Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Προσλήψεις στον Δήμο Έδεσσας!!!

 


Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 

«Για την πρόσληψη δύο  (2) Ειδικών Συνεργατών   και ενός (1) Ειδικού   Συμβούλου   με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 ως σήμερα ισχύει».

 

 

 Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ   Ε Δ Ε Σ Σ Α Σ

 

       Έχοντας υπόψη:

 

1.     Τις διατάξεις των  άρθρων 58 & 59 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2.     Τις διατάξεις των   άρθρων  11 έως 17, 163 και 167  του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα .

3.     Την αριθμ. 31/36567/10-5-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα  Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις» , σύμφωνα με την οποία  σε κάθε Δήμο πλέον συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

4.     Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015) : Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» περί αμοιβής των Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών.

5.     Τις διατάξεις των άρθρων 51 και 76 του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/07-08-2019), «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

6.     Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/23/21-04-2023 (ΦΕΚ 2614/τ. Β’/21-04-2023) Κ.Υ.Α.  Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019».

7.     Τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Έδεσσας, όπως δημοσιεύτηκε  (ΦΕΚ 2490/τ.Β'/9-11-2011), τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1961/τ. Β’/12-8-2013) και (ΦΕΚ  925/τ.Β’/18-3-2019)   και  ισχύει σήμερα

8.      Την υπ’ αριθ.  7/212/5-1-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΨΥΩΡΠ-Κ42) απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίσθηκαν επτά (7) έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι

9.     Την αριθμ. 5783/30-4-2024 βεβαίωση Προϊσταμένης Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών , με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη σχετικών  πιστώσεων  στον προϋπολογισμό του Δήμου για τον σκοπό αυτό.

10.  Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τον Δήμαρχο

 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

 

 

Ο Δήμος Έδεσσας  προτίθεται να προβεί στην πλήρωση των παρακάτω τριών (3) ειδικών θέσεων προσωπικού:

1.      Μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα εκτέλεσης και επίβλεψης τεχνικών έργων  και μελετών, θα παρέχει υπηρεσίες σύνταξης εκθέσεων, εκπόνησης μελετών και υποβολής προτάσεων σε θέματα τεχνικών έργων και μελετών, θα υποβάλλει προτάσεις σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα τεχνικής φύσεως που απασχολούν τις Υπηρεσίες του Δήμου, προτάσεις ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ και Κοινοτικά Προγράμματα και σε θέματα υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων και διαδικασίες ωρίμανσης τεχνικών έργων.

 

2.      Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα  οικονομικών, διοικητικών, προγραμματισμού, αναπτυξιακών πρακτικών, διεθνών σχέσεων, εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων στην τοπική κοινωνία προερχόμενα από προγράμματα ΕΣΠΑ, Κοινοτικά Προγράμματα  και χρηματοδοτήσεις του Δήμου, σε θέματα προώθησης των διεθνών σχέσεων του Δήμου και τυχόν άλλα θέματα που θα ανατεθούν από το Δήμαρχο.

 

3.      Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα  διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του γραφείου του Δημάρχου, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και τυχόν άλλα θέματα που θα ανατεθούν από το Δήμαρχο.

 

 

 Οι ανωτέρω θα υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκούν καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Το συμβουλευτικό τους έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημοτική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

 

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α    Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν

 

       Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, με τα παρακάτω
δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή  ακριβών αντιγράφων τους:

 

·  Αίτηση υποψηφιότητας  στην οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια για ποια εκ των ανωτέρω
     προκηρυσσόμενων  θέσεων ειδικού συμβούλου ή συνεργάτη    ενδιαφέρονται (1 έως 3).

· Βιογραφικό σημείωμα ή οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκμηριώνει την ακαδημαϊκή ή
      επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο των καθηκόντων.

·        Αντίγραφο  πτυχίου ή διπλώματος  σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

·    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

·   Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986.

Υ Π Ο Β Ο Λ Η   Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν – Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

   Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και   Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Έδεσσας ( Γραφείο 16 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ηλεκτρονικά  στην ακόλουθη διεύθυνση: e-protocol@edessa.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Τρίτη    4-6-2024.

 

Π Λ Η Ρ Ω Σ Η   Ε Ι Δ Ι Κ Ω Ν   Θ Ε Σ Ε Ω Ν  

   Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, τα πλέον κατάλληλα για τις συγκεκριμένες θέσεις. Η παραπάνω απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.

 

    Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η    Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί σε μία Τοπική Εφημερίδα  του Νομού Πέλλας  και θα αναρτηθεί:

α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

β) στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Έδεσσας (www.dimosedessas.gov.gr)

γ) στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Έδεσσας  

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης μαζί με την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας  (www.dimosedessas.gov.gr) μέσω της διαδρομής:  Γραφείο Τύπου  → Ανακοινώσεις.

.

                                                                                                                                       Ο  Δήμαρχος  Έδεσσας

 

 

 

 

                                                                                                                                        Ιωάννης Τσεπκεντζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

https://www.meapopsi.gr/2021/06/blog-post_89.html#more