Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021

ΜΙΚΡΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ....

 


Η Διαβούλευση θα κρατήσει έως τις 18 Μαρτίου Όπως προβλέπεται, πριν από κάθε νομοθεσία που εισέρχεται προς ψήφιση στις επιτροπές και στην Βουλή, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Έτσι γίνεται με το σχέδιο νόμου για τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Μάλιστα η δημόσια διαβούλευση λήγει την άλλη Πέμπτη στις 18 Μαρτίου. Στην συνέχεια θα μπει στην επιτροπή που θα συζητήσει το θέμα και στην ολομέλεια. Όσοι πολίτες το επιθυμούν, μπορούν να γράφουν τις απορίες τους στην ειδική πλατφόρμα. Κατά τα φαινόμενα και από την στιγμή που υπάρχει συγκεκριμένο νομοσχέδιο με άρθρα, το οποίο προήλθε ύστερα από συζήτηση και με τους θεσμικούς φορείς. Τα κυριότερα στοιχεία του νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

Δημοτικές αρχές
 Οι δήμοι διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και τον δήμαρχο. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από:
α) ένδεκα (11) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,
β) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 -5.000) κατοίκους, 
γ) δεκαεπτά (17) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες ένα έως δέκα χιλιάδες (5.001 -10.000) κατοίκους, 
δ) είκοσι ένα (21) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 -30.000) κατοίκους, 
ε) είκοσι επτά (27) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 -50.000) κατοίκους, 
στ) τριάντα τρία (33) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 -100.000) κατοίκους,
ζ) τριάντα επτά (37) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως διακόσιες χιλιάδες (100.001 -200.000) κατοίκους και
 η) σαράντα ένα (41) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από διακόσιες χιλιάδες έναν (200.001) και άνω κατοίκους.

 Σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 -50.000) κατοίκους, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α ́87) στους οποίους οι δήμοι και κοινότητες που συνενώθηκαν υπερβαίνουν τους έξι (6), ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τους είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα.

Δημοτικές Κοινότητες 
 Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.2. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.3. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:
α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301 -2.000) κατοίκους, 
β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001 –10.000) κατοίκους,
γ) ένδεκα (11) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001 –50.000) κατοίκους και 
δ) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.

4. Δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στον δήμο Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στους δήμους Μεγαρέων και Μάνδρας –Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 5. Στην περίπτωση μη εκλογής συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας όπως ορίζει η παρ. 4,οι αρμοδιότητες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ασκούνται από την οικονομική επιτροπή του δήμου και οι αρμοδιότητες του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο.

Οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων εκλέγονται κάθε πέντε (5) χρόνια

Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων

1. Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει, τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και τουλάχιστον σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των δημοτικών κοινοτήτων.
2. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:
α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
β) Για τους υποψήφιους συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και των συμβούλων δημοτικής κοινότητας. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.
3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος για περισσότερα του ενός (1) αξιώματα των δήμων ή των περιφερειών.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Άρθρο 18 Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.
2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την Επικράτεια, έχουν σχήμα ορθογώνιο.
3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων είναι με μαύρη απόχρωση.
4. Στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου σημειώνονται το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, όπως αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
5. Στο ψηφοδέλτιο μετά από το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται, κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
α) Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου. Δίπλα ή κάτω από τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του υποψήφιου δημάρχου τίθεται η ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ» εντός ή εκτός παρένθεσης.
β) Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων με αλφαβητική σειρά, ανεξαρτήτως εκλογικής περιφέρειας Στη συνέχεια παρατίθεται εντός παρένθεσης η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.
γ) Ο τίτλος «Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας» ακολουθούμενος από το όνομα της δημοτικής κοινότητας και από κάτω το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο ή μητρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της δημοτικής κοινότητας του συνδυασμού ή
δ) Ο τίτλος «Υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας» ακολουθούμενος από το όνομα της δημοτικής κοινότητας και στη συνέχεια το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο του υποψηφίου προέδρου της δημοτικής κοινότητας του συνδυασμού.
6. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 23, χρησιμοποιούνται νέα ψηφοδέλτια τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 4 και της περ. α) της παρ. 5.


