Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Υπογράφτηκε Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών και του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης Υπογράφηκε το Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) με στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη δράσεων Ανοιχτότητας και την προτυποποίηση διαδικασιών.

Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η
συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα ανοιχτότητας με στόχο την ενίσχυση της διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών, η αύξηση της τεχνογνωσίας των φορέων σε θέματα ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτού περιεχομένου καθώς και η παροχή υποστήριξης της ΕΛ/ΛΑΚ στον ΕΛΟΤ μέσω του δικτύου των μελών της, όσον αφορά το σχεδιασμό, την κατάρτιση, την υλοποίηση και την παραλαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που ενισχύουν την εθνική οικονομία στους τομείς αρμοδιότητας του ΕΛΟΤ.

 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συμφωνείται να πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως, για παράδειγμα, η διοργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα τα ανοιχτά πρότυπα, δεδομένα, περιεχόμενο ή/και λογισμικό, η παροχή τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ανοιχτότητας καθώς και η συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού φορέων και οργανισμών αρμοδιότητας του ΕΛΟΤ σε θέματα ανοιχτών δεδομένων, λογισμικού, περιεχομένου και τεχνολογιών.

 Ολόκληρο το κείμενο της Προγραμματικής Συμφωνίας υπάρχει διαθέσιμο εδώ, ενώ όλες οι προγραμματικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών βρίσκονται εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more