [οδηγία (ΕΕ) 2015/2436] στο εθνικό της δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία συνιστά σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας περί σημάτων. Η Ρουμανία είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

2. Ένωση Ασφάλειας
(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156, Laura Berard — Τηλ.: + 32 229 55721, CiaraBottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περατώσεις υποθέσεων
Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, επειδή καθυστέρησε να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων [οδηγία (ΕΕ) 2016/681]. Η οδηγία εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2016 και τα κράτη μέλη συμφώνησαν να τη μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο έως τις 25 Μαΐου 2018. Η διαδικασία επί παραβάσει κινήθηκε κατά της Ισπανίας τον Ιούλιο του 2018 με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής και, στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2019, απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη. Περισσότερα από δύο έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Ισπανία είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση των μέτρων που απαιτούνται για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Τσεχίας και τηςΑυστρίας, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη θεωρείται πλέον ότι έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών. Η εν λόγω οδηγία ορίζει τους κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση από τις αεροπορικές εταιρείες στα κράτη μέλη της ΕΕ των δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (δηλ. των πληροφοριών που παρέχονται από τους επιβάτες στις αεροπορικές εταιρείες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τα κράτη μέλη της ΕΕ αποκλειστικά για σκοπούς επιβολής του νόμου, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Αιτιολογημένες γνώμες
Η πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά: Η ΑΥΣΤΡΙΑ, η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, η ΣΛΟΒΕΝΙΑ και η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ καλούνται να εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τυχόν εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2103 στο εθνικό τους δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία προσθέτει νέες ψυχοδραστικές ουσίες στον ορισμό των «ναρκωτικών» που περιέχεται στην ενωσιακή νομοθεσία (απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Η οδηγία αποτελεί μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και τον περιορισμό της προμήθειας και της κατανάλωσης παράνομων ναρκωτικών. Η συμπερίληψη νέων ψυχοδραστικών ουσιών στον ορισμό των «ναρκωτικών» αναμένεται ότι θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων με σκοπό τη μείωση της διαθεσιμότητάς τους, την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή της διακίνησης των ουσιών αυτών σε ολόκληρη την Ένωση. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 23 Νοεμβρίου 2018 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Οι σημερινές αιτιολογημένες γνώμες ακολουθούν τις προειδοποιητικές επιστολές που απέστειλε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2019. Η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Φινλανδία έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών προκειμένου να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά των νέων κανόνων στο εθνικό τους δίκαιο. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή περάτωσε τις διαδικασίες επί παραβάσει που είχε κινήσει κατά της Ουγγαρίας και τωνΚάτω Χωρών, καθώς και κατά της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας, αφού θεώρησε ότι τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2017/2103 και τηνκατ' εξουσιοδότηση οδηγία (EE) 2019/369 της Επιτροπής, αντίστοιχα.

Προειδοποιητική επιστολή
Νόμιμη μετανάστευση: Η Μάλτα καλείται να εφαρμόσει ορθά την οδηγία 2003/109/ΕΚ για τους επί μακρόν διαμένοντες
Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή η οποία αναφέρεται διεξοδικά στην αθέτηση των υποχρεώσεων που υπέχει το εν λόγω κράτος μέλος βάσει της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες ( 2003/109/ΕΚ). Η οδηγία, στο άρθρο 11 παράγραφος 1, ορίζει ότι οι επί μακρόν διαμένοντες απολαύουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε μισθωτή απασχόληση, καθώς και τους όρους απασχόλησης και εργασίας. Η μαλτεζική νομοθεσία απαιτεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες στη Μάλτα να διαθέτουν «άδεια απασχόλησης», η οποία λαμβάνεται έπειτα από αίτηση του εργοδότη προς το Τμήμα Αδειών Απασχόλησης και ισχύει για ένα έτος (με δυνατότητα ανανέωσης). Χωρίς την εν λόγω άδεια, δεν είναι δυνατή η απασχόληση επί μακρόν διαμενόντων. Δεδομένου ότι οι Μαλτέζοι υπήκοοι δεν χρειάζονται τέτοια άδεια για να έχουν πρόσβαση σε απασχόληση, αυτή η άνιση μεταχείριση έναντι υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες συνιστά παράβαση του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας. Η Μάλτα έχει προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή.

3. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών
(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 2 298 65 00, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 2 298 76 24)

Προειδοποιητικές επιστολές
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρουν ορθά την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Λουξεμβούργο, τη Σλοβακία και την Σλοβενία, λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την αξιολόγηση των μέτρων μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αρκετές διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, πρόκειται για θεμελιώδεις πτυχές του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Λουξεμβούργο), η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (Σλοβακία) και η ανάγκη θέσπισης μέτρων που να αποτρέπουν την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων από καταδικασθέντα πρόσωπα (Σλοβενία). Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Τον τελευταίο καιρό, σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα νομοθετικά κενά που διαπιστώνονται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Στις 7 Μαΐου η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός 2 μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ και τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να μεταφέρουν ορθά την οδηγία για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο εθνικό τους δίκαιο
Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία και τη Βουλγαρία, λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο της λογιστικής οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Η λογιστική οδηγία (όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων) απαιτεί από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους να δημοσιοποιούν, μεταξύ άλλων, μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την πολυμορφία, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της πορείας, των επιδόσεων, της θέσης και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων τους. Μετά την αξιολόγηση των μέτρων μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο της Εσθονίας και της Βουλγαρίας. Ειδικότερα, αμφότερα τα κράτη μέλη δεν απαιτούν ρητά από τις επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν στοιχεία που απαιτούνται από την οδηγία, όπως πληροφορίες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφθορά και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, καθώς και τις διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων και τη δέουσα επιμέλεια. Εάν η Εσθονία και η Βουλγαρία δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός τριών μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

Αιτιολογημένες γνώμες
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχία, τη Δανία και την Ιταλία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την αξιολόγηση των μέτρων μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αρκετές διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Τον τελευταίο καιρό, σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα νομοθετικά κενά που διαπιστώνονται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, ώστε να επιτυγχάνονται η καταπολέμηση του εγκλήματος και η προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Στις 7 Μαΐου η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Εάν η Τσεχία, η Δανία και η Ιταλία δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός των επόμενων τριών μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΑΥΣΤΡΙΑ, το ΒΕΛΓΙΟ και τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά την αξιολόγηση των μέτρων μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οδηγία δεν έχει μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο. Η πλημμελής μεταφορά αφορά θεμελιώδεις πτυχές του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τη νομοθεσία για τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια (Αυστρία), τους μηχανισμούς με τους οποίους οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ανταλλάσσουν έγγραφα και πληροφορίες (Βέλγιο), και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων (Κάτω Χώρες). Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

4. Κινητικότητα και μεταφορές
(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, Stephan Meder — Τηλ.: +32 229 13917)

Προειδοποιητικές επιστολές
Λιμένες: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΚΥΠΡΟ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης
Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και τηνΠορτογαλία, επειδή δεν συμμορφώνονται με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες).Σκοπός του κανονισμού είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, η παροχή ασφάλειας δικαίου στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και η δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος για αποδοτικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες των λιμένων και τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Κανένα από τα εν λόγω τέσσερα κράτη μέλη δεν είχε κοινοποιήσει τη διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών, την υπεύθυνη αρχή ή τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις μέχρι την προθεσμία τής 24ης Μαρτίου 2019. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της ΕΛΛΑΔΑΣ και της ΙΤΑΛΙΑΣ λόγω μη συμμόρφωσής τους με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στηνΕλλάδα και την Ιταλία, επειδή παραβιάζουν τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία έχουν λάβει μέτρα που δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004] και πλωτών μεταφορών[κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010]. Επιπλέον, η Ιταλία έχει λάβει μέτρα που δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011και σιδηροδρομικών γραμμών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007]. Λόγω της πανδημίας κορονοϊού, πολλές εταιρείες στον τομέα των μεταφορών αντιμετωπίζουν μη βιώσιμες καταστάσεις όσον αφορά τις ταμειακές ροές και τα έσοδα. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Επιτροπή κατέστησε συστηματικά σαφές ότι τα δικαιώματα των επιβατών εξακολουθούν να είναι σημαντικά στην τρέχουσα πρωτόγνωρη συγκυρία και ότι τα εθνικά μέτρα για τη στήριξη του συγκεκριμένου τομέα δεν πρέπει να υποβαθμίζουν τα δικαιώματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί επίσης την κατάσταση σε άλλα κράτη μέλη, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει στους μεταφορείς να προσφέρουν κουπόνια ως τη μόνη μορφή αποζημίωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής χρημάτων και άλλων μορφών επιστροφής του αντιτίμου, όπως τα κουπόνια. Εάν προσφερθούν στους επιβάτες κουπόνια ως εναλλακτική, απαιτείται η συμφωνία τους μ' αυτή τη λύση. Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένη γνώμη
Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ, το ΒΕΛΓΙΟ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα και προειδοποιητικές επιστολές στοΒέλγιο και την Πορτογαλία, επειδή δεν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ). Οι κοινοί ενωσιακοί κανόνες για την ασφάλεια και το περιβάλλον αφορούν τον εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ, σε πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ. Το Βέλγιο και η Πορτογαλία δεν εξασφάλισαν ότι ο εξοπλισμός πλοίων τους συμμορφώνεται πάντα με τις απαιτήσεις της οδηγίας, ενώ η Μάλτα και η Πορτογαλία δεν εποπτεύουν επαρκώς την αγορά. Επιπλέον, το Βέλγιο δεν διασφάλισε ότι οι αρμόδιοι φορείς του διεξάγουν τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές σε δείγματα ή αναθέτουν την ορθή διενέργειά τους σε τρίτους. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τριών μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, στη μεν περίπτωση της Πορτογαλίας και του Βελγίου, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, στη δε περίπτωση της Μάλτας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου