Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία ύψους 570 εκατ. ευρώ

 


Αθήνα, 24/11/2021

 

Η Επιτροπή προκήρυξε την πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων για το νέο μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία (Ι3). Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την περίοδο 2021-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 570 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εμπορικής αξιοποίησης και της επέκτασης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας σε κοινούς τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης. Το μέσο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας με ισχυρή διάσταση συνοχής, καθώς τουλάχιστον το ήμισυ του προϋπολογισμού του θα διατεθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Με το μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία αξιοποιούμε το ανεκμετάλλευτο δυναμικό μια ισχυρότερης διαπεριφερειακής συνεργασίας για μια πιο καινοτόμο, ανταγωνιστική και συνεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέσο αυτό θα συνδυάζει την επενδυτική στήριξη σε βασικούς ευρωπαϊκούς τομείς προτεραιότητας, όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, με τους ισχυρότερους τομείς καινοτομίας κάθε ευρωπαϊκής περιφέρειας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, με την προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής έργων, το μέσο προχωρά πλέον προς τη φάση υλοποίησης.»

Το I3 θα στηρίξει τις εταιρικές σχέσεις ερευνητών, επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων διοικήσεων για τον προσδιορισμό και τη βελτίωση κοινών τομέων επενδύσεων. Θα υποστηριχθούν επίσης συνέργειες με δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του προγράμματος για την ενιαία αγορά. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το I3, ύψους 145 εκατ. ευρώ, θα καλύψει τα έτη 2021 και 2022.

Οι προσκλήσεις υποβολής έργων στο πλαίσιο του Ι3 έχουν δύο σκέλη:

  • Σκέλος 1 — Χρηματοδοτική και συμβουλευτική στήριξη για επενδύσεις σε διαπεριφερειακά έργα καινοτομίας

Στόχος είναι η παροχή βοήθειας σε ώριμες εταιρικές σχέσεις, ώστε να επιταχύνουν τη διείσδυσή τους την αγορά και να επεκτείνουν καινοτόμες λύσεις σε κοινούς τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και να αναπτύξουν χαρτοφυλάκιο επενδυτικών έργων. Στο πλαίσιο αυτού του σκέλους ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ περισσότερο ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών. Το εν λόγω σκέλος είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένο προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που συχνά δεν διαθέτουν πόρους για να δοκιμάσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και την καινοτομία τους.

  • Σκέλος 2 — Χρηματοδοτική και συμβουλευτική στήριξη για την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Στόχος είναι η παροχή βοήθειας σε νέες εταιρικές σχέσεις, ώστε να επιταχύνουν τη διείσδυσή τους την αγορά και να επεκτείνουν καινοτόμες λύσεις σε κοινούς τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και να αναπτύξουν χαρτοφυλάκιο επενδυτικών έργων. Το σκέλος αυτό αποσκοπεί, ιδίως, στην ενίσχυση της ικανότητας των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να συμμετέχουν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, καθώς και της ικανότητας συμμετοχής σε εταιρικές σχέσεις με άλλες περιφέρειες.

Ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, συστάθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα υποστηρίξει την Επιτροπή στον καθορισμό ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος εργασίας και στην προετοιμασία προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Ιστορικό

Το I3 αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με προϋπολογισμό 570 εκατ. ευρώ σε περίοδο 7 ετών. Βασίζεται στην εμπειρία των διαπεριφερειακών πιλοτικών δράσεων και επωφελείται από τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (S3) στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Εκτελείται υπό άμεση διαχείριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA) βάσει προγράμματος εργασίας. Το πρώτο πρόγραμμα εργασίας καλύπτει τα έτη 2021 και 2022.

Περισσότερες πληροφορίες

Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 θα διοργανωθεί ημερίδα ενημέρωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Προσκλήσεις υποβολής έργων
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more