Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Οριστικό! Στις 17 Απριλίου οι εκλογές για την ΝΟΔΕ, ποια ονόματα ακούγονται και τις προβλέπει το καταστατικό;Σύμφωνα με εγκύκλιο του Κόμματος οριστικά και αμετάκλητα οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της ΝΟΔΕ θα γίνει στις 17 Απριλίου. Αν υπάρξει δεύτερος γύρος θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα. Νωρίτερα στις 6 Απριλίου θα γίνουν εκλογές για  την ανάδειξη Υπευθύνων Θεματικών Τομέων των Νομαρχιακών Οργανώσεων και στις 3 Απριλίου εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών και Αντιπροσώπων - Συνέδρων για το 10ο Τακτικό Συνέδριο. Το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει τα ακόλουθα: 


Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Η Νομαρχιακή Οργάνωση (Ν.Ο.) είναι η δεύτερη βαθμίδα της Πανελλαδικής Οργάνωσης του κόμματος. Αναπτύσσεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού αυτού, καθώς και τις αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος.
2. Η Νομαρχιακή Οργάνωση είναι αρμόδια για την προώθηση και προβολή των ιδεολογικών αρχών και των πολιτικών θέσεων του κόμματος στην περιοχή ευθύνης της, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που αφορούν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή της. Είναι επίσης αρμόδια για την ενιαία πολιτική έκφραση και τον συντονισμό της δράσης των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.) που υπάγονται σ’ αυτήν.

3. Κατά κανόνα, η χωρική αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Οργάνωσης εκτείνεται στα εδαφικά όρια ενός νομού (Περιφερεικής Ενότητας). Ωστόσο, είναι δυνατόν να ιδρύονται περισσότερες Νομαρχιακές Οργανώσεις μέσα στα εδαφικά όρια του ίδιου νομού. Είναι επίσης δυνατόν να ιδρύονται μια ή περισσότερες Νομαρχιακές Οργανώσεις μέσα στα εδαφικά όρια μιας εκλογικής περιφέρειας. Ο συνολικός αριθμός, η χωρική αρμοδιότητα και η έδρα των Νομαρχιακών Οργανώσεων ορίζεται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, ύστερα από εισήγηση της Γραμματείας Οργανωτικού.
Άρθρο 10
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1. Στα πλαίσια της Νομαρχιακής Οργάνωσης (Ν.Ο.) συγκροτούνται και λειτουργούν τα ακόλουθα συλλογικά και μονοπρόσωπα Όργανα:
1.1. Η Νομαρχιακή Συνέλευση (ΝΟ.Σ.)
1.2. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.3. Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή (ΝΟ.Δ.Ε.)
1.4. Η Νομαρχιακή Οικονομική Επιτροπή (Ν.Ο.Ε.)
1.5. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Δεοντολογίας (ΝΟ.Ε.Δ.)
2. Σε κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση λειτουργούν, επίσης, οι ακόλουθοι Θεματικοί Τομείς Δράσης:
2.1. Υγείας.
2.2. Παιδείας.
2.3. Υποδομών και δικτύων.
2.4. Οικονομίας.
2.5. Εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών.
2.6. Δικαιοσύνης.
2.7. Μισθωτών
2.8. Αγροτικού.
2.9. Πολιτισμού.
2.10. Κοινωνικής Πολιτικής.
3. Με απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού και ανάλογα με τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες κάθε περιοχής, μπορούν να καταργούνται κάποιοι από τους παραπάνω Θεματικούς Τομείς Δράσης σε συγκεκριμένες Νομαρχιακές Οργανώσεις ή να ιδρύονται επιπρόσθετοι.
4. Κύριο καθήκον των Θεματικών Τομέων Δράσης είναι η καταγραφή και ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων και η επεξεργασία, μέσω διαβούλευσης, προτάσεων για την επίλυσή τους. Ειδικότερες αρμοδιότητες μπορούν να ανατίθενται στους Θεματικούς Τομείς Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων, με απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού.
5. Οι Υπεύθυνοι των Θεματικών Τομέων Δράσης εκλέγονται από ιδιαίτερο εκλεκτορικό σώμα για κάθε Τομέα, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη της Νομαρχιακής Οργάνωσης που έχουν την υπαγόμενη σ’ αυτόν ιδιότητα ή ασκούν το υπαγόμενο σ’ αυτόν επάγγελμα. Κάθε ψηφοφόρος

μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνον σε έναν Θεματικό Τομέα Δράσης. Οι απαραίτητες εξειδικεύσεις, οργανωτικές ρυθμίσεις και λοιπές λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας καθορίζονται, κάθε φορά, με εκτελεστικές εγκυκλίους της Γραμματείας Οργανωτικού.
