Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριδαία  27-06-2019

Αριθμ. Πρωτ:14673


Ταχ.Δ/νση 
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
F A X
:
:
:
:
:
Δημαρχείο, Αριδαία
584 00  ΑΡΙΔΑΙΑ
Παναγιώτα Τουλουμτζή
23843-50232
23840-21226

 ΠΡΟΣ:

 Τα  Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
       Δήμου Αλμωπίας
ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1. Αβραμίκας Στέφανος του Χρήστου
2. Κετικίδης  Ιωάννης του Παντελή
3. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος του Δημητρίου
4. Γούδης Γεώργιος του Αλεξάνδρου
5. Πασόης Δημήτριος του Ιωάννου
6. Καλδερεμτζή Δέσποινα του Θεοδώρου, και παρακαλούμε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικού μέλους στη συνεδρίαση, να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, για να καλέσουμε το αναπληρωματικό μέλος.
               
               
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: (Εφόσον  ειδοποιηθείτε  για να έρθετε  στη  συνεδρίαση, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τακτικών μελών): Δόντσος Χρήστος του Νικολάου, Ρώσσης Ιωάννης του Νικολάου, Μπαγκή Αικατερίνη του  Ευαγγέλου και Ιωαννίδης Ιωάννης του Θεοδώρου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
          Σας καλούμε
να έρθετε στις 2 Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1.       
Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την με αριθ.134/2011 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας
2.       
Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 135/2011 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας
3.       
Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 133/2011 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας
4.       
Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την με αριθ. κλήσης 1100/3-7-2019 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας
5.       
Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την με αριθ. κλήσης 1197/10-7-2019 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βεροίας
6.       
Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την από 3-5-2019 ΚΛΗΣΗ ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (ειδ. αριθμός κατάθεσης 1255/2019)
7.       
Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την από 18-6-2019 ΚΛΗΣΗ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας (αριθμός 95/2019)
8.       
Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής, για ¨Επεκτάσεις ΦΟΠ και παραλλαγές δικτύου ΦΟΠ¨ και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής
9.       
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πιπεριάς (τμήμα του υπ’αριθ. 765 τεμαχίου)
10.   
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου «Σπίτι Παιδιού» της ΤΚ Προμάχων
11.   
Εισήγηση όρων εκμίσθωσης ισογείου ακινήτου 207,06 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ’αριθ. 494α οικόπεδο, στην Αριδαία (εντός του κτιρίου «Λαϊκή Αγορά»)
12.   
Έγκριση διενέργειας - τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων επαναληπτικού  ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πετρελαιοειδών (καύσιμα κίνησης/θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2019 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής.
13.   
Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ¨Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας
14.   
Επικαιροποίηση των όρων ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
15.   
Επικαιροποίηση των όρων ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
16.   
Έγκριση πρακτικού-έκθεση καταλληλότητας επιτροπής εκτίμησης ακινήτου στα πλαίσια μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του ΚΕΠ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
17.   
Λήψη απόφασης για παράσταση δικηγόρου σε υπόθεση του Δήμου
18.   
Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την με αριθ κλήσης 136/11 προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας

Eσωτερική  Διανομή:
- Πρωτόκολλο - αρχείο
-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων
-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Γραφείο Δημάρχου
-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών
-Πρ/μενο Οικονομικών Υπηρεσιών
-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more