Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Κοινή αντίληψη της εθνικής και της περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 για παρεμβάσεις σε Έρευνα και Καινοτομία – Ενημέρωση από το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

   

Από το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

 

Με ορόσημο τον Δεκέμβριο του 2021, εντατικοποιούνται οι διαδικασίες οριστικοποίησης του πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση της «Ανοικτής Διαβούλευσης για την Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος. Οι δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να συνάδουν με τη Στρατηγική RIS3, ενώ για τη διάθεση των κοινοτικών πόρων σε έργα καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας θα πρέπει να πληρούνται όλα τα επιμέρους κριτήρια της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στους παραδοσιακούς τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 προστέθηκαν θεματικές που δημιουργούν νέες αγορές και επιχειρηματικές ευκαιρίες κι έχουν την ευκαιρία να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους ύψους πάνω από 4 δις ευρώ, του Στόχου Πολιτικής 1 (Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού). Οι 8 θεματικοί τομείς της νέας εθνικής Στρατηγικής RIS3 αφορούν στους παραδοσιακούς τομείς: Αγροδιατροφή, Αειφόρος Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία-Φάρμακα, Πολιτισμός-Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες ενώ, λόγω των διεθνών εξελίξεων και τάσεων, στους τομείς Περιβάλλον-Βιώσιμη Ανάπτυξη έμφαση δίνεται στην Κυκλική Οικονομία, στα Υλικά-Κατασκευές, στη Βιομηχανική Παραγωγή, στις Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, ενώ οι Μεταφορές πλέον γίνονται Έξυπνες.

Οι παραπάνω εξελίξεις του σχεδιασμού της Εθνικής Σρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης συνάδουν με τα συμπεράσματα ενός συνόλου δράσεων που υλοποίησε το One Stop Liaison Office του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος και Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχεδιασμό της περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης (μεταξύ αυτών και 8 Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης). Κυκλική Οικονομία, Βιομηχανικός Μετασχηματισμός, Υγεία, Δημιουργικές Βιομηχανίες εμφανίζουν στην Περιφέρεια δυναμική διείσδυσης σε αγορές, προσέλκυσης επενδύσεων, δυναμική ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, δυνατότητες τεχνολογικής αναβάθμισης των τομέων προτεραιότητας, κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων και διαθεσιμότητα ερευνητικού προσωπικού ενώ προτάθηκαν από το περιφερειακό οικοσύστημα προς ενσωμάτωσή τους στην Στρατηγική RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.   

Στην εθνική Στρατηγική RIS3, παρεμβάσεις σε προτεραιότητα που προτείνονται στις Δημιουργικές Βιομηχανίες κι εμφανίζουν πιθανές συνέργειες στους υποτομείς Τουρισμού και Πολιτισμού, μεταξύ άλλων αναφέρονται σε ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων ή πλατφορμών, σε εφαρμογές προστασίας ψηφιακού περιεχομένου, διανομής και εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού περιεχομένου, σε ψηφιακά παίγνια και τεχνικές παιγνιοποίησης για Η/Υ, στον καινοτόμο σχεδιασμό-design μέσω και της δημιουργίας αλυσίδων αξίας, στην αξιοποίηση τεχνικών οπτικής επικοινωνίας κ.λπ..

Ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο της Υγείας δίδεται σε Ιατρική Ακριβείας, Ηλεκτρονική Υγεία (υπηρεσίες και συστήματα για ασθενείς / πολίτες και επαγγελματίες υγείας), Κλινική Έρευνα (ανάπτυξη ζωικών προτύπων ανθρώπινων ασθενειών και διαδικασιών / συστημάτων στα πλαίσια προ-κλινικών δοκιμών φαρμάκων και ανακάλυψη βιοδεικτών), αναδυόμενες τεχνολογίες σε υγεία και φάρμακα, ανάπτυξη και κλινική επικύρωση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και in-vitro διαγνωστικών προϊόντων.

Οριζόντιες παρεμβάσεις Κυκλικής Οικονομίας προτείνονται σε πολλούς από τους εθνικούς τομείς προτεραιότητας (π.χ. αγροδιατροφή, υλικά, περιβάλλον) αλλά και στον περιφερειακό τομέα, τον μόνο σε εθνικό επίπεδο, της Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται καλύπτουν όλο το φάσμα των αρχών κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωση, επανάχρηση, ανακατασκευή) π.χ. Κυκλικές Έξυπνες και Υγιείς Πόλεις, μέθοδοι επέκτασης διάρκειας ζωής προϊόντων ή χρηστικών εφαρμογών υλικών μέσω ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών κ.λπ.. 

Στον τομέα των Υλικών ενσωματώνεται και αναδεικνύεται η Βιομηχανική Παραγωγή. Παρεμβάσεις προτείνονται σε διεργασίες εξοπλισμού και συστημάτων για τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική παραγωγή σε εναρμόνιση με τις επιδιώξεις της ευρωπαϊκής επιτροπής (Green Deal), αλλά και στην ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή, αφού ελήφθησαν υπόψη όλες οι εξελίξεις της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής (Industry 4.0).

Η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης για την εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις  06/09/2021, ενώ για την περιφερειακή προγραμματίζονται επιπλέον Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης το επόμενο διάστημα.      

Συνεχή ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας: https://www.ris3rcm.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more