Άρθρο 11
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Νομαρχιακή Συνέλευση (ΝΟ.Σ.) αποτελείται από:
1.1. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Βουλευτές του εθνικού Κοινοβουλίου, που εκλέγονται στην οικεία εκλογική περιφέρεια, καθώς και τους Βουλευτές Επικρατείας και Ευρωβουλευτές που είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
1.2. Τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που είναι εγγεγραμμένα στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
1.3. Τους πρώην Βουλευτές που είχαν εκλεγεί στην οικεία εκλογική περιφέρεια, τους πρώην Βουλευτές Επικρατείας και Ευρωβουλευτές που είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση, καθώς και τους υποψήφιους Βουλευτές των τελευταίων εκλογών στην οικεία εκλογική περιφέρεια.
1.4. Τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης και τα μέλη της ΝΟ.Δ.Ε.
1.5. Τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Ν.Ε. της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
1.6. Τους διατελέσαντες Προέδρους της Νομαρχιακής Οργάνωσης και τους διατελέσαντες Προέδρους της αντίστοιχης Ν.Ε. της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
1.7. Τους Προέδρους και τα εκλεγμένα από τις Δημοτικές Συνελεύσεις μέλη των ΔΗΜ.Τ.Ε. που υπάγονται στη Νομαρχιακή Οργάνωση.
1.8. Τους Γραμματείς των Ε.Κ.Ο. που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης, καθώς και δύο μέλη των Διοικήσεών τους, τα οποία ορίζουν οι ίδιες.
1.9. Τα εκλεγμένα μέλη των τριμελών συμβουλίων των Τοπικών Γραφείων της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης, εφαρμοζόμενης ανάλογα και της διάταξης της § 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού αυτού.
1.10. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που είναι εγγεγραμμένα στα συγκεκριμένα Τοπικά Γραφεία, εφαρμοζόμενης ανάλογα και της διάταξης της § 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού αυτού.
1.11. Τους Προέδρους και τα μέλη των Συντονιστικών Επιτροπών των Δ.Α.Κ.Ε. Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και της ΔΑΚ-ΜΜΕ που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.12. Τον εκλεγμένο ή τον υποψήφιο Περιφερειάρχη της κρατικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται εδαφικά η Νομαρχιακή Οργάνωση.
1.13. Τον εκλεγμένο ή τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη της κρατικής Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγεται εδαφικά η

Νομαρχιακή Οργάνωση, καθώς και τους εκλεγμένους σ’ αυτήν Περιφερειακούς Συμβούλους.
1.14. Τους εκλεγμένους ή τους υποψήφιους Δημάρχους των δήμων που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.15. Τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους, Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας, Συμβούλους Τοπικής Κοινότητας και Εκπροσώπους Τοπικής Κοινότητας των δήμων που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.16. Τους Προέδρους και τα μέλη των Αγροτικών, Κτηνοτροφικών και Αλιευτικών Συλλόγων, τους Προέδρους και τα μέλη και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) ή, κατά περίπτωση, των πρώην Ε.Α.Σ. που έχουν μετατραπεί σε Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικήσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.17. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.18. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.19. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.20. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.21. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Γεωπονικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.22. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., τους Προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των περιφερειακών παραρτημάτων ή των αντίστοιχης αρμοδιότητας οργάνων του Γεωτεχνικού, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και των άλλων Επιμελητηρίων που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.23. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.24. Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου και τα μέλη του Δ.Σ. του Νομαρχιακού Παραρτήματος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.25. Τα μέλη των Δ.Σ. των Διδασκαλικών Συλλόγων και της Ε.Λ.Μ.Ε. που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.26. Τα μέλη των διοικήσεων των Τριτοβάθμιων ΔΑΚΕ που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.27. Τα μέλη των Διοικήσεων των Συνομοσπονδιών, καθώς και των Ομοσπονδιώτων εργαζομένων, επαγγελματιών και επιστημόνων που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
1.28. Το τριμελές Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής της ομάδας πολιτικής δράσης Ετεροδημοτών του αντιστοίχου νομού, που εδρεύει στο Λεκανοπέδιο Αττικής ή στο νομό Θεσσαλονίκης.
12
1.29. Όσους διετέλεσαν Περιφερειάρχες, αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες και Δήμαρχοι κατά την εκάστοτε παρελθούσα θητεία των αυτοδιοικητικών οργάνων.
1.30. Τα αιρετά μέλη της εκάστοτε απελθούσας Πολιτικής Επιτροπής.