Σταυροί προτίμησης

1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του.
2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1), δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων. Αν ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του είκοσι ένα (21), ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) υποψηφίων κατά ανώτατο όριο.
3. Για την εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων.
4. Για την εκλογή προέδρου της δημοτικής κοινότητας, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
5. Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
6. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης.
7. Για τον υποψήφιο δήμαρχο, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
8. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 23, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.


Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου – Εκλογή δημάρχου

1. Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 24.
2. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.


Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου

 

1. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 22, είναι έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.
2. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, επτά (7) και (4) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκατρία (13) μέλη, οκτώ (8) και (5) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από δεκαεπτά (17) μέλη, δέκα (10) και επτά (7) έδρες, αντίστοιχα,
δ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι ένα (21) μέλη, δεκατρείς (13) και οκτώ (8) έδρες, αντίστοιχα,
ε) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από είκοσι επτά (27) μέλη, δεκαέξι (16) και ένδεκα (11) έδρες, αντίστοιχα,
στ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα τρία (33) μέλη, είκοσι (20) και δεκατρείς (13) έδρες, αντίστοιχα,
ζ) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα επτά (37) μέλη, είκοσι δύο (22) και δεκαπέντε (15) έδρες, αντίστοιχα, και
η) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από σαράντα ένα (41) μέλη, είκοσι πέντε (25) και δεκαέξι (16) έδρες, αντίστοιχα.
3. Ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τον αριθμό εδρών που δικαιούται σύμφωνα με την παρ. 2.
4. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε επιλαχόντος συνδυασμού που δικαιούται έδρα γίνεται ως εξής:
α) Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρο) συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.


Εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων

1. Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων, ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτική κοινότητα και οι επιλαχόντες συνδυασμοί λαμβάνουν τα δύο πέμπτα (2/5). Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Για την κατανομή των εδρών των λοιπών συνδυασμών, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 24 με βάση το αποτέλεσμα στη δημοτική κοινότητα.
2. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) Στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων κοινότητας που αποτελούνται από τρία (3) μέλη, δύο (2) και μία (1) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από πέντε (5) μέλη, τρεις (3) και δύο (2) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, επτά (7) και τέσσερις (4) έδρες, αντίστοιχα, και
δ) στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων που αποτελούνται από δεκαπέντε (15) μέλη, εννέα (9) και έξι (6) έδρες, αντίστοιχα.
3. Αν ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε στη δημοτική κοινότητα κατά την αρχική ψηφοφορία ποσοστό μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε οι έδρες κατανέμονται αναλογικά σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 24 με βάση το αποτέλεσμα στη δημοτική κοινότητα.


Εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων

Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού στον οποίο καταμετρήθηκαν τα περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια κατά την αρχική ψηφοφορία (α’ γύρος) στη δημοτική ενότητα. Οι υποψήφιοι των υπόλοιπων συνδυασμών, κατά τη σειρά των καταμετρημένων εγκύρων ψηφοδελτίων, λογίζονται ως αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.


Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου

1. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 55, είναι έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του συνόλου των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεος της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ αν προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεος στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.
2. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του περιφερειακού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:
α) στα περιφερειακά συμβούλια που αποτελούνται από τριάντα ένα (31) μέλη, δεκαεννέα (19) και δώδεκα (12) έδρες, αντίστοιχα,
β) στα περιφερειακά συμβούλια που αποτελούνται από σαράντα ένα (41) μέλη, είκοσι πέντε (25) και δεκαέξι (16) έδρες, αντίστοιχα,
γ) στα περιφερειακά συμβούλια που αποτελούνται από πενήντα ένα (51) μέλη, τριάντα μια (31) και είκοσι (20) έδρες, αντίστοιχα,
δ) στο περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής που αποτελείται από εβδομήντα ένα (71) μέλη, σαράντα τρεις (43) και είκοσι οκτώ (28) έδρες, αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more