Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

B. Ρόκος: H αντιμετώπιση των προβλημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

 Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους θα κατευθυνθεί η Περιφερειακή μας ομάδα Συν-εργασία έτσι ώστε να λύσει τα βασικά προβλήματα των συμπολιτών μας προέρχεται έπειτα από εκτεταμένη έρευνα, συζήτηση και συνδιαλλαγή με συμπολίτες μας που προέρχονται από κάθε κοινωνική ομάδα με διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, κοινωνικά στρώματα, επαγγελματικό περιβάλλον, μορφωτικό επίπεδο, γεωγραφικές περιοχές διαμονής και εν τέλει με διαφορετικές ανάγκες.


Έχοντας κάνει πλήρη καταγραφή όλων αυτών των διαφορετικών αναγκών των συμπολιτών μας και με ισχυρό αίσθημα ευθύνης έχοντας πάντοτε μία τεχνοκρατική και επιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων τα οποία απασχολούν τους πολίτες μας, παραθέτουμε τους βασικούς πυλώνες στους οποίους θα κατευθυνθεί η Περιφερειακή μας παράταξη ώστε να λύσει τα βασικά και ριζικά προβλήματα τα οποία απασχολούν τους συμπολίτες μας στην καθημερινότητα τους δίνοντας τεχνοκρατικά λύσεις για μία καλύτερη και πιο βιώσιμη καθημερινότητα στις ζωές μας.

Οι προτάσεις που θα ακολουθήσουν προέρχονται έπειτα από ανάλυση δεδομένων αλλά και στη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, πανεπιστημιακούς, με επιχειρηματικούς φορείς οι οποίοι διατηρώντας την ανωνυμία τους έδωσαν τις δικές τους λύσεις για μία καλύτερη κεντρική Μακεδονία.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας απαιτεί μια συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση από τις αρχές και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την οικονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόνοια.

Ακολουθούν τα προβλήματα τα οποία η ανάλυση δεδομένων των επιστημονικών συνεργατών της περιφερειακής μας ενότητας έχουν συλλέξει:

Ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνουν την ανεργία, την υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, την απομόνωση ορισμένων περιοχών, την απόσυρση των νέων από την ύπαιθρο, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την έλλειψη επαρκούς υποδομής στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, πρέπει να ληφθούν μέτρα όπως η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, η βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, η ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών και επικοινωνιών, η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η προώθηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

1. Προώθηση επιχειρηματικότητας:

Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, μπορούν να ληφθούν μέτρα όπως η στήριξη των επιχειρήσεων και η παροχή επιδοτήσεων για νέες επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη του τουρισμού και η προώθηση των τοπικών προϊόντων μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη της οικονομίας της περιοχής.

2. Πυλώνας Υγείας:

Στον τομέα της υγείας, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή, με την αναβάθμιση των νοσοκομείων και την παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους. Πρέπει να δοθεί πλήρης έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών υγείας αρκεί να διασφαλιστεί υγειονομική περίθαλψη των συμπολιτών μας και το αίσθημα ασφάλειας αυτών μέσω της περιφέρειας.

3. Πυλώνας Μεταφορών:

Στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η υποδομή της περιοχής, με την ανάπτυξη νέων οδικών άξονων, τη βελτίωση των δικτύων δημόσιων συγκοινωνιών και την αναβάθμιση των επικοινωνιών, όπως η παροχή γρήγορου και αξιόπιστου διαδικτύου στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

4. Πυλώνας Περιβάλλοντος:

Στον τομέα του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας της περιοχής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και με την ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης και αποτέφρωσης αποβλήτων.

5. Πυλώνας εκπαίδευσης και πολιτισμού:

Στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, είναι σημαντικό να προωθηθεί η διατήρηση και η ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής, καθώς και η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικής στους νέους και τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όλη την περιοχή.

6. Πυλώνας καθαριότητας:

Η καθαρότητα στους δήμους και στην περιφέρεια είναι ένα βασικό και αναφαίρετο δικαιώματα πολιτών καθώς επιβαρύνει ριζικά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Η έλλειψη καθαριότητας έχεις αποτέλεσμα Την επιβάρυνση της υγείας των συμπολιτών μας αλλά και τουριστική υποβάθμιση της κεντρικής Μακεδονίας. Βασικός στόχος είναι καθαρές πόλεις καθαρή περιφέρεια καθαρά περιφερειακά συγκροτήματα όσο απομακρυσμένα και να είναι.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, απαιτείται συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των αρχών και των φορέων της περιοχής, καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και θα προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία στην Κεντρική Μακεδονία.

Συνολικά, η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας απαιτεί μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση, η οποία θα βασίζεται στη συνεργασία και την κοινή δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερομένων μερών.

Επιπλέον, η διασφάλιση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των προγραμμάτων και των σχεδίων αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας της αντιμετώπισης των προβλημάτων. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές και οι φορείς της περιοχής θα αναζητήσουν και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Τέλος, η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της συνέχισης και της βελτίωσης των προσπαθειών, καθώς και για τη διόρθωση τυχόν αδυναμιών και λαθών. Μόνο με τη συνεχή προσπάθεια και τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών, μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη ανάπτυξη και μια βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κεντρική Μακεδονία.

Επιπλέον, η προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων και των κοινωνικών ομάδων στην Κεντρική Μακεδονία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η διασφάλιση της συμμετοχής των κατοίκων της περιοχής σε αυτήν τη διαδικασία μπορεί να διασφαλίσει ότι οι λύσεις και οι προτάσεις θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των κατοίκων της περιοχής.

Τέλος, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Κεντρική Μακεδονία. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων και των εργαζομένων αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης της περιοχής, καθώς μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών και στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής.

Συνολικά, η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας απαιτεί μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και προκλήσεις της περιοχής. Η διασφάλιση της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων και δράσεων είναι επίσης σημαντική για τη διασφάλιση της επιτυχίας των προσπαθειών και την προσαρμογή σε αλλαγές και νέες ανάγκες.

Τέλος, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της διασφάλισης της ισότητας στην περιοχή. Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που θα ενισχύουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων και θα συμβάλλουν στη δημιουργία κοινωνικών δεσμών. Η διασφάλιση της ισότητας μπορεί να επιτευχθεί με τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες και πόρους, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η απασχόληση, για όλους τους κατοίκους της περιοχής.

Συνολικά, η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Κεντρικής Μακεδονίας απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και προκλήσεις της περιοχής. Η εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και ανθρωποκεντρικής οικονομίας στην περιοχή.

Έχοντας ως δεδομένα τα παραπάνω ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες μας και με κύριο γνώμονα την αλλαγή της ζωής σε μία πιο βιώσιμη και υγιή καθημερινότητα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από την πλευρά της περιφέρειας ακολουθούν οι βασικοί πυλώνες στους οποίους η Περιφερειακή μας ενότητα δίνει προτάσεις και λύσεις.

Η ανάλυση όλων των εφτά πυλώνων  και δέκα αξόνων μπορούν να βρεθούν στο www.vasilisrokos.gr 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more