Τρίτη 8 Μαΐου 2018

Σημαντικές ανακοικώσεις στο συνέδριο για την επιτραπέζια ελιά


Οι αξιολογήσεις του βιολογικού διαφυλλικού συστήματος λίπανσης στην παραγωγή και ποιότητα ελιάς καθώς και της εφαρμογής τηλεμετρικής και ηλεκτρονικής εντομοπαγίδας, θα παρουσιαστούν στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 24-26 Μαΐου 2018 στο Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis College εντός των εγκαταστάσεων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών του: θα γίνει θρεπτική και εδαφολογική επισκόπηση ελαιώνων βρώσιμης ελιάς στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, θα κατατεθούν προτάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς μέσω βιοτεχνολογικών μεθόδων και θα παρουσιαστεί εισήγηση με θέμα τη γενοτύπιση και τον μοριακό χαρακτηρισμό ποικιλιών ελιάς με συνδυασμένη εφαρμογή μικροδορυφόρων και ανάλυσης καμπυλών τήξης σε υψηλή ευκρίνεια.

Ο επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης Αγρο-περιβαλλοντικών Συστημάτων και διευθυντής του Κέντρου Ελιάς «Krinos», του Perrotis College Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, ο οποίος είναι και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, θα κάνει δύο εισηγήσεις. Η πρώτη είναι σε συνεργασία με τον γεωργικό σύμβουλο της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Κωνσταντίνο Ζουκίδη και αφορά την αξιολόγηση βιολογικού διαφυλλικού συστήματος λίπανσης, στην παράγωγη και ποιότητα ελιάς. Σε ελαιώνες στο Perrotis College και σε συνεργαζόμενο ελαιοπαραγωγό, στην Χαλκιδική μελετήθηκαν διαφορές ποικιλίες ελαιοποιϊσιμης και επιτραπέζιας ελιάς. Οι διαχειριστικές πρακτικές που αξιολογήθηκαν περιλαμβάνουν δένδρα με συμβατική μεταχείριση και δένδρα ψεκασμένα με ένα βιολογικό διαφυλλικά σύστημα λίπανσης (SANOVITA Concept). Τα αποτελέσματα από τα τελευταία τρία έτη έδειξαν στατιστικά σημαντική αύξηση της απόδοσης και της ποιότητας των καρπών και επίσης σημαντική μείωση εχθρών και ασθενειών.

Η δεύτερη εισήγηση του Δρα.Γκέρτση θα γίνει σε συνεργασία με το στέλεχος της εταιρίας Scientact Νίκο Ταχόπουλο και σχετίζεται με αξιολόγηση εφαρμογής τηλεμετρικής και ηλεκτρονικής εντομοπαγίδας. Εξετάζεται η λειτουργία και ανάπτυξη μιας νέας πειραματικής εφαρμογής τηλεμετρικής  παγίδας (τύπου Funnel trap) παρακολούθησης εντομών, με σκοπό την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση και αξιολόγηση των πληθυσμών διαφόρων ειδών εντόμων και την εξαγωγή δεδομένων. Τα αποτελέσματα των δοκιμών και επιβεβαιώσεων έδειξαν ότι  η αρχή λειτουργίας είναι σωστή και οι ηλεκτρονικές καταγραφές επιβεβαιώθηκαν με επιτόπια καταμέτρηση των εντομών.
Στη θρεπτική και εδαφολογική επισκόπηση ελαιώνων βρώσιμης ελιάς (ποικιλία ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’) στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, θα αναφερθούν πέντε στελέχη του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης. Την εισήγηση θα κάνει ο κ. Θ.Χατζηστάθης, ο οποίος θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα μεγάλου αριθμού δειγμάτων εδαφών και φύλλων ελαιώνων βρώσιμης ελιάς, που διαχειρίστηκε το Ινστιτούτο, κατά την τριετία 2015-2017. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ανεπάρκεια Ν στα φύλλα σε ποσοστά από 49%-70%, για αρδευόμενους και ξερικούς ελαιώνες, αντίστοιχα, ενώ ανεπάρκεια σε Κ εμφανίστηκε περίπου στο 30% των ελαιώνων. Η θρεπτική κατάσταση των φύλλων σε P ήταν γενικά καλή, ενώ τα μακροθρεπτικά Ca και Mg μετρήθηκαν σε επαρκείς συγκεντρώσεις, με την ανεπάρκεια να περιορίζεται σε ποσοστά <10% των δειγμάτων.

Προτάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς μέσω βιοτεχνολογικών μεθόδων και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, θα καταθέσουν οι Ε. Παπαδάκη και Φ. Μαντζουρίδου από το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ. Τα διάφορα στάδια παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς, οδηγούν στο σχηματισμό υγρών αποβλήτων επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς (άλμη, απόνερα εκπίκρανσης και έκπλυσης). Χαρακτηρίζονται από ακραίες τιμές pH, υψηλή περιεκτικότητα αλάτων, υψηλό οργανικό φορτίο και περιέχουν ενώσεις με αντιμικροβιακή και τοξική δράση, με αποτέλεσμα να συνιστούν μεγάλο περιβαλλοντολογικό κίνδυνο, κυρίως για τις χώρες τις Μεσογείου. Μεταξύ των προτεινόμενων μεθόδων για τη μείωση της τοξικότητας ή/και την αξιοποίηση τους, οι βιολογικές διεργασίες αποτελούν την πιο οικολογικά και οικονομικά βιώσιμη προσέγγιση. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα μείωσης της τοξικότητας των αποβλήτων χρησιμοποιώντας ενεργοποιημένη ιλύ, μύκητες ή μικροάλγη και έχοντας ως δείκτες το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο και την περιεκτικότητα σε τοξικές φαινολικές ενώσεις. Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των αποβλήτων, ειδική έμφαση δίνεται στην παραγωγή βιοαερίου πλούσιου σε μεθάνιο μέσω αναερόβιας χώνευσης και στην απομόνωση μικροοργανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλλιέργειες εκκίνησης στη ζύμωση της ελιάς.

Τέλος, στελέχη από το Perrotis College και από τρία Ινστιτούτα (Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων - Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών - Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου) θα κάνουν κοινή εισήγηση με τίτλο: «Γενοτύπιση και μοριακός χαρακτηρισμών ποικιλιών ελιάς με συνδυασμένη εφαρμογή μικροδορυφόρων και ανάλυσης καμπυλών τήξης σε υψηλή ευκρίνεια». Θα τονίσουν ότι η εύρεση της προέλευσης αλλά και η ταυτοποίησή των ποικιλιών ελιάς είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Έτσι, ο χαρακτηρισμός και η διάκριση τους σε μοριακό επίπεδο θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση του γενετικού υλικού. Η ανάλυση υψηλής διακριτικής ικανότητας καμπυλών τήξης (HRM), σε συνδυασμό με πέντε μικροδορυφορικούς μοριακούς δείκτες ταυτοποίησαν και χαρακτήρισαν μοριακά τις κυριότερες ποικιλίες ελιάς που συλλέχθηκαν από την Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού που ιδρύθηκε στα Χανιά της Κρήτης. Οι πέντε μικροδορυφορικές, γενετικές θέσεις που χρησιμοποιήθηκαν είχαν υψηλή πληροφοριοδοτική ικανότητα και δημιούργησαν ένα μοναδικό προφίλ καμπυλών τήξης για κάθε μία από τις σαράντα επτά ποικιλίες ελιάς. Επιπλέον, η μελέτη αυτή παρέχει μια ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική μέθοδο γενοτύπισης κατάλληλη για τον μοριακό χαρακτηρισμό των ποικιλιών ελιάς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more