Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Με όρους και προϋποθέσεις η λειτουργία μικρών σφαγείων σε ορεινές περιοχές

 SFAGEIO

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητας, τα οποία λειτουργούν σε ορεινές περιοχές (που βρίσκονται σε υψόμετρο ίσο ή μεγαλύτερο των 800 μέτρων) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία μάλιστα δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, καθώς μπαίνουν όροι και προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για σφαγεία να πληρούν τους βασικούς υγειονομικούς κανόνες.

Ο μέγιστος αριθμός ζώων, που επιτρέπεται να σφαγούν σε σφαγεία μικρής δυναμικότητας, περιλαμβάνοντας και τις επείγουσες σφαγές, δεν μπορεί να ξεπερνά:

- τα 100 χοιροειδή ανά μήνα, με μία σχετική αύξηση μέχρι 30% την περίοδο των Χριστουγέννων,

- 1.000 προβατοειδή ή αιγοειδή ανά μήνα, με μία σχετική αύξηση μέχρι 90% την περίοδο του Πάσχα,

- τα 80 βοοειδή ανά μήνα

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση δεν επιτρέπεται η ίδρυση και η λειτουργία περισσότερων από δυο σφαγείων μικρής δυναμικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα και περισσότερων από ένα ανά Δήμο.

Όροι και προϋποθέσεις

Τα σφαγεία μικρής δυναμικότητας, εγκρίνονται εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) Διαθέτουν στεγασμένο χώρο υποδοχής ή/και διαμονής των προς σφαγή ζώων, διευθετημένο έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα επιδημιολογικά κριτήρια καθώς και τα κριτήρια της προστασίας των ζώων. Η απαίτηση ύπαρξης στεγασμένου χώρου σταβλισμού δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον οι αποστάσεις μεταξύ των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των ζώων και του σφαγείου μικρής δυναμικότητας δεν υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια του συγκεκριμένου Δήμου ή τα 50 χιλιόμετρα και τα ζώα σφάζονται αμέσως μετά την άφιξή τους στο σφαγείο χωρίς περαιτέρω αναμονή.

β) Ο προ σφαγής έλεγχος, οι έλεγχοι ταυτοποίησης και οι έλεγχοι αναφορικά με την προστασία των ζώων λαμβάνουν χώρα στο σφαγείο αμέσως μετά την εκφόρτωσή τους, εφόσον δεν υπάρχουν στεγασμένοι χώροι σταβλισμού.

γ) Διαθέτουν, τουλάχιστον, είτε δύο ξεχωριστές αίθουσες, είτε μια μεγάλη αίθουσα, σαφώς διαχωρισμένη σε δύο ζώνες, «την καθαρή» και την «ακάθαρτη» ζώνη, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες για κάθε ζώνη εργασίες. Εφόσον υπάρχει μία μόνο αίθουσα, επιτρέπεται σε αυτή να πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, με την προϋπόθεση ότι αυτές εκτελούνται διαδοχικά και με χρονικό διαχωρισμό ικανό για τη διενέργεια της απαιτούμενης καθαριότητας και απολύμανσης του χώρου.

δ) Η διαχείριση προϊόντων, όπως κεφάλια, έντερα, στόμαχοι και πόδια, πρέπει να πραγματοποιείται είτε σε ξεχωριστή αίθουσα είτε, εφόσον δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα, στην ίδια αίθουσα στην οποία διενεργούνται οι λοιπές εργασίες, με την προϋπόθεση ότι υφίσταται χρονικός διαχωρισμός μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η απαιτούμενη καθαριότητα και απολύμανση του χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα.

ε) Διαθέτουν: τον απαραίτητο εξοπλισμό, ανάλογα κατάλληλο για κάθε ζωικό είδος, για την αναισθητοποίηση των προς σφαγή ζώων, τουλάχιστον, μία ποδοκίνητη ή με φωτοκύτταρο ή ανάλογη εγκατάσταση για το πλύσιμο των χεριών με ζεστό και κρύο νερό, δύο αποστειρωτήρες εργαλείων κοπής που επιτυγχάνουν ελάχιστη θερμοκρασία 82o C ή εναλλακτικό σύστημα με ισοδύναμο αποτέλεσμα, τόσο στην αίθουσα καθαρής περιοχής όσο και στην αίθουσα ακάθαρτης περιοχής καθώς και ικανό αριθμό μαχαιριών κοπής, έναν ψυκτικό θάλαμο για τα τελικά προϊόντα. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα τελικά προϊόντα απομακρύνονται αμέσως μετά την υγειονομική επισήμανσή τους, με φορτηγά ψυγεία τα οποία εξασφαλίζουν θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 3° C για τα εντόσθια και των 7° C για τα σφάγια. Η ιχνηλασιμότητα εξασφαλίζεται για όλα τα προϊόντα, έναν ψυκτικό θάλαμο που κλειδώνει, για τη δέσμευση των υπόπτων σφάγιων, μέχρι την έκδοση ευνοϊκών εργαστηριακών αποτελεσμάτων για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και την τριχινίαση, τουλάχιστον μία τουαλέτα για το προσωπικό με προθάλαμο και νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών, καθώς και μία αίθουσα (αποδυτήρια), στην οποία υπάρχουν ατομικά ερμάρια, διαφορετικού χρώματος για τη φύλαξη του ρουχισμού εργασίας και διαφορετικού χρώματος για τη φύλαξη του ρουχισμού εξόδου, αίθουσα ή γραφείο που κλειδώνει, το οποίο διαθέτει τηλέφωνο και σύνδεση στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο, που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη και τον έλεγχο του κρέατος. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν τα κτηνιατρικά αρχεία και οι σφραγίδες επισήμανσης φυλάσσονται αποκλειστικά στην έδρα της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας, στεγανό φρεάτιο συλλογής των υγρών λυμάτων.

στ) Τα ζωικά υποπροϊόντα, τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συλλέγονται και διαχειρίζονται. 

ζ) Ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς λαμβάνει χώρα εντός των εγκαταστάσεων του σφαγείου, σε ειδικά για τον σκοπό αυτό διαμορφωμένο χώρο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του σφαγείου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας κατά την μετακίνηση και ότι η μονάδα καθαρισμού και απολύμανσης εκδίδει πιστοποιητικό απολύμανσης και καθαρισμού.

η) Οι υπεύθυνοι των σφαγείων μικρής δυναμικότητας εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more