Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Οι 7 νέοι αντιδήμαρχοι της Σκύδρας

 


Διαβάστε παρακάτω την απόφαση ορισμού των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Σκύδρας, που υπογράφει η Κατερίνα Ιγνατιάδου, ορίζοντας 7 νέους αντιδημάρχους 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Ορισμός νέων Αντιδημάρχων

 

«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1797/26-2-2021  απόφασης Δημάρχου Σκύδρας»

 

Η Δήμαρχος Σκύδρας

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως ισχύει σήμερα.
 2. Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18 για τον ορισμό των αντιδημάρχων.
 3. Τις διατάξεις της παρ.7 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4647/19 περί άμισθων αντιδημάρχων.
 4. Τις διατάξεις του άρθρο 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/18 περί σύστασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 5. Το αριθ. 2230/Β/31-07-2012 ΦΕΚ που αναφέρεται στα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού 2011.
 6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Σκύδρας (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1793 /8 Αυγούστου 2011)
 7. Το γεγονός ότι πρέπει να ορισθούν Αντιδήμαρχοι στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
 8. Το από 31-8-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας  Δημάρχου – Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων για τη δημοτική περίοδο 1-9-2019 έως 31-8-2023.
 9. Tην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1797/26-2-2021 απόφαση Δημάρχου για τον  ορισμό των Αντιδημάρχων.
 10. Tην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5548/17-6-2022 απόφαση Δημάρχου για τον  ορισμό της  Αντιδημάρχου Τσιφλίδου Κυριακής
 11. Τις διατάξεις τηςπαρ. 6 άρθρο 66 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4α του άρθρου 114 του ν.4623/2019) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 για τον ορισμό αντιδημάρχου, ανεξάρτητου δημοτικού σύμβουλου.
 12. Τις από 31-8-2022 παραιτήσεις από την θέση Αντιδημάρχου των: Βέργου Ιωάννα, Πασχαλίδη Σταύρου, Γίτσα Αθανασίου και Χρυσαφίδη Γεωργίου

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Α. Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1797/26-2-2022 απόφασης Δημάρχου.

 

Β. Αποδέχεται τις παραιτήσεις από τις θέσεις Αντιδημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας: : Βέργου Ιωάννας, Πασχαλίδη Σταύρου, Γιτσα Αθανασίου και Χρυσαφίδη Γεωργίου.

Ευχαριστεί για την μέχρι σήμερα δημιουργική συνεργασία τους για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ανάπτυξη του έργου της Δημοτικής Αρχής.

 

Γ. Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους  ως νέους Αντιδημάρχους, σε αντικατάσταση των ανωτέρω  από 01-09-2022 και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες αναλυτικά:

 

α) Τον κ. Μέγα Μιχαήλ του Αλεξάνδρου ως Αντιδήμαρχο Παιδείας , Αθλητισμού και Πολιτισμού – δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας- στον οποία μεταβιβάζει  αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας και ειδικότερα των θεμάτων :

2) Των θεμάτων Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας

3) Να ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του τμήματος  Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

4) Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του τμήματος

5) Να συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου και

6) Να έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

7) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

(Ο κ. Μέγας Μιχαήλ θα κατέχει έμμισθη θέση αντιδημάρχου)

 

β) Την κ. Κρητίδου Ευφροσύνη του Χρήστου ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας – δημοτικό σύμβουλο  της πλειοψηφίας- στην οποία μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και την συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αφορούν :

1)Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας - Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων-.

2) Οι αρμοδιότητες της εποπτείας που απορρέουν από την αριθ.37/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 1007/τ.Β’/26-3-2019 ΦΕΚ για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

3) Τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου και το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ

4) Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Πρόνοιας

5) Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης-θεώρησης, ατομικές ή οικογενειακές, οικονομικής αδυναμίας.

6) Να ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας.

7) Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του τμήματος

8) Την λειτουργία των Αγροτικών Ιατρείων.

9) Του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. α του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας.

 

10) Στο γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου (Μητρώα Αρρένων-Εκλογικοί Κατάλογοι-Ιθαγένεια), όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. β του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας.

11) Να υπογράφει, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από το εν λόγω γραφείο

12) την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης,

13) την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας,

14) την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους

15) την έκδοση αδειών ταφής,

16) Την λειτουργία του ΚΕΠ, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 15 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας.

17) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

(Η κ. Κρητίδου Ευφροσύνη θα κατέχει έμμισθη θέση αντιδημάρχου)

 

γ) Τον κ. Κρητίδη Θεμιστοκλή του Παναγιώτη ως Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας– δημοτικό σύμβουλο  της πλειοψηφίας-  στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αφορούν:

