Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

30 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Προποντίδας


Ο Δήμος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, και συγκεκριμένα τους εξής:


  • 22 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων
  • 2 ΔΕ Οδηγών-Χειριστών γεωργικών ελκυστήρων
  • 2 ΔΕ Χειριστών γκρέϊντερ
  • 2 ΔΕ Χειριστών εκσκαφέα-φορτωτή
  • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 1 ΔΕ ΗλεκτροσυγκολλητώνΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2 (Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων), Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο «Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας», υπόψιν κ. Δαλαμπίρα Κων/νου και κ. Μισοκοίλη Σοφίας (τηλ. Επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533, 23730-65804).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more