Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Χαλκιδική – 1 θέση εργάτη για το Δασαρχείο Ταξιάρχη
(1) ΥΕ Εργατών
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
κάλυψη μιας (1) θέσης εργατριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) μήνα απασχόλησης. δυνάμει της απόφασης 432/31-5-2013 του Ταμείου ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Πανεπιστημιακών, προκηρύσσεται μία (1) θέση για τις ανάγκες λειτουργίας του Πανεπιστημιακού ∆άσους Ταξιάρχη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ταξιάρχη (Πανεπιστημιακό ∆άσος Ταξιάρχη, γραφείο ∆ιοικήσεως) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ασαρχείου Ταξιάρχη.

Δείτε την προκήρυξη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more