Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020

Συγκροτήθηκε η επιτροπή ισότητας του Δήμου Έδεσσας με πρόεδρο την κα Ιατρίδου
Ύστερα από απόφαση του Δήμου Έδεσσας και του Δημοτικού συμβουλίου. συγκροτήθηκε σε σώμα η επιτροπή ισότητας του Δήμου Έδεσσας.  Ο Πρόεδροςθέτοντας προς συζήτηση το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθυμίζοντας στα μέλη ότι η συζήτηση του θέματος είχε αναβληθεί με την αριθμ. 41/2020 απόφαση, έθεσε εκ νέου υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 2591/24.2.2020 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, η οποία έχει ως εξής: «Σχετ.: η με αρ.1/2020 (Α.Π. Δ1/83/30-1-2020) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Εντός του θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη (αρ.70 Ν.3852/2010), στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Επιτροπών από το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει του Εσωτερικού 3 Κανονισμού Λειτουργίας του και με σκοπό την επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητάς του, υπήρχε η δυνατότητα σύστασης, μεταξύ άλλων, και Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, πράγμα που κάποιοι Δήμοι είχαν πράξει. Με το άρθρο 6 του Ν.4604/2019 προστέθηκε, σε συνέχεια του αρ.70 του Ν.3852/2010, νέο άρθρο 70 Α, βάσει του οποίου συστήνεται πλέον σε κάθε Δήμο «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας» (Δ.Ε.Ι.), καθώς η σύστασή της σε όλους τους Δήμους κρίνεται επιβεβλημένη. Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Δ.Ε.Ι. είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο και έχει τις αρμοδιότητες: -σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο -διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής -συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου, με δομές και συλλογικότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο -συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Ενδεικτικά η Δ.Ε.Ι. μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/ συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/ πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσως ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών σε επίπεδο δήμου ή/ και Περιφέρειας, με την Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση και με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.λπ.

 Η Δ.Ε.Ι. συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από: -έναν/ μία (1) αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο/η ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο
, -έναν/ μία (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
 -έναν/ μία (1) υπάλληλο της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου, 4
 -έναν/ μία (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,
 -έναν/ μία (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/ εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης,
 -έναν/ μία (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/ φεμινιστικού συλλόγου/ φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων,
 -δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

 Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την οργάνωση της Επιτροπής. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε τη λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Δ.Ε.Ι., υποδεικνύοντας τα μέλη που θα την αποτελούν». Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε να συγκροτηθεί η ανωτέρω επιτροπή χωρίς εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων, καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ούτε μετά την από 9.3.2020 δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στην επιτροπή, ούτε μετά τη με αριθμ. πρωτ. 5150/4.5.2020 έγγραφη πρόσκληση προς την Ομάδα Γυναικών Γιαννιτσών - Μέλος της ΟΓΕ, για υπόδειξη μέλους.
 Κατόπιν, πρότεινε να ορισθούν στην επιτροπή ισότητας οι παρακάτω:
 Η Δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα ως Πρόεδρος και αναπληρωτής της ο Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Πασχάλης.
 Η υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Ευτέρπη Παπαδοπούλου και αναπληρώτριά της η υπάλληλος του ίδιου τμήματος Ελένη Μίσχου.
 Το μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας Δέσποινα Απάζογλου και αναπληρωτής της ο Ευάγγελος Ταρπάνης.
 Η εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας Ευαγγελία Γάντζιου και αναπληρώτριά της η Ζωή Κράλλη.
 Η εμπειρογνώμων δημότισσα Ελένη Νησιάντση και αναπληρωτής της ο Αθανάσιος Δημητριάδης.
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τις λοιπές παρατάξεις να προτείνουν έναν/μία Δημοτικό/ή Σύμβουλο και έναν/μία εμπειρογνώμων δημότη με τους αναπληρωτές τους.
 5 Κατόπιν, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση» κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής πρότεινε να ορισθεί η Δημοτική Σύμβουλος Δήμητρα Καραμάνη ως τακτικό μέλος και η εμπειρογνώμων δημότισσα Πασχαλίνα Παπαδοπούλου ως αναπληρωματικό μέλος και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενωτική Δράση» κ. Αντώνιος Ρυσάφης πρότεινε να ορισθεί η Δημοτική Σύμβουλος Ευτυχία Ταμβίσκου ως αναπληρωματικό μέλος και η εμπειρογνώμων δημότισσα Αικατερίνη Τσουγένη ως τακτικό μέλος. Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χαράλαμπο Τσιτσάγκα και Αλέξανδρο Πασχάλη, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα.

 Τη συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής ισότητας, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Τη Δημοτική Σύμβουλο Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα ως Πρόεδρος με αναπληρωτής της τον Δημοτικό Σύμβουλο Αλέξανδρο Πασχάλη.
 2. Τη Δημοτική Σύμβουλο Δήμητρα Καραμάνη με αναπληρώτριά της τη Δημοτική Σύμβουλο Ευτυχία Ταμβίσκου.
 3. Την υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Ευτέρπη Παπαδοπούλου με αναπληρώτριά της την υπάλληλο του ίδιου τμήματος Ελένη Μίσχου.
 4. Το μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας Δέσποινα Απάζογλου με αναπληρωτή της τον Ευάγγελο Ταρπάνη.
 5. Την εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Έδεσσας Ευαγγελία Γάντζιου με αναπληρώτριά της την Ζωή Κράλλη.
 6. Την εμπειρογνώμονα δημότισσα Ελένη Νησιάντση με αναπληρωτή της τον Αθανάσιο Δημητριάδη.
 7. Την εμπειρογνώμονα δημότισσα Αικατερίνη Τσουγένη με αναπληρώτριά της την Πασχαλίνα Παπαδοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more