Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για μια παγκόσμια διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών


Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε σήμερα στο Στρασβούργο, ψήφισμα σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες.
Αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής , έκανε την ακόλουθη δήλωση :
«Το κείμενο με περισσή δόση υποκρισίας, διακατέχεται από την επιδίωξη να πετύχει σε παγκόσμια κλίμακα αυτό που η ΕΕ έχει αποτύχει να πραγματοποιήσει στην επικράτεια της ,λόγω συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.
Μαζί με άλλους συναδέλφους από την Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο GUE/NGL, κατέθεσα τέσσερις τροπολογίες . Οι συγκεκριμένες τροπολογίες στοχεύουν στην αλληλεγγύη και την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών.

Ταυτόχρονα, επισημαίνονται οι ευθύνες και η υποκρισία Κρατών Μελών της Ε.Ε., τα οποία με στρατιωτικές επεμβάσεις συμβάλουν στην όξυνση των εντάσεων, ενώ την ίδια στιγμή γυρνούν την πλάτη στις τεράστιες προσφυγικές ροές που και τα ίδια προκαλούν. Απορρίπτουμε τις Πολιτικές Μετανάστευσης της Ε.Ε., πού έχουν ως κύριο στόχο την αποτροπή πάρα την διάσωση των προσφύγων μέσω της στρατιωτικοποίησης  των Ευρωπαϊκών συνόρων. Απορρίπτουμε επίσης την σύναψη επαίσχυντων συμφωνιών με αυταρχικά καθεστώτα όπως στην Λιβύη αλλά και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.  Άμεση προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι η αύξηση των διασωστικών μέσων, η άμεση κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών καθώς και η διευκόλυνση μεταφοράς στους στις χώρες επιθυμίας τους.
Τέλος, υπογραμμίζουμε και καταδικάζουμε τα συχνά φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης που υφίστανται οι μετανάστες εντός της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και ζητάμε την πρόσβαση των μεταναστών στην κοινωνική και εργασιακή προστασία, στην κοινωνική ασφάλιση και σε υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες στις χώρες υποδοχής τους»
Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους  João Pimenta Lopes (ΚΚ Πορτογαλίας), João Ferreira (ΚΚ Πορτογαλίας), Miguel Viegas (ΚΚ Πορτογαλίας), Paloma Lopez Bermejo (Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας), Javier Couso Permuy (Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας),Νεοκλής Συλικιώτης (ΑΚΕΛ, Κυπρος), Νικόλαος Χουντής (Λαϊκή Ενότητα, Ελλάδα) εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL είναι οι παρακάτω :
Τροπολογία 1
ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ιστορικά και τρέχοντα αίτια στο οποία έχουν συμβάλει ενεργά οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η ΕΕ και τα οποία εντείνουν τα φαινόμενα μετανάστευσης σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο: η αποικιοκρατία· η ανομοιόμορφη ανάπτυξη και ασύμμετρη αλληλεξάρτηση των χωρών· οι τομεακές πολιτικές της ΕΕ, ιδίως η γεωργική και η εμπορική της πολιτική, οι οποίες προωθούν την ελευθέρωση και την απορρύθμιση, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τη φτώχεια και να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγική ικανότητα των κρατών, στα δικαιώματα των εργαζομένων και στην κατανομή του πλούτου· ο ρόλος των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην καταστροφή των δημόσιων υπηρεσιών και στην αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· οι όλο και πιο γενικευμένες παρεμβατικές, αποσταθεροποιητικές, πολεμικές και επιθετικές πολιτικές που προωθούν οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ εις βάρος κυρίαρχων χωρών·

Τροπολογία 2
4α. απορρίπτει, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Παγκόσμιων Συμφώνων των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες, την εξάπλωση και αναπαραγωγή των ξενοφοβικών και ρατσιστικών πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσκρούουν στις ενωσιακές υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, ιδίως όσον αφορά την αρχή της μη επαναπροώθησης, και οι οποίες καταστέλλουν και ποινικοποιούν τη μετανάστευση, ενθαρρύνουν την απέλαση των μεταναστών και των προσφύγων και περιορίζουν το δικαίωμα ασύλου, κατά παράβαση της Σύμβασης της Γενεύης· επίσης απορρίπτει τις μεταναστευτικές πολιτικές που βασίζονται στις παραδοχές επί των οποίων οικοδομήθηκε η «Ευρώπη-φρούριο», στην αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση των συνόρων της ΕΕ και στην εξωτερίκευση των συνοριακών ελέγχων, όπως καταδεικνύει η στρεβλή συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συνεργασία για τη μετανάστευση που περιλαμβάνουν την αυξανόμενη χρήση από την ΕΕ των αποκαλούμενων συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες για τη μετανάστευση, οι οποίες υποχρεώνουν τις χώρες εταίρους να ακολουθούν την ενωσιακή πολιτική όσον αφορά τους συνοριακούς ελέγχους, με καταστροφικές συνέπειες, όπως έγινε εμφανές σε χώρες όπως η Λιβύη·

Τροπολογία 3
4β. καταδικάζει τις ειδεχθείς και απάνθρωπες μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης των μεταναστών, οι οποίες απαντούν παντού, αλλά είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτές τις μορφές εκμετάλλευσης για να υπονομεύουν το καθεστώς του συνόλου του εργατικού δυναμικού και να διαιρούν τους εργαζομένους, ενώ παράλληλα τροφοδοτούν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, πράγμα που εκμεταλλεύεται στη συνέχεια η άκρα δεξιά· επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των μεταναστών στην κοινωνική και εργασιακή προστασία, στην κοινωνική ασφάλιση και σε υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες στις χώρες υποδοχής τους· τονίζει τη σημασία της αλληλεγγύης και της ενότητας των εργαζομένων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών·

Τροπολογία 4
5α. τονίζει τη σημασία των μηχανισμών έρευνας και διάσωσης και την ανάγκη να ενισχυθούν, να ληφθούν υπόψη και να προστατευτούν οι μηχανισμοί αυτοί στο πλαίσιο των Συμφώνων, με στόχο να δοθεί τέλος στην κρίση στη Μεσόγειο και να καταστεί αδύνατο να επαναληφθεί, ιδίως δεδομένου ότι έχει επιδεινωθεί τα τελευταία έτη λόγω των μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κατά την τελευταία δεκαετία δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, αριθμός που εξακολουθεί να αυξάνεται σε καθημερινή βάση· ζητεί, σε αντίθεση με ό,τι έχει συμβεί στην ΕΕ, να εξασφαλιστεί η δημιουργία ανοιχτών και αξιοπρεπών κέντρων υποδοχής, ούτως ώστε τα κέντρα αυτά να μπορούν να λειτουργούν ως προσωρινές εγκαταστάσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μετανάστες καθώς ξεκινούν την κοινωνική τους ένταξη στις χώρες υποδοχής τους·


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more