Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020,2021,2022 ;

Φώτο αρχείου Μπροστά σε μια δυσμενή  εξέλιξη  που μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα, του έργου για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Πέλλας για τα έτη 2020, 2021 και 2022, βρίσκονται οι υπηρεσιακοί παράγοντες και η πολιτική ηγεσία της περιφερειακής ενότητας Πέλλας και συνολικά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αιτία η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και η επιτροπή ελέγχου πράξεων του Αρθρ. 68 του Π.Δ. 30/96. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην Διαύγεια με ΑΔΑ 6ΟΛ4ΟΡ1Υ-Ψ47,  η εν λόγω επιτροπή ακύρωσε την  απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας σχετικά με την έγκριση 2ου Πρακτικού προσωρινού μειοδότη για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020,2021,2022. Η Αποκεντρωμένη έκρινε πως η συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού που είχε γίνει στις 4-4-2020 και αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, συμμετείχε και η Πρόεδρος της επιτροπής όσο και ο αναπληρωτής αυτής, ως απλό μέλος, κατά παράβαση του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν 2690/99. Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι από τον εν λόγω διαγωνισμό έχει ανακύψει μειοδότης εργολάβος ο οποίος έδωσε και πολύ μεγάλη έκπτωση. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.730.000,00 ευρώ ενώ με βάση την έκπτωση που δόθηκε, η συνολική δαπάνη θα είναι 653.544,86 ευρώ με 62,34% έκπτωση.  Η επιτροπή διαγωνισμού έλεγξε όλα τα δικαιολογητικά και διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται πρόβλημα με την κατοχύρωση της σύμβασης. Παρόλα αυτά όμως  το έργο για καθαρά τυπικούς λόγους και πιθανών από μια απροσεξία βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα τουλάχιστον για το 2020 αν επαναληφθεί ο διαγωνισμός.  Η απώλεια της κοινωνίας της Πέλλας θα είναι μεγάλη αναφορικά με την υλοποίηση του έργου και σαφώς θα προκύψουν ευθύνες στο πολιτικό προσωπικό. Ενδιαφέρον έχει να διαβάστε παρακάτω τους λόγους που επικαλείται η επιτροπή:
H Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και εκτίμησε τις απόψεις των παρισταμένων, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αποδοχή της με αριθμό 26809/23318/16-6-2020 Παραπομπής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 17/22-6-2020) και την ακύρωση της με αριθμό 211/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022», Προϋπολογισμού: 1.730.000,00€, για τον λόγο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. Μειοψήφησε το μέλος της Επιτροπής Κίκης Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος, με το αιτιολογικό ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν υφίστατο παράβαση του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 2690/99, ως προς την σύνθεσή της Οικονομικής Επιτροπής, επομένως η με αριθμό 211/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λήφθηκε νόμιμα.
Ειδικότερα ως κύρια αιτία της απόρριψης αναφέρει τα παρακάτω:
Εν προκειμένω, η υπό κρίση απόφαση κρίνεται ακυρωτέα για τον λόγο ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, που έλαβε χώρα την 4-2-2020 και 5 αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, συμμετείχε τόσο η οριζόμενη στην υπ’ αριθμ. 2545/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πρόεδρος, όσο και ο αναπληρωτής αυτής, ως απλό μέλος, κατά παράβαση του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 2690/99, όπως αυτό αναλύεται ανωτέρω.


Αυτά λοιπόν αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασης τα οποία βρίσκονται στην κρίση του κάθε αναγνώστη.   Άλλωστε η περιοχή μας έχει μένει πολύ πίσω σε έργα υποδομών αλλά και συντηρήσεων και θα είναι κρίμα να υπάρξει απώλεια, ή ακόμη και σημαντική καθυστέρηση στην συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής ενότητας Πέλλας για το φετινό έτος, όπως και για τα έτη 2021 και 2022. Θα περιμένουμε την απάντηση της Περιφερειακής ενότητας Πέλλας για αυτό το σημαντικό ζήτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου