Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚOΣ ΝΟΜΟΣ : Μία νέα σελίδα στην ρύθμιση των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων.

 


Γράφει η Μαρία Σαραλιώτου, δικηγόρος 

 

Αντιμέτωποι με μία νέα πραγματικότητα θα βρεθούν χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου , των Ασφαλιστικών Ταμείων αλλά και αρκετοί δανειολήπτες που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους στα Τραπεζικά Ιδρύματα , καθώς από τον προσεχή Μάρτιο τίθεται σε εφαρμογή ο Νόμος 4738/2020 γνωστότερος ως νέος Πτωχευτικός Νόμος , ο οποίος θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο ρύθμισης των οφειλών φυσικών αλλά και νομικών προσώπων, παρέχοντας σε πολλούς μία δεύτερη ευκαιρία ρυθμίσεως και απαλλαγής από τις οφειλές τους .

Σύμφωνα με τον νέο Πτωχευτικό Νόμο , αποκτούν την πτωχευτική ικανότητα και φυσικά πρόσωπα ( δημόσιοι υπάλληλοι  , ιδιωτικοί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες ) , οι οποίοι βρίσκονται σε παύση πληρωμών , δηλαδή δεν καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο , τα Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για μία περίοδο τουλάχιστον   6 μηνών (άρθρο 77) . Ως αρμόδιο Δικαστήριο Θεωρείται το Πολυμελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη , ενώ για πτωχεύσεις μικρής αξίας το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη . Ως πτωχευτική περιουσία θεωρείται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη αλλά και τα συνολικά εισοδήματα του , με την προυπόθεση πως δεν ξεπερνούν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης .

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν μπορεί να αποπληρώσει τις οφειλές του , μπορεί να καταθέσει αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης  , ζητώντας  ρύθμιση για το σύνολο των οφειλών του προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία  μέσω μίας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας . Οι πιστωτές δύνανται  ( δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένοι )   είτε να δεχθούν την πρόταση , είτε να καταθέσουν δική τους πρόταση ρύθμισης ενώ καθόλη την διάρκεια περάτωσης της διαδικασίας παρέχεται αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρο 18 του Πτωχευτικού Νόμου) . Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν αιτηθεί υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη αλλά και στον Νόμο 4605/2019 ( πλατφόρμα προστασίας της πρώτης κατοικίας ) . Αν επιτευχθεί συμφωνία τότε ο οφειλέτης μπορεί να διασώσει την κύρια κατοικία του , η οποία δεν προστατεύεται αυτοδικαίως .

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι αν κάποιος οφειλέτης δεν θεωρηθεί ευάλωτος , τότε δεν προστατεύεται ούτε η κύρια του κατοικία , η οποία μεταβιβάζεται σε έναν ιδιωτικό φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης κατοικιών . Στον οφειλέτη παρέχεται το δικαίωμα μίσθωσης της κύριας κατοικίας του για 12 έτη , με δικαίωμα επαναγοράς με τα την λήξη της μίσθωσης . Σε περίπτωση μη καταβολής τριών μισθωμάτων ο οφειλέτης θα αποβάλλεται από το  μίσθιο . Κοινώς , ο οφειλέτης θα μετατρέπεται από ιδιοκτήτη σε ενοικιαστή  με υποχρέωση καταβολής ενός ποσού ως ενοίκιο. Θα υπάρχει όμως η δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου του μετά την πάροδο των 12 ετών , στην αξία της εμπορικής του αξίας , η οποία θα καθοριστεί από πιστοποιημένο εκτιμητή .

Επίσης , αξίζει να τονιστεί πως δυνατότητα κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση παρέχεται και στους πιστωτές , οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο με την υποχρέωση ειδοποίησης του οφειλέτη τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την δικάσιμο . Αν γίνει δεκτή η αίτηση τότε διατάσσεται η σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και η συνακόλουθη ρευστοποίηση της , με αποτέλεσμα ο οφειλέτης να απωλέσει το σύνολο της περιουσίας του με εξαίρεση τα ακατάσχετα εισοδήματα και τα ακατάσχετα περιουσιακά του στοιχεία . Η μόνη άμυνα που παρέχεται στον οφειλέτη είναι η άσκηση ανακοπής αλλά και αναστολής εκτέλεσης κατά της απόφασης , ενώ εάν οι πιστωτές ικανοποιηθούν ( κάτι το οποίο θεωρείται δύσκολο ) τότε αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση .

Σε γενικές γραμμές ο νέος Πτωχευτικός Νόμος ευνοεί τους οφειλέτες με ιδιαίτερα υψηλές οφειλές , καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα συνολικής ρύθμισης των οφειλών τους καθώς και τους οφειλέτες χωρίς ακίνητη περιουσία , οι οποίοι μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από τα χρέη τους , αν  αποπληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισης προς τους πιστωτές για μία τριετία . Ωστόσο , συνίσταται στους οφειλέτες  να εκκινήσουν πρώτοι την διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους , με αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να μην αφήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στους πιστωτές , διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας του συνόλου της περιουσία τους .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου