Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

ΔΣ13 214 Καθορισμός λειτουργίας καταστημάτων Ν. Μουδανιών.doc

Από το υπ’ αριθμό 15/2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας.

Αριθμ. Πίνακα: 15/2013

Αριθμ. Απόφασης: 214/2013

Περίληψη: Καθορισμός λειτουργίας καταστημάτων στα Ν. Μουδανιά.Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14028/20-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα εικοσιένα μέλη, ήτοι:
Παρόντες:
1)Κοκκινίδης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος), 2)Πασσαλής Κων/νος, 3)Κακαρίκας Αναστάσιος, 4)Μαυρίδης Ιωάννης, 5)Τσομπανέλης Ανέστης, 6)Δαμιανίδης Βασίλειος, 7)Ιορδανίδης Ιωάννης, 8)Βαλασάκη Αναστασία, 9)Μπουντουρίδης Χαράλαμπος, 10)Ουζούνης Αστέριος, 11)Χατζηαλέξης Ιωάννης, 12)Γιαννακάρας Λεωνίδας, 13)Μουστάκας Ιωάννης, 14)Χατεδάκης Αναστάσιος, 15)Κυρίμης Στυλιανός, 16)Σγουρής Κων/νος, 17)Κουλούρης Φίλιππος, 18)Τσομπανάκης Κων/νος, 19)Μουχτιδιώτης Παναγιώτης, 20)Δαλαμπίρας Ιωάννης, 21)Ξηροστυλίδης Παύλος.
Απόντες:
1)Καρράς Εμμανουήλ, 2)Καραζαφείρης Τριαντάφυλλος, 3),Ράνος Ιωάννης, 4)Κασσαμανώλη Παναγιώτα, 5)Σαπουντζής Σωτήριος, 6)Χατζηασιμίδης Κων/νος,  7)Μυκωνιάτη Ζωχερή, 8)Μουτάφης Ιωακείμ, 9)Μηκέ-Τσέλιου Χριστίνα, 10)Ζαχαριάδης Δημήτριος, 11)Παπαγιάννης Ανδρέας, 12)Εγγλέζος Αντώνιος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Δήμαρχος, βρέθηκε παρών. Απών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Μήτσου Ιωακείμ. Κλήθηκαν στη συνεδρίαση όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση μόνο ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μουδανιών.
Η Δημοτική Σύμβουλος Μυκωνιάτη Ζωχερή προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουλούρης Φίλιππος και Κυρίμης Στυλιανός αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ξηροστυλίδης Παύλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των Συμβούλων τα εξής: «Με την παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα αναφερόμενα στην αρ. πρ. 12915/10-5-2013 πρόσκληση.
Εν τω μεταξύ έχουν προκύψει τρία ακόμη θέματα, τα οποία θεωρούνται κατά την κρίση μου κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα και αφορούν:
-      Το 1ο, τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, κατόπιν της υπ' αριθμ. ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/2-5-2013, γιατί η ανωτέρω ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στις 2-5, μετά την έκδοση της προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. στις 15-4-2013  και επειδή η διαδικασία για την ανάδειξη των μισθωτών που δεν έχουν γειτονικές των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας ιδιοκτησίες θα γίνει κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, η οποία είναι χρονοβόρα σε συνδυασμό και με την επερχόμενη θερινή περίοδο.
-      Το 2ο, την έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 30 και 31 Μαΐου γιατί το έγγραφο της ΚΕΔΕ παραλήφθηκε από το Δήμο στις 13-5-2013, ημερομηνία μεταγενέστερη της έκδοσης της πρόκλησης.
-      Το 3ο την παροχή εκπτώσεων για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, διότι ήδη διενεργείται η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου, ήδη έχουμε καθυστερήσει την εκκαθάρισή τους και προκειμένου να μην χαθεί η επιχορήγηση ή μέρος της επιχορήγηση, πρέπει να επισπεύσουμε τη λήψη σχετικής απόφασης για την παροχή εκπτώσεων.

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
§  την εισήγηση του προέδρου,
§  την παρ.6 του άρθρου 95 του Ν. 3463/06,
§  το περιεχόμενο των θεμάτων, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους,
αποφασίζει ομόφωνα:
τη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή τους.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι τα παραπάνω θέματα τα οποία δεν ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα, θα αποφασίσει επί των συγκεκριμένων θεμάτων επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο προ ημερησίας διατάξεως θέμα, έθεσε υπόψη των Συμβούλων την υπ' αριθμ. 70/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των καταστημάτων στα Ν. Μουδανιά.
Κατόπιν κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθμ.

αποφασίζει ομόφωνα:
Τον καθορισμό των ημερών και ωρών λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α’), στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α’) και στο άρθρο 10 παρ. 1 του ν.3377/2005, των Ν. Μουδανιών  ως εξής:

από Δευτέρα έως Κυριακή έως την 23:00
για την χρονική περίοδο από 15 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου

Το ωράριο αυτό ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς να απασχολούν προσωπικό, ενώ για αυτές που απασχολούν, ισχύει μόνο στην περίπτωση που αυτό (το προσωπικό) συναινεί για τη λειτουργία του καταστήματος τις ημέρες και ώρες που ορίζονται στην παρούσα.
Την ευθύνη για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία τους τις ώρες και ημέρες που αναφέρονται στην παρούσα και διαφέρουν από αυτές που ορίζονται στη με αριθμό 1162/97 Κ.Υ.Α. Τη φέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.
Κάθε κατάστημα υποχρεούται να τηρεί και να επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, στις οποίες να αναφέρουν:
1. Οι μεν καταστηματάρχες ότι δεν απασχολούν προσωπικό και στην περίπτωση που απασχολούν, ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της ασφάλειας των εργαζομένων κατά τις ημέρες και ώρες που υπερβαίνουν – κατά την παρούσα – τα οριζόμενα στη με αριθμό 1162/97 Κ.Υ.Α.
2. Οι εργαζόμενοι ότι συμφωνούν για τη λειτουργία των καταστημάτων, στα οποία εργάζονται, κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στην παρούσα.

Χωρίς τις υπεύθυνες αυτές δηλώσεις, τα καταστήματα αυτά θα λογίζεται ότι παραβιάζουν την παρούσα και λειτουργούν μη νόμιμα, τις ημέρες και ώρες που υπερβαίνουν -κατά την παρούσα- τη με αριθμό 1162/97 Κ.Υ.Α.
Για τα αποκλειστικώς τουριστικά καταστήματα (Είδη λαϊκής τέχνης) ορίζεται ότι μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα και μετά τη λήξη του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω, υπό τον όρο ότι δεν απασχολούν προσωπικό τις ώρες αυτές.

            Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γραμματέας
              υπογραφή                                                                                 υπογραφή
Ακριβές αντίγραφο
Ν. Μουδανιά, 28/5/2013
Ο Πρόεδρος
                       

                                                 Κοκκινίδης Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more