1) την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας και ειδικότερα: την εποπτεία, έλεγχο και ευθύνη έργων, επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, της μελέτης και την εισήγηση προτάσεων για την αρτιότερη, αποτελεσματικότερη οργάνωσή της, την επιμέλεια της κατασκευής, συντήρησης, παραλαβής και της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών κτιρίων, των σχολείων και των κτιρίων των νομικών προσώπων από τεχνικής άποψης, την εποπτεία οδοποιίας & λοιπών έργων υποδομής (κατασκευής κόμβων, διαβάσεων, φθορών ασφαλτοτάπητα, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων, διάνοιξης αγροτικών και αστικών δρόμων κ.λ.π.), την εποπτεία διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, πλατείες, παιδικές χαρές , αθλητικοί χώροι κ.λ.π.), την επίβλεψη και σύνταξη πάσης φύσεως μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία, την κατεδάφιση αυθαιρέτων μετά την έκδοση σχετικής απόφασης, την έκδοση άδειας χρήσης πεζοδρομίων σε πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, την εποπτεία των σχολικών επιτροπών για τεχνικά θέματα. Επίσης, την εποπτεία του γραφείου πολεοδομίας: εφαρμογή & επέκταση σχεδίου πόλεως, κτηματολογίου, δημοτικής περιουσίας, κυκλοφορίας, οικοδομικών αδειών, σήμανση οδών, την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου , Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας, την κατάρτιση μετά από προτάσεις μελών της εκτελεστικής επιτροπής του προγράμματος εργασίας όλων των τεχνικών του Δήμου σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία και την Δήμαρχο, την επιμέλεια του εξοπλισμού με κατάλληλα όργανα και συντήρησης αυτών, που αφορούν κοινόχρηστους χώρους αναψυχής, παιδικές χαρές, αθλητικών χώρων, σχολικών χώρων, να προΐσταται της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού (συντήρηση δικτύων, αλλαγή λαμπτήρων σε πάσης φύσεως χώρους ), ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της παραπάνω διεύθυνσης.

2) Τις αρμοδιότητες που αφορούν στο Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 9 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας: Προγραμματισμού ανάπτυξης και Οργάνωσης, Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διαφάνειας.

3) Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του τμήματος

4) Παράλληλα με τα ανωτέρω καθήκοντα προσθέτουμε και τις αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδος και συγκεκριμένα:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα Μενηίδος.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Μενηίδος.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Μενηίδος.

δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, όπως την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων στη δημοτική ενότητα Μενηίδος, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Επίσης έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

Ζ) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

(Ο κ. Κρητίδης Θεμιστοκλής θα κατέχει έμμισθη θέση αντιδημάρχου)

 

δ) Τον κ. Θεοδοσίου Ιωάννη του Γεωργίου -– δημοτικό σύμβουλο  της πλειοψηφίας-   με αρμοδιότητες που αφορούν:

1) τις υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας:

- γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας την ευθύνη λειτουργίας και φροντίδας των Δημοτικών Κοιμητηρίων

- γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης την εποπτεία και έλεγχο της ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών απορριμμάτων, περιποίησης των χώρων προς αποφυγή διασποράς των απορριμμάτων και την πρόληψη πυρκαγιών

- γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

2) ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του παραπάνω τμήματος

3) Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του τμήματος

4) την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

5) Επίσης έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

(Ο κ. Θεοδοσίου Ιωάννης θα κατέχει έμμισθη θέση αντιδημάρχου)

 

ε) Τον κ. Τσαπτσάκη Βασίλειο του Μιχαήλ ως Αντιδήμαρχο – ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο- στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αφορούν το Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. Δήμου Σκύδρας εκτός των θεμάτων για τα αδέσποτα ζώα.

1) Αναλυτικά αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες που αφορούν το γραφείο αγροτικής παραγωγής, το γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων – αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αναλαμβάνει επίσης τις αρμοδιότητες για την λειτουργία και τον έλεγχο των Λαϊκών Αγορών και του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, τον έλεγχο και την υπογραφή εγγράφων και αποφάσεων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2)Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα του παραπάνω τμήματος.

3) Να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του τμήματος

4)Την αρμοδιότητα της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής

5) Την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

( Ο κ. Τσαπτσάκης Μιχαήλ θα κατέχει άμισθη θέση αντιδημάρχου)

 

στ) Τον κ. Σταματέλλο Γεώργιο του Αναστασίου ως Αντιδήμαρχο– δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας-  στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που αφορούν το Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. Δήμου Σκύδρας.

1) Τις αρμοδιότητες  των θεμάτων για την μέριμνα των αδέσποτων ζώων  (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).

2) Τον έλεγχο και την υπογραφή των υπηρεσιακών έγγραφων του παραπάνω τμήματος.

3)Την αρμοδιότητα της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής

4) Την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

( Ο κ. Σταματέλλος Γεώργιος θα κατέχει άμισθη θέση αντιδημάρχου)

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. 5548/17-6-2022 απόφαση Δημάρχου για τον  ορισμό της  Αντιδημάρχου Τσιφλίδου Κυριακής  ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών – δημοτικό σύμβουλο  της πλειοψηφίας- με αρμοδιότητες που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία, όπως αναλυτικά και ειδικότερα αναφέρονται και ορίζονται στο άρθρο 14 παρ. γ του ΟΕΥ Δήμου Σκύδρας:

1.Προϋπολογισμού και Προμηθειών, Λογιστηρίου, εσόδων και περιουσίας, Ταμείου, να παρακολουθεί τη λειτουργία και την έκδοση σχετικών πράξεων του Γραφείου Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού.

2.Να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής.

3.Να ασχολείται με την χορήγηση αδειών Πολιτικών γάμων και την τέλεσή τους.

(Η κ. Τσιφλίδου Κυριακή κατέχει έμμισθη θέση αντιδημάρχου)

 

-          Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές της ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κρητίδης Θεμιστοκλής του Παναγιώτη.

-          Αν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μενηίδας απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί η ίδια η Δήμαρχος.

-          Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι (έμμισθοι και άμισθοι ) συνιστούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 /τ Α’) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/18 και ορίζεται προεδρεύων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Δημάρχου και προέδρου της,  ο αντιδήμαρχος Κρητίδης Θεμιστοκλής.

-          Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού όπως ο νόμος προβλέπει και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκύδρας.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

 

 

Γνωστοποίηση:

1) Οριζόμενους Αντιδημάρχους

2) Υπηρεσίες του Δήμου Σκύδρας

3)Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Μακεδονίας Θράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more