Τρίτη 31 Μαΐου 2022

ΕΦΚΑ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2022 [πίνακες]


Πώς γίνεται ο υπολογισμός – Το ανώτατο όριο των αποδοχών

*Γράφει ο Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Με το Γενικό Έγγραφο 226245/17-05-2022 του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζεται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, από 01.06.2022 επέρχεται μείωση στις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ως εξής:

Α) Μισθωτοί (Παλαιοί και Νέοι – ν.2084/1992) ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ)

Το συνολικό ποσοστό εισφορών διαμορφώνεται/μειώνεται σε 6% (από 6,50%), επιμεριζόμενο εξίσου (από 3%) σε ασφαλισμένο και εργοδότη. Η εν λόγω μεταβολή αφορά και τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.

Με βάση τα παραπάνω το ΠΚ 101 του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει ως εξής: 

και 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – Βάση υπολογισμού εισφορών –Ανώτατο όριο – Παρακράτηση -Απόδοση – ΑΠΔ:

Βάση υπολογισμού εισφορών

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών του μισθωτού, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας, και για αποδοχές μέχρι του ποσού των €6.500 μηνιαίως (ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών).

Τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται αυτοτελώς.

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Οι συνολικές εισφορές για την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 97 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4670/2020 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4756/2020) ανέρχονται σε ποσοστό 6,50% (έως 31/05/2022, το οποίο θα μειωθεί σε 6% από 01/06/2022) επί εκείνων των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών της κύριας σύνταξης. Επιμερίζονται, δε, ισομερώς στον εργοδότη και τον εργαζόμενο, με ανώτατο ποσό μηνιαίων αποδοχών τις 6.500,00 ευρώ.

Η παρακράτηση και η απόδοση των εισφορών γίνεται από τον εργοδότη, μέσω της ΑΠΔ.

Από 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών  τους,

·         όλοι οι ασφαλισμένοι πριν και μετά την 1.1.1993 έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατατάσσονται σε τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες, κατά τα προβλεπόμενα για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, βλέπε πίνακα στην συνέχεια.

·         Οι ασφαλιστικές εισφορές τους επιμερίζονται ισομερώς στον εργοδότη και στον ασφαλισμένο (άρθρο 97 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4670/2020 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4756/2020).

Παρακράτηση εισφορών – Απόδοση εισφορών – Υποβολή ΑΠΔ

Ο εργοδότης παρακρατεί από το μισθό του ασφαλισμένου την εισφορά ασφαλισμένου, την οποία αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, στον e-ΕΦΚΑ εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, αυτές βαρύνονται με τον προβλεπόμενο τόκο λόγω καθυστέρησης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), με εξαίρεση ειδικές κατηγορίες μισθωτών (αποκλειστικές αδελφές νοσοκόμες, ξεναγοί, φορτοεκφορτωτές, ρητινοσυλλέκτες κ.λπ.).

Η ΑΠΔ υποβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης (βλ. Γενικό έγγραφο e-ΕΦΚΑ: 338446/17-12-2020, για την ΑΠΔ έτους 2021)

Ανώτατο όριο αποδοχών

Έως 31.12.2022 στο ποσό των 6.500,00€ το μήνα και

·         Από 01.01.2023 έως 31.12.2024 τα ποσά των εισφορών για κάθε κατηγορία στον Κλάδο Επικουρικής ασφάλισης θα προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσό της εισφοράς θα παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

·         Από την 01.01.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών θα προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών (παρ. 4 του άρ. 8, Ν.4670/2020).

Β) Μη Μισθωτοί (Αυτοαπασχολούμενοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Αγρότες)
Τα ποσά εισφορών Κλάδου Επικουρικής ασφάλισης για:

α) Αυτοαπασχολούμενους & Ελ. Επαγγελματίες,

β) Ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και

γ) Μη μισθωτούς ασφαλισμένους (Υγειονομικούς – Αυτοαπασχολούμενους και ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ) που υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής από 1/1/2021 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4670/2020, μειώνονται και ισχύουν από 01.06.2022, ανά ασφαλιστική κατηγορία, ως εξής: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά ανά ασφαλιστική κατηγορία του ανωτέρω πίνακα, ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους (Εγκ. 47/2020) και μισθωτούς μηχανικούς (Εγκ. 8/2021).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more