Σάββατο, 18 Ιουλίου 2020

Μετά από παρέμβαση του ΑΚΚΕΛ, έντονη διαμαρτυρία για την Αγία Σοφία από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου κ. Fabio Massimo Castaldo
Η πρώτη ανταπόκριση από την παρέμβαση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ) στο Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με την τουρκική πρόκληση κατά της Αγίας Σοφίας, ήρθε με ανακοίνωση του Ιταλού Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, κ. Fabio Massimo Castaldo, ο οποίος είναι ηγετικό στέλεχος που κινήματος πέντε αστέρων (M5S), συμμαχικού κόμματος του ΑΚΚΕΛ. Το ΑΚΚΕΛ, όπως είναι γνωστό, προώθησε κείμενο στο οποίο περιλαμβάνεται και πρόταση για συγκεκριμένες κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Στο Δελτίο Τύπου του αναφέρει καθαρά ότι η ενέργεια του Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί «θέτει σε κίνδυνο την θρησκευτική ελευθερία» και ότι «αντιπροσωπεύει το όραμα μιας Τουρκίας που γίνεται ένα αξιοσημείωτα ομολογιακό-θεοκρατικό κράτος». Οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου από το M5S δεν περιορίζονται στα θέματα της UNESCO που αποκλειστικά και άκαιρα θέτουν οι «σύμμαχοι» της κυβέρνησης κλπ, αλλά μπαίνει στην ουσία του θέματος και αναδεικνύει αυτή τη  σοβαρή πτυχή του.

Μετάφραση του Δελτίου Τύπου του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου κ. Fabio Massimo Castaldo

Αντιπρόεδρος ΕΚ Castaldo (M5S) για Τουρκία: η επιλογή του Ερντογάν για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας θέτει σε κίνδυνο την θρησκευτική ελευθερία
«Η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη είναι έμβλημα συνύπαρξης του Χριστιανισμού και του Ισλάμ με αλληλεγγύη, ειδικά σε μια εποχή όπου η πανδημία που αντιμετωπίζουμε απαιτεί από εμάς να υιοθετήσουμε μια στάση αδελφοσύνης και μια αίσθηση κοινότητας. Για αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι η απόφαση της σημερινής τουρκικής ηγεσίας να μετατρέψει το μνημειακό συγκρότημα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί αποτελεί πραγματική επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία, η προστασία της οποίας πιστεύω ότι είναι θεμελιώδης όσον αφορά τον αμοιβαίο σεβασμό και τα δικαιώματα κάθε ανθρώπινου όντος. Αυτά δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Fabio Massimo Castaldo σχολιάζοντας την απόφαση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει τον πρώην Βυζαντινό καθεδρικό ναό της Κωνσταντινούπολης σε τζαμί, με άνοιγμα στις 24 Ιουλίου για προσευχές της Παρασκευής, και να θέσει το μνημείο υπό την διαχείριση του Diyanet, της κρατικής αρχής για θρησκευτικές υποθέσεις που διαχειρίζεται τα τζαμιά στην Τουρκία.
«Η Τουρκία έγινε σπουδαία από τον Ατατούρκ ο οποίος έκανε τον κοσμικό χαρακτήρα ισχυρό στοιχείο, αφήνοντας τις θρησκευτικές παρεμβάσεις έξω από τις κρατικές αποφάσεις. Έμβλημα αυτής της πολιτικής γραμμής ήταν ακριβώς η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε κοσμικό μουσείο · η επιλογή του Ερντογάν, αντιθέτως, αντιπροσωπεύει το όραμα μιας Τουρκίας που γίνεται ένα αξιοσημείωτα ομολογιακό-θεοκρατικό κράτος, που προδίδει την πολιτιστική-ιστορική κληρονομιά που εκπροσωπεί η Αγία Σοφία και την ιστορία της πόλης της Κωνσταντινούπολης. Αυτό που συμβαίνει αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω, ένα λάθος που ριζοσπαστικοποιεί τις εντάσεις ανανεώνοντας τις διαφορές μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων και κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειές μας για διάλογο και συνεργασία», καταλήγει ο Castaldo

COMUNICATO STAMPA - PRESS RELEASE

Turchia: Castaldo (M5S), scelta Erdogan Santa Sofia mette in pericolo la libertà religiosa
“La Basilica di Santa Sofia di Istanbul rappresenta un emblema della possibile convivenza
solidale tra Cristianesimo e Islam, soprattutto in un momento in cui la pandemia
che stiamo affrontando ci impone di stringerci in un clima di fratellanza e senso di comunità.
Per tale motivo, ritengo che la decisione dell'attuale dirigenza turca di riutilizzare come
moschea il complesso monumentale di Hagia Sophia rappresenti un vero e proprio
attacco alla libertà religiosa, la cui tutela ritengo fondamentale nell’ottica
del rispetto reciproco e dei diritti di ogni singolo essere umano”.
A dirlo il Vicepresidente dell’Europarlamento Fabio Massimo Castaldo
commentando la decisione del Presidente Recep Tayyip Erdogan di riconvertire
l’ex cattedrale bizantina di Istanbul in moschea, con riapertura dal 24 luglio
con le preghiere del venerdì, e di porre il monumento sotto la gestione
della Diyanet, l’autorità statale per gli affari religiosi che gestisce le moschee della Turchia.
“La Turchia è stata resa grande da Ataturk che ha fatto della laicità un punto di forza
lasciando fuori dalle decisioni statali le ingerenze religiose. Emblema di questa
linea politica fu proprio la trasformazione della Basilica di Santa Sofia in un museo laico;
la scelta di Erdogan, al contrario, occhieggia sempre più alla visione di una Turchia
che diventa uno Stato marcatamente confessionale, tradendo l’eredità storico-culturale
rappresentato da Santa Sofia e dalla storia della città di Istanbul. Ciò che sta accadendo
rappresenta un grande passo indietro, un errore che radicalizza le tensioni
rinnovando le divisioni fra le comunità religiose e rischiando di compromettere
i nostri sforzi per il dialogo e la cooperazione”, conclude Castaldo

****************************************************************
Turkey: Castaldo (M5S), Erdogan choice to reconvert Hagia Sofia endangers freedom of religion
“Hagia Sophia in Istanbul is an emblem of coexistence of Christianity and Islam in solidarity,
especially at a time when the pandemic we are facing requires us to embrace an attitude
of brotherhood and a sense of community. For this reason, I believe that the decision of the
current Turkish leadership to reconvert t
he monumental complex of Hagia Sophia as a mosque represents a real attack on religious freedom,
the protection of which I believe to be fundamental in terms of mutual respect and
the rights of each individual human being. This was said by the Vice-President
of the European Parliament Fabio Massimo Castaldo commenting on President Recep Tayyip Erdogan's
decision to convert the former Byzantine cathedral of Istanbul into a mosque, with reopening on 24 July
with Friday prayers, and to place the monument under the management of the Diyanet
, the state authority for religious affairs that manages the mosques in Turkey.
"Turkey was made great by Ataturk who made secularism a strength by leaving religious
interference out of state decisions. Emblem of this political line was precisely the transformation
of the Hagia Sophia into a secular museum; Erdogan's choice, on the contrary,
represents the vision of a Turkey that becomes a markedly confessional state,
betraying the cultural-historical heritage represented by Hagia Sophia and the history
of the city of Istanbul. What is happening represents a big step backwards,
a mistake that radicalizes tensions by renewing the divisions between religious communitie
s and risks compromising our efforts for dialogue and cooperation," concludes Castaldo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου