Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄ εξεταστικής περιόδου 2021

 ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β ́ εξεταστικής περιόδου 2021 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα:

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)

β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 186),

2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

και Υφυπουργών» (Α’ 121),

3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 31),

4. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός

των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

5. του άρθρου 35, παρ. 2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

6. του άρθρου 6, παρ. 5 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

7. της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 Υπουργικής Απόφασης «Εξετάσεις - όργανα εξετάσεων για την

απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218),

8. της με αρ. πρωτ. 222807/Β1/29-12-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης

των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει (Β ́ 4294)

9. της με αρ. 16993/Α5/ΕΠ/24-12-2019 Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής

Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), ορισμός μελών, Γραμματέα,

Εισηγητών/Εισηγητριών Θεμάτων και Υπεύθυνων Επιμόρφωσης και Εποπτείας των αξιολογητών

προφορικού και γραπτού λόγου, ετών 2020 και 2021», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

10.του άρθρου 52, παρ. 2 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων

(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α ́

33)

11. του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές

διατάξεις» (Α’ 131), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.

4763/2020 (Α’ 254) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου

Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας

πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της

Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες

διατάξεις».

Β. 1. Την από 7-10-2021 ηλεκτρονική επιστολή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εξετάσεων και

Πιστοποιήσεων προς την Πρόεδρο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα «ΚΠΓ 2021Β -

Συνοπτικές προδιαγραφές & πρόγραμμα εξετάσεων - Εισήγηση Προέδρου ΚΕΕ».

2. Το από 7-10-2021 απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Προέδρου της Κεντρικής Εξεταστικής

Επιτροπής για τις συνοπτικές προδιαγραφές και το ωρολόγιο πρόγραμμα για την προκήρυξη των

εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου 2021Β.


αποφασίζουμε


1. Λόγω των κρισίμων επιδημιολογικών δεδομένων, ειδικά για το έτος 2021, η Β’ εξεταστική περίοδος

του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θα διενεργηθεί κατά το μήνα Δεκέμβριο.

2. Προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’

εξεταστικής περιόδου 2021 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής,

Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 18

Δεκεμβρίου 2021 και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 για τα επίπεδα:

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)

β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test)

3. Το χρονικό διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις

Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζεται από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

έως και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 23.59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι

προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr.

4. Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής

(Δευτέρα 15-11-2021 και ώρα 23.59) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον

υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή ως μη οριστικοποιημένης της

ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Δηλαδή, πριν την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να

έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο

εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ο

υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την

υποβολή δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία είναι

εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης των

αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με

ηλεκτρονικό μήνυμα για την οριστικοποίηση της αίτησής του και λαμβάνει μέσω του ηλεκτρονικού

συστήματος το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή.

5. Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και των

απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική αίτησή

τους, η δέσμευση του παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των

υποψηφίων πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και

αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων των υποψηφίων κατά τις

ημερομηνίες από την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021. Κατ’

εξαίρεση, στις Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που

λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σύρου, Ρόδου και

Έβρου ορίζονται βοηθοί γραμματείς, ένας για κάθε μία από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου,

Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας, διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που

υπηρετεί σε σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Λόγω των κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων, επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι για τη διενέργεια

των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα ληφθεί υπόψη η ισχύουσα με αρ.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22-10-2021 (Β’ 4919/24-10-21) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα

έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του

κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως εκάστοτε θα ισχύει.

Οι σχετικές με τις Εξετάσεις πληροφορίες παρέχονται στους υποψήφιους από την

ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης.
                                                                                                                                              Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ ́ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠ

                                                                                                                                      ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more