Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας έτους 2015 σε όμορες επιχειρήσεις‏


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: “Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης προς το Δήμο Νέας Προποντίδας, σχετικά με τη μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας έτους 2015 σε όμορες επιχειρήσεις.”

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι με την 589/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει καθοριστεί   το αντάλλαγμα της παραχώρησης χρήσης αιγιαλού. 

Οι όμορες επιχειρήσεις, όπως αυτή νοείται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 τεύχος Β΄, έχουν το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου-αιγιαλού έμπροσθεν του καταστήματος, άνευ δημοπρασίας, στην τιμή που έχει καθοριστεί ανά τετραγωνικό μέτρο από την ανωτέρω απόφαση. 

Η αίτηση των όμορων επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει έως την 31/4/2015 με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα (όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα). Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης  των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας, θα γίνει  διαγωνισμός με βάση τις σχετικές διατάξεις. 

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015.

Μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά: 
1.φωτ/φο ταυτότητας του αιτούντα
2.δημοτική ενημερότητα
3.άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 
4.Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να επισυνάπτονται το ειδικό σήμα από τον ΕΟΤ καθώς και ο πίνακας τιμών ανά είδος δωματίου και ανά περίοδο.
5.Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης θαλασσίων μέσων αναψυχής  να προσκομίσουν ακριβές φωτ/φο του διπλώματος θαλασσίου σκι καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να αναγράφετε ότι τηρούν όλες τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως αυτός ισχύει.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2373350246-260

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more