Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

Στην Κομισιόν η καύση RDF από την ΑΓΕΤ και τα σχέδια του Δήμου Βόλου για μονάδα παραγωγής SRF - 2 ερωτήσεις του Ν.Χουντή (ΛΑΕ)


Τα θέματα της καύσης RDF στην τσιμεντοβιομηχανία της ΑΓΕΤ στο Βόλο αλλά και των σχεδίων του Δήμου Βόλου για δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF εντός του ΧΥΤΑ Βόλου, θίγει, με 2 ερωτήσεις του προς την Κομισιόν, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου.
Ο Νίκος Χουντής, με την ερώτησή του προς την Κομισιόν για την καύση RDF από την ΑΓΕΤ, η οποία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, φέρνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα των εισαγωγών από την τσιμεντοβιομηχανία, ακατάλληλων, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων, από την Ιταλία, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα μετρήσεων που διεξήχθησαν από διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο, και τα οποία ανακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επισήμαινε μάλιστα ότι, στο επίμαχο φορτίο απουσίαζε οποιαδήποτε ένδειξη ή σήμανση, ως προς το περιεχόμενό του υλικού αυτού.
Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, κατά την καύση απελευθερώνονται διοξίνες, φουράνια (καρκινογόνες ουσίες) και άλλοι επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αέριοι ρύποι. Η κατάσταση αυτή, προφανώς επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο, όταν το RDF είναι εκτός προδιαγραφών ή η καύση γίνεται σε τεχνολογικά παρωχημένους κλιβάνους, όπως αυτοί της ΑΓΕΤ.
Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, καλεί την Κομισιόν να εξετάσει το θέμα, να ερευνήσει αν υπάρξουν κυρώσεις και καλεί να εφαρμοσθεί η κοινοτική νομοθεσία που επιβάλλει τη διενέργεια συνεχών ελέγχων των εναέριων ρύπων, ιδίως των διοξινών και φουρανίων, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ, αφού αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις καταγγελίες της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου, διενεργείται έλεγχος μόνο μία φορά στους 6 μήνες!!!
Παράλληλα, σε άλλη ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής μεταφέρει στην Κομισιόν τους φόβους που έχει δημιουργήσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου, ο σχεδιασμός από το Δήμο, δημιουργίας μονάδας παραγωγής SRF, εντός του ΧΥΤΑ Βόλου, καθώς, μία τέτοια εξέλιξη, πιθανότατα «θα οδηγήσει σε παρέκκλιση από  τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, στην οποία προέχει η διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, με απόλυτη προτεραιότητα στους στόχους προδιαλογής, ανακλύκλωσης και ανάκτησης υλικών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοτική νομοθεσία.
Παραθέτει μάλιστα και εδάφιο ανακοίνωσης της ίδιας της Κομισιόν, σύμφωνα με το οποίο, «χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπολειμματικών αποβλήτων, όπως η αποτέφρωση ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, θα χορηγείται μόνο σε περιορισμένες και καλώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πλεονάζουσας δυναμικότητας και τηρούνται πλήρως οι στόχοι της ιεράρχησης των αποβλήτων».
Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής ζητάει από την Κομισιόν να απαντήσει εάν «Θεωρεί ότι ο Δήμος Βόλου έχει εκπληρώσει τους προβλεπόμενους στόχους ιεράρχησης των αποβλήτων και δε θα αποτελέσει η λειτουργία της ανωτέρω μονάδας τροχοπέδη για την προβλεπόμενη στην κυκλική οικονομία μείωση των απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή» και ιδίως ζητά να διευκρινισθεί εάν έχουν διατεθεί στο Δήμο Βόλου και από ποιες πηγές, κονδύλια, και ποιο το ύψος αυτών, «προκειμένου για προγράμματα που αφορούν στην επίτευξη των στόχων ιεράρχησης των αποβλήτων».
Οι πλήρεις ερωτήσεις του Νίκου Χουντή, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ: Ανησυχίες από την καύση ακατάλληλου RDF σε τσιμεντοβιομηχανία
Απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα τσιμεντοβιομηχανίας στο Βόλο, ελέγχθηκαν από διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο και τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας έδειξαν ότι το δείγμα κατατάσσεται στην κλάση 4 ως προς την Διάμεσο περιεκτικότητας σε υδράργυρο, αντίθετα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία (απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις 1,2,3).
Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών και κατόπιν αυτοψίας την 1.4.2018 ξεφορτώθηκαν στο λιμάνι του Βόλου 2000 τόνοι απορριμμάτων από την Ιταλία, με αυτά τα χαρακτηριστικά, οι οποίοι πιθανώς να έχουν καεί. Η σύσταση δε, του συγκεκριμένου δείγματος ήταν 15-20% χαρτί, 75-80% πλαστικό και 5-10% λοιπά υλικά, σε αντίθεση με τις διεθνείς προδιαγραφές για RDF. Καταγγέλλεται επιπλέον ότι από το υλικό αυτό απουσίαζε οποιαδήποτε ένδειξη-διακριτικά στοιχεία, ως προς το περιεχόμενό του.
Ερωτάται:
Γνωρίζει τις προαναφερθείσες καταγγελίες και αν ναι, θα υπάρξουν κυρώσεις κατά των υπευθύνων;
Τι σήμανση απαιτείται κατά τη διασυνοριακή μεταφορά μεταξύ κρατών-μελών, προοριζόμενων για καύση RDF και SRF;
Έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ημερομηνία από την οποία εκτελούνται συνεχείς μετρήσεις για τις διοξίνες και τα φουράνια; (Οδηγία 2010/75/ΕΕ άρθρο 48, παρ. 5); Εάν ναι, πόσες μετρήσεις πρέπει να εκτελούνται κάθε χρόνο;

ΘΕΜΑ: Σχέδια ίδρυσης μονάδας παραγωγής SRF στο ΧΥΤΑ Βόλου
Ο Δήμος Βόλου σχεδιάζει τη δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF, εντός του ΧΥΤΑ Δήμου Βόλου.
Πολίτες εκφράζουν φόβους ότι, μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε παρέκκλιση από  τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, στην οποία προέχει η διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, με απόλυτη προτεραιότητα στους στόχους προδιαλογής, ανακλύκλωσης και ανάκτησης υλικών, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, ιδιαίτερα στο άρθρο 28.
Σε ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2015) 614 final[1]) επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι: «χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπολειμματικών αποβλήτων, όπως η αποτέφρωση ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, θα χορηγείται μόνο σε περιορισμένες και καλώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πλεονάζουσας δυναμικότητας και τηρούνται πλήρως οι στόχοι της ιεράρχησης των αποβλήτων».
Επειδή η ανησυχία που έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία είναι έντονη, ερωτάται η Επιτροπή:
Θεωρεί ότι ο Δήμος Βόλου έχει εκπληρώσει τους προβλεπόμενους στόχους ιεράρχησης των αποβλήτων και δε θα αποτελέσει η λειτουργία της ανωτέρω μονάδας τροχοπέδη για την προβλεπόμενη στην κυκλική οικονομία μείωση των απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή;
Έχει ζητηθεί η συγχρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη μονάδα;
Τι χρηματοδοτήσεις έχουν διατεθεί στο Δήμο Βόλου και από ποιες πηγές, προκειμένου για προγράμματα που αφορούν στην επίτευξη των στόχων ιεράρχησης των αποβλήτων;[1] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ-
Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more