2. Προϋπόθεση συμμετοχής των παραπάνω προσώπων στη ΝΟ.Σ. είναι:
2.1. Να είναι μέλη του Κόμματος.
2.2. Να είναι εγγεγραμμένοι σε ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγεται στην Νομαρχιακή Οργάνωση, με εξαίρεση τους νυν και πρώην Βουλευτές του εθνικού Κοινοβουλίου, τους υποψήφιους Βουλευτές των τελευταίων εκλογών και τους Περιφερειάρχες και αιρετούς Αντιπεριφερειάρχες (για τους οποίους κριτήριο συμμετοχής στην ΝΟ.Σ. είναι η εκλογική περιφέρεια), καθώς και τα πρόσωπα της περ. 1.28. της προηγούμενης παραγράφου.
2.3. Να διατηρούν την ιδιότητά του μέλους στα αιρετά όργανα από τα οποία προέρχονται κατά την ημερομηνία σύγκλησης της ΝΟ.Σ.
3. Κάθε μέλος της ΝΟ.Σ. που έχει περισσότερες της μιας από τις παραπάνω ιδιότητες μπορεί να μετέχει στη ΝΟ.Σ. μόνον με μια απ’ αυτές, χωρίς να αναπληρούται σε καμιά από τις υπόλοιπες.
4. Η Νομαρχιακή Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο με πρόσκληση του Προέδρου της και έκτακτα ύστερα από απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού. Η Νομαρχιακή Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
4.1. Την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί τοπικών οργανωτικών θεμάτων, όπως επίσης και επί θεμάτων οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης της.
4.2. Την συζήτηση επί των πεπραγμένων της ΝΟ.Δ.Ε. κατά την διάρκεια της ετήσιας λογοδοσίας.
Άρθρο 12
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης (Ν.Ο.) εκλέγεται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό με απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού και αποτελείται από τα πρόσωπα των περ. 1.1., 1.2., 1.5., 1.7., 1.9. 1.12, 1.13. και 1.14. της § 1 του προηγούμενου άρθρου, καθώς και από αυτά της § 5 του άρθρου 10 του Κανονισμού αυτού. Από τα πρόσωπα των περ. 1.12., 1.13. και 1.14. συμμετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα μόνον όσοι έχουν εκλεγεί στα αντίστοιχα αυτοδιοικητικά αξιώματα.
2. Με εξαίρεση τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τα μονοπρόσωπα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων και τους εν ενεργεία εκπροσώπους της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου έχουν όλα τα μέλη του κόμματος τα οποία είναι εγγεγραμένα στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που ανήκουν στην Νομαρχιακή Οργάνωση και μόνον αυτά. Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται μόνον εγγράφως και πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, από τις υπογραφές είκοσι (20) μελών της ΝΟ.Σ., εφ’ όσον

ο υποψήφιος είναι μέλος της, ή τριάντα (30) μελών της ΝΟ.Σ., εφ’ όσον ο υποψήφιος δεν είναι μέλος της. Παραίτηση από την υποψηφιότητα κατατίθεται επίσης εγγράφως, μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας
3. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται σε σύντομο εύλογο χρόνο μετά την ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε. και των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης, με ενιαίο κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο ο εκλογέας μπορεί να θέσει έναν (1) μόνο σταυρό προτίμησης. Εάν δεν τεθεί σταυρός προτίμησης ή εάν τεθούν περισσότεροι από έναν, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.
4. Ως Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε σταυρό προτίμησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο του 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει το παραπάνω ποσοστό σταυρών προτίμησης, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, και εκλέγεται αυτός που θα πλειοψηφίσει. Εφ’ όσον ο υποψήφιος που δεν εκλέχθηκε, κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, έλαβε σταυρό προτίμησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο του 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται ως τακτικό μέλος της ΝΟ.Δ.Ε., επιπροσθέτως των οριζομένων στην § 2 του επόμενου άρθρου. Οι απαραίτητες οργανωτικές ρυθμίσεις και λοιπές λεπτομέρειες της εκλογικής διαδικασίας καθορίζονται, κάθε φορά, με εκτελεστικές εγκυκλίους της Γραμματείας Οργανωτικού.
5. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος της Ν.Ο. κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο. της έδρας της Νομαρχιακής Οργάνωσης. Αν ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης απουσιάζει επί τρεις συνεχόμενους μήνες ή παραιτηθεί ή εκπέσει του αξιώματός του ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η Γραμματεία Οργανωτικού συγκαλεί σε εύλογο σύντομο χρόνο το εκλεκτορικό σώμα της § 1 του άρθρου αυτού, προκειμένου να εκλέξει νέο Πρόεδρο για το εναπομένον υπόλοιπο της προεδρικής θητείας. Έως την διενέργεια της εκλογής, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Για την εκλογή του νέου Προέδρου της Ν.Ο. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, σε χρόνο εγγύς της διενέργειας των γενικών εσωκομματικών εκλογών, η Γραμματεία Οργανωτικού μπορεί να διορίσει, κατά την κρίση της, οποιοδήποτε μέλος της Νομαρχιακής Οργάνωσης ως προσωρινό Πρόεδρο, για το εναπομένον υπόλοιπο της προεδρικής θητείας.
6. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης είναι ο επικεφαλής της κομματικής οργάνωσης στην περιοχή ευθύνης της και εκφράζει τις θέσεις του κόμματος. Πέραν όσων ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Εκλογής και Λειτουργίας των Κομματικών Οργάνων και τις ειδικές εγκυκλίους της Γραμματείας Οργανωτικού, έχει και τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
6.1. Μεριμνά για την προώθηση των προγραμματικών αρχών και των πολιτικών θέσεων του Κόμματος στην περιοχή ευθύνης της Ν.Ο.
14
6.2. Εποπτεύει ιδιαίτερα την ενιαία πολιτική έκφραση και τον συντονισμό της δράσης των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
6.3. Προεδρεύει της ΝΟ.Δ.Ε., της ΝΟ.Σ., καθώς και της συνόδου των Προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο., την οποία συγκαλεί τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα, κατά την κρίση του ή ύστερα από σχετική απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού.
6.4. Διευθύνει και συντονίζει την λειτουργία των Θεματικών Τομέων Δράσης της ΝΟ.Δ.Ε., στα πλαίσια των σχετικών προγραμμάτων, οδηγιών και κατευθύνσεων της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος.
6.5. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις οικονομικές δοσοληψίες και την οικονομική διαχείριση της Νομαρχιακής Οργάνωσης, τηρώντας όλα τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ενεργώντας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης του κόμματος και τις ειδικότερες εντολές και οδηγίες των αρμόδιων υπερκείμενων κομματικών οργάνων. Μεριμνά επίσης για την προστασία και συντήρηση των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων της Ν.Ο.
6.6. Ορίζει το μέλος της ΝΟ.Δ.Ε., καθώς και τον αναπληρωτή του, που επιφορτίζεται με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του οργάνου, την παρακολούθηση της παρουσίας των μελών του κατά τις συνεδριάσεις του και την σύνταξη των σχεδίων των κάθε ειδους εξερχομένων εγγράφων.
7. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης μπορεί να αμφισβητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών της ΝΟ.Σ. Η πρόταση αμφισβήτησης κατατίθεται εγγράφως στην Γραμματεία Οργανωτικού και συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, από τις υπογραφές των μελών που αμφισβητούν τον Πρόεδρο της Ν.Ο. Εφ΄ όσον επιβεβαιωθεί η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, ο Γραμματέας Οργανωτικού συγκαλεί την οικεία ΝΟ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο ίδιος ή ο τυχόν χωρικά αρμόδιος αναπληρωτής του. Κατά την συνεδρίαση εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των περ. 4.3 έως και 4.5 της § 4 του άρθρου 11 του Καταστατικού του κόμματος. Εάν γίνει δεκτή η πρόταση αμφισβήτησης, ενεργοποιείται η διαδικασία των §§ 1 έως και 5 του άρθρου αυτού. Ο επιτυχώς αμφισβητηθείς Πρόεδρος της Ν.Ο. δεν μπορεί να είναι υποψήφιος κατά την διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου.
8. Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος Βουλευτής εάν δεν έχει παραιτηθεί από το αξίωμά του έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τις αντίστοιχες εκλογές. Επίσης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης ή Δήμαρχος εάν δεν παραιτηθεί με την έναρξη της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για την αυτοδιοίκηση και σε κάθε περίπτωση έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές έτους.

9. Μέλος του κόμματος δεν μπορεί να κατέχει το αξίωμα του Προέδρου Νομαρχιακής Οργάνωσης για περισσότερες από δύο θητείες. Αφετήριο γεγονός για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι οι επόμενες, μετά την θέση σε ισχύ του Κανονισμού αυτού, γενικές εσωκομματικές εκλογές.
