Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Δήμος Εδεσσας


-Στη πρωτη «δια ζώσης» συνεδριαση του Δ.Σ. η ψηφοφορία

Πριν από δυο μήνες , περίπου, προκηρύχτηκε η θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Έδεσσας. Συμφώνα με τη σχετική προκήρυξη του Δήμαρχου Έδεσσας, η ψηφοφορία για την εκλογή του προσώπου που θα πάρει τη θέση του Συμπαραστάτη μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου (δηλαδή μέχρι και 31-12-2023) θα γίνει στην πρώτη «δια ζώσης» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου Έδεσσας, επειδή ο Νόμος απαιτεί μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και κάλπη, ενώ –λογω κορωναϊού- ως γνωστό μέχρι τώρα οι συνεδριάσεις γίνονται με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς. Το πότε θα γίνει αυτό, είναι άγνωστο, αφού ισχύουν ακόμη οι περιορισμοί στις συγκεντρώσεις πρόσωπων σε κλειστούς χώρους και η αίθουσα των συνεδριάσεων του δημοτ. Συμβουλίου δεν διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα ασφαλείας, ούτε εξασφαλίζει  τις αναγκαίες αποστάσεις μεταξύ των σύμβουλων .  Πιθανό η εκλογή του Συμπαραστάτη να καθυστερήσει και μήνες.
Σύντομη ανάλυση του θεσμού
Ο θεσμός που γεννήθηκε το 2010 με τον Καλλικράτη ( αρθρ. 77 Ν.3852/2010  ) καταργήθηκε από τον Κλεισθένη (παρ. 2 αρθρ. 174 Ν. 4555/2018)  και  επανήλθε με το αρθρ. 7 του Ν. 4623/2019).  Συμφώνα με τον ιδρυτικό Νόμο:  «…στους Δήμους άνω των 20.000 κάτοικων με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου, επιλέγεται κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης. Η θητεία του Συμπαραστάτη ακόλουθη τη θητεία των δημοτικών αρχών.».Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγομένων πρόσωπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του πρόσωπων και των επιχειρήσεων του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως (ή ηλεκτρονικά) εντος 30 ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προεβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή.  Κατά την εξέταση των καταγγελιών μπορεί να αιτηθεί στοιχειά από το αρχείο των υπηρεσιών του Δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων αναφορικά με την διαβάθμιση των εγγράφων. (Π.Δ. 28/2015) Εφόσον ύστερα από την εξερταση της καταγγελίας προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του Δήμου για την αποτροπή της επανάληψης τους. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και Αρχών  καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση η όποια παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου για τον απολογισμό της  Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του αρθρ.217 του Κώδικα Δήμων, εντος 30 ημερών από την υποβολή της.
Επί πλέον μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό , τόσο στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης του όσο και επ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που αυτός εντοπίζει. Στη τελευταία αυτή περίπτωση οι ειδικές προτάσεις του υποβάλλονται στον  Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου