Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ο Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας που αφορά τον εμβολιασμό απόρων και ανασφάλιστων παιδιών και εφήβων.
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που δημιουργείται στον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων που δεν καλύπτονται ασφαλιστικό για οποιονδήποτε λόγο από Φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
Δικαιούχοι υπαγωγής στο παρόν πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες παιδιών (επισημαίνονται τα αναγκαία δικαιολογητικά):

1. Παιδιά των οποίων οι γονείς είναι ασφαλισμένοι, αλλά δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγω χρεών προς τον ασφαλιστικό τους Φορέα (ιδίως ΟΑΕΕ και ΟΓΑ).
Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται το βιβλιάριο υγείας που έχει ακυρωθεί.

2. Παιδιά των οποίων οι γονείς απώλεσαν την ασφαλιστική τους κάλυψη (συνήθως ΙΚΑ) λόγω απόλυσης-ανεργίας. Και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει, να προσκομίζεται το βιβλιάριο υγείας που έχει ακυρωθεί.

3. Παιδιά κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου (απορίας). Βιβλιάριο απορίας κατέχουν τόσο τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι επίσης κάτοχοι βιβλιαρίου απορίας, όσο και αυτά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. παιδικής προστασίας ή βρίσκονται σε ανάδοχες οικογένειες ή σε διαδικασία υιοθεσίας. Στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίζεται το βιβλιάριο ανασφαλίστου (απορίας).

4. Παιδιά των οποίων οι γονείς απώλεσαν την κάλυψη ασθενείας που τους παρείχε η Πρόνοια μέσω της υπαγωγής στο δημόσιο πρόγραμμα δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (απόρριψη ανανέωσης βιβλιαρίου απορίας) ή απορρίφθηκε το αίτημά τους (απόρριψη αιτήματος έκδοσης βιβλιαρίου απορίας) . Στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίζεται το παλιό βιβλιάριο απορίας ή η απορριπτική απόφαση που εξέδωσε η κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου.

5. Παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν καταθέσει αίτημα για έκδοση ή ανανέωση του βιβλιαρίου απορίας, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίζεται η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών (αριθμός πρωτοκόλλου) που εξέδωσε η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου είτε το παλιό βιβλιάριο (σε περίπτωση ανανέωσης).

6. Παιδιά που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή είναι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας ή διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου. Στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίζεται το «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Πρόσφυγα» ή το «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας», με ειδική σήμανση «επικουρική προστασία», ή της «Άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους» ή το «Ειδικό Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδαπού» αντίστοιχα, δεδομένου ότι για τις ανωτέρω κατηγορίες δεν εκδίδεται βιβλιάριο ανασφαλίστου, αλλά είναι δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την επίδειξη των δελτίων αυτών.

7. Παιδιά κρατούμενα σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση από το κατάστημα κράτησης δεδομένου ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται βιβλιάριο ανασφαλίστου, αλλά η πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γίνεται με την επίδειξη της ανωτέρω βεβαίωσης.

8. Παιδιά που διαμένουν στη χώρα, αλλά δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα ή διέθεταν αλλά έχει λήξει η ισχύς τους. Για τη δεύτερη περίπτωση θα αρκεί η προσκόμιση του νομιμοποιητικού εγγράφου που έχει λήξει (άδεια διαμονής).

Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αποτυπώνει την κατάσταση ενός ατόμου αναφορικά με την ασφαλιστική του κάλυψη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που θα κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά για την υπαγωγή στο παρόν πρόγραμμα. Ενδεικτικά, ένα άτομο μπορεί να έχασε την κάλυψη ασθένειας από το ΙΚΑ (περ.2) και να έχει ήδη καταθέσει δικαιολογητικά για υπαγωγή στην Πρόνοια (ττερ.5). Σε αυτή την περίπτωση θα ζητείται το έγγραφο το οποίο θα είναι διαθέσιμο τη στιγμή που γίνεται η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Η προσθήκη της υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ότι το παιδί είναι ανασφάλιστο δεν προσθέτει κάποια επιπρόσθετη διασφάλιση στην όλη διαδικασία, ωστόσο, για τυπικούς λόγους μπορεί να ζητείται στο έντυπο που θα συμπληρώνεται με τα στοιχεία των γονέων και του παιδιού. Αυτονόητη είναι η προσκόμιση ταυτότητας του γονέα και του παιδιού, όταν υφίσταται.
Αναφορικά με το ζήτημα της πιστοποίησης απορίας, θεωρείται πως η πλήρωση του όρου της απορίας οικογενειών που δεν έχουν πρόσβαση ούτε στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ούτε στην προνοιακή κάλυψη του βιβλιαρίου ανασφαλίστου, τεκμαίρεται αυτονόητα στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες για τη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Επομένως δεν απαιτούνται περαιτέρω δικαιολογητικά πέραν των αναφερομένων ανωτέρω.
Τέλος, για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Νοσοκομείο Έδεσσας στο τηλέφωνο 2381350100 και με το Κέντρο Υγείας Αριδαίας στο τηλέφωνο 2384350000. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more