Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Αδικαιολόγητη και επικίνδυνη για την υγεία των υπαλλήλων έλλειψη καθαριότητας, στις εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων


Σχετ. : α) Η από 8/12/2017 παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. προς τον  Αρχηγό του Π.Σ. με θέμα     
                  « Ελλιπείς ή ανύπαρκτες παροχές υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις
                  στέγασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικών Κλιμακίων »
                     β) H από 17/1/2018 παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. προς τον Αν. Υπουργό προστασίας του
                         πολίτη με θέμα « Προβλήματα καθαριότητας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ».
                     γ) Η από 24/01/2018 Φ.Ε.Κ. 145 τόμος Β΄ Απόφαση Αν. Υπουργού Προστασίας του
                         Πολίτη με θέμα « Κατανομή κονδυλίου εκ της εγγεγραμμένης πίστωσης του κατά
                         αποκοπή χορηγήματος υπό ΚΑΕ 1232 για καθαριότητα Πυρ/κών Υπηρεσιών
                         του Πυροσβεστικού Σώματος ».
                     δ) Το Π.Δ. 16/1996 « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους
                          εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654 ΕΟΚ » Κεφάλαιο Β΄
                          « Υποχρεώσεις εργοδοτών » άρθρο 7 παρ. 3 « Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών ».
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σας ενημερώνει ότι:
·         Στις 8/12/2017 μέσω του α σχετικού εγγράφου μας, ενημερώναμε κάθε αρμόδια πολιτική και υπηρεσιακή αρχή για την έλλειψη καθαριότητας σε μία σειρά υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων και για τους κινδύνους που εγκυμονεί για την υγεία των υπαλλήλων η απαράδεκτη από κάθε άποψη διαμορφωθείσα κατάσταση. ( Επισυνάπτουμε )
·         Στις 17/1/2018 μέσω του β σχετικού εγγράφου της, ζητούσε από τον αρμόδιο Αν. Υπουργό την επίσπευση της έκδοσης του υπουργικής απόφασης, για την κατανομή των κονδυλίων για την καθαριότητα, προκειμένου να γίνουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση έργου υπηρεσιών καθαριότητας όπου δεν υφίσταται ή δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. ( Επισυνάπτουμε )
·         Στις 24/1/2018 με την γ σχετική υπουργική απόφαση, ενώ κατανέμονται οι σχετικές πιστώσεις για την καθαριότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών, διαπιστώνουμε ότι:
      -> Για την Π.Υ. Ζακύνθου η οποία αποτελεί κεντρική υπηρεσία Νομού, δεν έχει προβλεφθεί για ακόμη ένα έτος σχετικό κονδύλι καθαριότητας και κατά συνέπεια δεν παρέχονται  υπηρεσίες καθαριότητας.
   ->Τα Π.Κ. Ελατίων Ζακύνθου & Βασιλικής Λευκάδας παραμένουν χωρίς υπηρεσίες καθαριότητας.
       -> Το Π.Κ. Καλαβρούζας  που εξυπηρετεί, κατόπιν σχετικής σύμβασης του ελληνικού δημοσίου με την εκμεταλλεύτρια εταιρία « Νέα Οδό Α.Ε. », ανάγκες πυρασφάλειας του οδικού άξονα δικαιοδοσίας της, παραμένει χωρίς καμία παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και μάλιστα σε κτιριακές εγκαταστάσεις με σοβαρότατα προβλήματα εισροής υδάτων εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων λόγω κακοτεχνιών.     
      -> Στην Π.Υ. Π/Α Αράξου παρέχεται πλέον μόνο μία έως δύο ημέρες την εβδομάδα καθαριότητα.
·         Λόγω ότι μέχρι στιγμής και μετά την πάροδο αρκετά μεγάλου χρονικού διαστήματος, δεν έχει επιδειχθεί κανένα ενδιαφέρον από κάθε αρμόδιο για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις συγκεκριμένες πυροσβεστικές υπηρεσίες και καθ’ όσον από τις διατάξεις του δ σχετικού Π.Δ. προκύπτει ότι:
      -> Βάση του Κεφαλαίου Β΄ « Υποχρεώσεις Εργοδοτών » και συγκεκριμένα του άρθρου 7 « Γενικές υποχρεώσεις » της παρ. 3, υπάρχει ρητή υποχρέωση του εργοδότη για τον         « τακτικό καθαρισμό των χώρων εργασίας, των εγκαταστάσεων και συστημάτων.. »

      ->  Βάση των παρ 1 & 2 του άρθρου 12  για όσους παραβαίνουν είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση τις σχετικές διατάξεις, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που περιγράφονται στις α & β σχετικές παρεμβάσεις μας για την ασφάλεια της υγείας και κατ’ επέκταση της ζωής των συναδέλφων μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more