Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης δανειοληπτών στηρίζει 1.000.000 δανειολήπτες»
 
«Το πρόγραμμα διευκόλυνσης δανειοληπτών στηρίζει 1.000.000 δανειολήπτες», αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής ως Εισηγητής του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης ««Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις του ν. 3869/2010» στην σημερινή του ομιλία στην Βουλή.
  
Στην ομιλία του ο κ. Τζαμτζής ανέφερε τα εξής:

 «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η οικονομική κρίση την οποία βιώνει η χώρα μας και όλοι οι πολίτες, είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματα, στους μισθούς και τις συντάξεις και οδήγησε στην ανεργία ένα εκατομμύριο και πλέον συμπολίτες μας.
Όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας, που έχασαν τη δουλειά τους, που μειώθηκε ο μισθός τους και η σύνταξή τους, είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους διαφορετικά.
Με δάνεια από τις τράπεζες επειδή διεκδίκησαν το δικό τους σπίτι, σήμερα είναι κυριολεκτικά φορτωμένοι με τα δάνεια αυτά και αγωνίζονται, παρά τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους, να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.
  

Η συντριπτική, λοιπόν, πλειοψηφία των συμπολιτών μας προσπαθούν να είναι συνεπείς, παρά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Με αυτό το σχέδιο νόμου  θεσπίζεται ένα πρόγραμμα διευκόλυνσης των δανειοληπτών, σύμφωνα με το οποίο οι ενήμεροι δανειολήπτες, αλλά και όσων δεν έχουν καταγγελθεί τα ενυπόθηκα δάνεια τους, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά, κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια, υπάγονται σε πρόγραμμα διευκόλυνσης για την εξόφληση των απαιτήσεων με περίοδο χάριτος μέχρι 48 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ισχύουν ειδικές διατάξεις.
  
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Με το πρόγραμμα διευκόλυνσης των δανειοληπτών η Πολιτεία παρεμβαίνει για πρώτη φορά, νομοθετώντας στις σχέσεις μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών και ορίζοντας προϋποθέσεις ώστε να είναι υποχρεωτικό για τις τράπεζες να έλθουν σε ρύθμιση των οφειλών με συγκεκριμένο περιεχόμενο που ρυθμίζεται από τον νόμο.

Έτσι, δίνεται μια ρεαλιστική προοπτική διευκόλυνσης των ενήμερων οφειλετών, ώστε, αφενός μεν, οι δανειολήπτες να προστατευτούν και να αντιμετωπίσουν την ανατροπή των δεδομένων στη ζωή τους, αλλά και αφετέρου να αποφευχθεί μια κατάρρευσή των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το σχέδιο νόμου είναι καινοτόμο, διότι θεσμοθετεί την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με βάση την προσαρμογή της μηνιαίας δόσης στην τρέχουσα οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη για δανειακές συμβάσεις με αρχική ημερομηνία σύναψης έως την 30η Ιουνίου 2010, έστω και αν έχουν προκύψει τροποποιήσεις, ανανεώσεις ή ρυθμίσεις των αρχικών συμβάσεων.

Πιο αναλυτικά, προϋποθέσεις παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης αποτελούν,

          η εμπράγματη εξασφάλιση του δανειστή επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη,
          η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, να μην ξεπερνά τις 180.000 ευρώ και στις περιπτώσεις οικογενειών με 3 και περισσότερα παιδιά, να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

          Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ και στις περιπτώσεις οικογενειών με 3 και περισσότερα παιδιά να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.
          Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και τις 15.000 ευρώ για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με 3 και περισσότερα παιδιά.
          Το συνολικό ανεξόφλητο  κεφάλαιο του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα διευκόλυνσης υπάγονται,
          άνεργοι,
          μισθωτοί και συνταξιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
          όσοι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες,
          όσοι έχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο,
α) των 15.000 ευρώ, εφόσον υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση,
β) των 25.000 ευρώ, εφόσον υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και,
          τα ποσά αυτά προσαυξάνεται κατά 5.000 για οικογένειες με 3 και περισσότερα παιδιά,
          για άτομα με αναπηρία  67%,
          και για όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67%.


          Τέλος, συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν υποστεί μείωση κατά 20% του εισοδήματός τους σε σύγκριση με το 2009.

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης παρέχεται μια φορά και για μέγιστη διάρκεια 48 μηνών.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, ως μηνιαία δόση ορίζεται το 30% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος.

Η μηνιαία δόση υπολογίζεται με μέγιστο επιτόκιο ίσο με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης πλέον περιθωρίου 0,75%, εκτός εάν ορίζεται χαμηλότερο συνολικό επιτόκιο.

Ειδικά για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, δίδεται επιπλέον η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα μέχρι 6 μήνες μέσα στην περίοδο χάριτος.

Για το διάστημα των 6 μηνών η πλήρης απαλλαγή τόκων δεν επιβαρύνει τον οφειλέτη, ούτε για το διάστημα αυτό, ούτε μετά το τέλος αυτού.

Το ποσό του κεφαλαίου που δεν καταβάλλει ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια του διαστήματος των 6 μηνών κεφαλαιοποιείται και αποπληρώνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διευκόλυνσης.

