Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας


Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα   18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

   
Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο
4η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
2ο
Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
3ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
4ο
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
5ο
Παραπομπή της με αριθ. 39/2018 Απόφασης Ο.Ε. με τίτλο “Κατάργηση Παροχής”
6ο
Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών σε Τοπογράφο για διεκπεραίωση εργασιών του Δήμου αναφορικά με το Κτηματολόγιο
7ο
Αποδοχή ποσού 40.000 € από καθαρά κέρδη της Δημοτικής Επιχείρησης “Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.”
8ο
Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης  δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.  
9ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος του Δήμου Αλμωπίας προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -ΠΕ Πέλλας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή του αγωγού άρδευσης της ΤΚ Τσάκων»
10ο
Ακύρωση της με αριθ. 47/2018 απόφασης Δ.Σ. ως προς το ορθό τίτλο “Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε.Αριδαίας (2016)” 
11ο

Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Αλμωπίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΩΝ ΙΙ»  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες
12ο
Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Αλμωπίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΩΝ ΙΙ»  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες
13ο
Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Αλμωπίας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΩΝ ΙΙ»  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες
14ο
Έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας, ΔΕΥΑ Αλμωπίας για: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΟΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 74.357,00 ευρώ– Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης
15ο
Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» του Δήμου Αλμωπίας(ΣΒΑΚ) και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
16ο
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση  οδικού δικτύου  Δήμου Αλμωπίας”
17ο
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του Δασικού Οδικού Δικτύου Λυκοστόμου”
18ο
Έγκριση της μελέτης «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
19ο
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση  Συντριβανιών Δήμου Αλμωπίας”
20ο
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2018, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα και διάρκεια απασχόλησης.
21ο
Αίτημα παραχώρησης πέντε (5) απορριμματοφόρων και ενός (1) σαρώθρου από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Αλμωπίας

22ο
Μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από τον Δήμο Αλμωπίας στον ΚΔΑΥ Νεοχωρούδας
23ο
Τροποποίηση των άρθρων 19, 20 &21  του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. Δήμου Αλμωπίας
24ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εφαρμογής του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα
25ο
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της “Δημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Αλμωπίας”.
26ο
Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.
27ο
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων ΤΚ Όρμας (πρώην σχολική περιουσία)
28ο
Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Αριδαίας στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο “ΙΚΑΡΟΣ” Αλμωπίας
29ο
Λήψη απόφασης σε εφαρμογή του ν.4497/17, σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας.
30ο
Λήψη απόφασης σε εφαρμογή του ν.4497/17, σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικών αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου.
31ο
Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με αριθ. πρωτ. 6571/16-3-2018 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more