Άρθρο 13
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή (ΝΟ.Δ.Ε.) είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης. Έργο της είναι:
1.1. Ο συντονισμός της εν γένει δράσης των ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση, η προβολή και διάδοση των ιδεολογικών προγραμματικών και των πολιτικών θέσεων και αρχών του κόμματος, καθώς και η εφαρμογή των οδηγιών και κατευθύνσεων των υπερκείμενων αρμόδιων κομματικών οργάνων στην περιοχή ευθύνης της.
1.2. Η μέριμνα για την ανάπτυξη της οργάνωσης του κόμματος και η συμβολή της στο έργο των φορέων οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης της.
2. Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται από:
2.1. Από τον Πρόεδρο της Νομαρχιακής Οργάνωσης, ο οποίος είναι αυτοδικαίως και Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε.
2.2. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Βουλευτές του εθνικού Κοινοβουλίου, που εκλέγονται στην οικεία εκλογική περιφέρεια και τους Βουλευτές Επικρατείας που είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
2.3. Τον εκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη της κρατικής Περιφερεικής Ενότητας στην οποία υπάγεται εδαφικά η Νομαρχιακή Οργάνωση.
2.4. Τους Δημάρχους των δήμων που υπάγονται την περιοχή ευθύνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης. Σε περίπτωση που κανείς εκλεγμένος Δήμαρχος δεν είναι μέλος του κόμματος, ορίζεται ένα αιρετό μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, με απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού.
2.5. Τον Πρόεδρο της αντίστοιχης Νομαρχιακής Επιτροπής της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
2.6. Τους Προέδρους των ΔΗΜ.Τ.Ο. που υπάγονται στην Νομαρχιακή Οργάνωση.
2.7. Τους εκλεγμένους Υπευθύνους των Θεματικών Τομέων Δράσης.
2.8. Τον Υπεύθυνο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας που ορίζεται, χωρίς θητεία, με πρόταση του Προέδρου της Ν.Ο. και απόφαση του Γραμματέα Οργανωτικού και συμμετέχει στην ΝΟ.Δ.Ε. μόνον με δικαίωμα λόγου.
2.9. Τον Υπεύθυνο Οργάνωσης που ορίζεται, χωρίς θητεία, με πρόταση του Προέδρου της Π.Ο. και απόφαση του Γραμματέα  Οργανωτικού και συμμετέχει στην ΝΟ.Δ.Ε. μόνον με δικαίωμα λόγου.
3. Η ΝΟ.Δ.Ε συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε μήνα και σε έκτακτη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της ή υπερκειμένου αρμοδίου κομματικού οργάνου. Ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Γραμματεία Οργανωτικού τόσο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και τις αποφάσεις που λήφθηκαν. Εφ’ όσον από την Γραμματεία Οργανωτικού έχουν ορισθεί στελέχη του κόμματος ως σύνδεσμοι μεταξύ της Γραμματείας και των οργανώσεων της Πανελλαδικής Οργάνωσης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. οφείλει να καλεί τα χωρικά αρμόδια παραπάνω στελέχη προκειμένου να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις της ΝΟ.Δ.Ε.

Το εκλογικό σώμα
Υποψήφιος επιθυμεί να είναι συνεχίζοντας το έργο του ο νυν πρόεδρος της ΝΟΔΕ Θανάσης Γίδαρης
Υποψήφιος ακούγεται ότι θα είναι ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Έδεσσας Γιώργος Σέξτος
Αποφασισμένος φέρεται να είναι για την υποψηφιότητα του ο νυν Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Πέλλας Νίκος Θωμαϊδης
Παρών δήλωσε και απόστρατος Κωσταντίνος Στούμπος
ενδιαφέρον έχει να δούμε το εκλογικό σώμα το οποίο θα προκύψεις για την εκλογή του νέου προέδρου της ΝΟΔΕ. Για να είναι κάποιος υποψήφιος Πρόεδρος θα πρέπει να μαζέψει 20 υπογραφές αν είναι ο ίδιος μέλος της ΝΟΣ ή 30 αν δεν είναι. Η ΝΟΣ αποτελείται από περίπου 180 μέλη. Το ειδικό εκλογικό σώμα που θα συσταθεί για την εκλογή Προέδρου της ΝΟΔΕ θα είναι πιθανότατα 125 μέλη στο νομό Πέλλας. Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει 40% από τον πρώτο γύρο. Όποιος άλλος υποψήφιος πάρει το 40% αυτομάτως θα είναι μέλος της ΝΟΔΕ. Για την ώρα ακούγονται τα ακόλουθα ονόματα για υποψήφιοι Πρόεδροι: 
Τελευταία έχει πέσει και πάλι στο τραπέζι το όνομα του πρώην Προέδρου της ΝΟΔΕ και δημοτικού συμβούλου Έδεσσας Δημήτρη Ταπαζίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more