Αν υπάρξει ουσιώδης μεταβολή της εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη, το πρόγραμμα διευκόλυνσης επαναπροσδιορίζεται χωρίς να παρατείνεται η μέγιστη διάρκειά του.

Απέναντι σε οφειλέτη ο οποίος έχει ενταχτεί στο πρόγραμμα διευκόλυνσης ο δανειστής υποχρεούται να μην προχωρήσει σε καταγγελία της δανειακής σύμβασης και σε καμία ατομική δίωξη κατά του οφειλέτη και υποχρεούται να απόσχει και από κάθε ατομική δίωξη κατά του εγγυητή.

Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον δανειστή εγγράφως για κάθε μεταβολή της εισοδηματικής και περιουσιακής του κατάστασης εντός ενός μήνα από την επέλευση της
και να    επανυποβάλλει δικαιολογητικά, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τον δανειστή, κάθε έτος παροχής του προγράμματος διευκόλυνσης.

Οι δανειστές υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε μήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος.

Ο δανειστής δικαιούται να καταγγείλει το πρόγραμμα διευκόλυνσης, κάτω, όμως, από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.


Στο δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου προτείνονται αλλαγές στον νόμο 3869 / 2010.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες, διότι το ισχύον καθεστώς οδηγούσε τους οφειλέτες σε καθεστώς ομηρίας μετά την υποβολή της αίτησης, αφού μέχρι και τη συζήτηση της δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των χρεών τους και ήταν υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, έχοντας επιβαρυνθεί με πολυετείς τόκους.

Με τις νέες διαδικασίες του νόμου 3869 / 2010
          εξυγιαίνεται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός,
          εισάγεται ο θεσμός του προδικαστικού συμβιβασμού.

Εισάγεται η υποχρεωτική καταβολή ελάχιστης δόσης από την κατάθεση της αίτησης, ώστε οι δανειολήπτες να προγραμματίσουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και να υπολογίζουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την οριστική έκδοση της απόφασης.

Στο πλαίσιο προδικαστικού συμβιβασμού ο οφειλέτης μπορεί να ζητά τη συμβουλευτική συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού ή Ενώσεων Καταναλωτών ή του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Δικηγόρου.

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση όσων οφείλει.

Με την κατάθεση της αίτησης από τον οφειλέτη, προσδιορίζεται και η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία,
          είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Πρόεδρο υπηρεσίας
          είτε θα συζητηθεί ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής.

Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της υπηρεσίας του.

Το διάστημα αυτό των δυο μηνών , ο οφειλέτης καταβάλει το ελάχιστο της μηνιαίας δόσης όχι όμως κάτω από το 10% της δόσης.

Εάν δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση, ο Πρόεδρος της υπηρεσίας αποφαίνεται κατά την ημέρα επικύρωσης κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή του πιστωτή ή και αυτεπαγγέλτως, την αναστολή καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.

Η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη.
Η αναστολή χορηγείται εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση.
Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

 Οι οφειλέτες και οι πιστωτές μπορούν να συμβιβάζονται και μετά την ημέρα επικύρωσης έως την ημερομηνία συζήτησης αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οπότε εμφανίζονται ενώπιον του Προέδρου υπηρεσίας, υποβάλλουν σχέδιο και ζητούν την επικύρωση του.
Το σχέδιο επικυρώνεται από τον Πρόεδρο υπηρεσίας και αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου επικαιροποιεί και εξορθολογίζει το ισχύον καθεστώς του νόμου 3869 / 2010 και ανακουφίζει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Το σχέδιο νόμου είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τα συναρμόδια Υπουργεία και φυσικά, έχουν ληφθεί υπ' όψιν σειρά σχολίων φορέων και καταναλωτών, αλλά και των τραπεζών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόγραμμα διευκόλυνσης των δανειοληπτών είναι καινοτόμο και δίνει λύσεις σε 1 εκατ. περίπου  δανειολήπτες.
Είναι στην σωστή κατεύθυνση όπως δέχθηκε η πλειοψηφία των φορέων.
Θα θέλαμε να μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε κούρεμα όλων των δανείων, όπως είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε από την αντιπολίτευση, η οποία θα μας καταγγείλει μεταξύ άλλων για έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας και διάφορα άλλα.
Η αντιπολίτευση όμως, λειτουργεί με μεγάλη ανευθυνότητα και φυσικά υποσχόμενη τα πάντα σε όλους.


Έχουμε πολύ μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία από την αντιπολίτευση και με το σχέδιο νόμου εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε μέσα σε ένα πολύ σφιχτό οικονομικό πρόγραμμα με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών.
Εξάλλου, το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν.
Αυτή η παράταξη η ΝΔ ήταν που επέστρεψε το ΛΑΦΚΑ στους συνταξιούχους το 2004.

Αυτή η παράταξη, η Ν.Δ., ήταν αυτή που έβγαλε την «θηλιά από τον λαιμό» χιλιάδων δανειοληπτών το 2004, καταργώντας τα πανωτόκια.
Ψηφίζουμε το πρόγραμμα διευκόλυνσης των δανειοληπτών  γιατί ελαφρύνει 1 εκατ. συμπολίτες μας. Ευχαριστώ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more