Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Παράταση μέχρι τις 11 Ιανουαρίου η παράταση για τις λαϊκές αγορές!Αποτέλεσμα εικόνας για Λαϊκές αγορές 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Παράταση μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2017 παίρνει η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, όπως ανακοινώνει το Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Μέχρι τη λήξη της παράτασης οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Η παράταση δίνεται με σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανανέωσης της άδειάς τους μπορούν να μεταβαίνουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών (Β. Ηρακλείου 12, Θεσσαλονίκη), προκειμένου να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αιτήσεις, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν δελτίο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η εξής:

«Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν πρωτ. Οίκ. 297137/3466/13.07.2016 ανακοίνωσης – πρόσκλησης της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 113848 (ΦΕΚ 3550/Β’/03.11.2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών»: «Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του Ν. 4264/2014 (Α’ 118), όπως ισχύει, παρατείνεται έως τις 11-01-2017 (ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί). Έως τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ».
Παρακαλούνται οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωση της άδειάς τους, να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών, που βρίσκονται επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 12, στον 2ο όροφο προκειμένου να καταθέσουν την αντίστοιχη αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.
Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους επαγγελματικής άδειας, που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ανανέωσης της άδειάς τους, αλλά δεν κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση: «Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 11-01-2017. Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 12η-01-2017».
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 115125/02.11.2-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΣΦ465Ο7-ΓΕΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς τη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 39, του 4264/2014, όπως ισχύει»: «Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν προβούν στην ανανέωση των αδειών τους, ως ανωτέρω, το αίτημα ανανέωσης απορρίπτεται. Συνεπώς, δεν θα μπορούν να δραστηριοποιούνται μετά τη 12η-01-2017, ενώ μετά την ίδια ημερομηνία, η μη επίδειξη στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα άδειας σε ισχύ, ήτοι με ένδειξη της ανανέωσής της, θα θεωρείται ως μη κατοχή άδειας».
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να ασκείτε τη δραστηριότητα του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, παρακαλούμε όπως προσέλθετε άμεσα στην Υπηρεσία μας με το σώμα της αδείας σας, για να καταθέσετε αίτηση για την ακύρωση αυτής».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more