Κυριακή 6 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

         

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: (Εφόσον  ειδοποιηθείτε  για να έρθετε  στη  συνεδρίαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικών μελών): Δόντσος Χρήστος του Νικολάου, Μπαγκή Αικατερίνη του  Ευαγγέλου και Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου. 

Σας καλούμε να έρθετε  στις  7 Μαΐου του έτους 2018,  ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:30   (2:30  μ.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του του Ν.3852/2010, στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    

                                              ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1.       
Τροποποίηση της αριθ.89/2018 απόφασης Ο.Ε. που αφορά στην 5η Γενική αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018, ως προς τον ΚΑ 25.7312.0098
2.       
Εισήγηση για την  6η αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2018.
3.       
Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018.
4.       
«Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού μειοδότη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ”
5.       
Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Ξενιτιδείου Πνευματικού Κέντρου»
6.       
Εκμίσθωση αγροτεμαχίου Τ.Κ. ΟΡΜΑΣ (πρώην σχολική περιουσία)
7.       
« Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά)   για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του    ΚΕΚΠΑ, της  ΔΗΚΕΑ ,  της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2018 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)»
8.       
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου “Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του Δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου''
9.       
«Λήψη ή μη λήψη απόφασης αναφορικά με την  ΕΦΕΣΗ του Δήμου Αλμωπίας κατά της 126/2014 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας»
10.   
«Αποστολή της αριθμ. 01/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής  του Δήμου Αλμωπίας, με θέμα: «Κατάρτιση και Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής προς την Οικονομική Επιτροπή  για το Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2018»
11.   
Καθορισμός όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ''
12.   
Παράταση έργου “ Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού
13.   
Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση και επισκευή στέγης του Δ.Σ. Ξιφιανής"
14.   
Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου "συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more