Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Ανοικτά προγράμματα έχει ο ΟΑΕΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

• «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ατόμων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών».
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύουν συνοπτικά τα εξής:
Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι άνεργοι:
α) εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, για χρονικό διάστηµα άνω των 12 µηνών, ηλικίας άνω των 50 ετών και να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου µέχρι την πρόσληψή τους,
β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣ∆.
Τι επιδοτείται στην επιχείρηση που θα τους προσλάβει:
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και µη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου µε ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.
• Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των  οργανώσεων μελών αυτών, αυτού του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των πανελλήνιων οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.
Αφορά τη δυνατότητα επιδοτούμενης πρόσληψης για υποστηρικτικό προσωπικό των ανωτέρω οργανώσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της απασχόλησης συνολικά διακοσίων (200) ανέργων ηλικίας 18-66 ετών, και η ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των φορέων που αναφέρονται.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας άνω των 25 ετών που θα προσληφθούν στα πλαίσια του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τριάντα εννιά (39) μήνες, εκ των οποίων οι τριάντα έξι (36) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.
• ΛΑΕΚ 1-25. Αφορά τη διοργάνωση σεμιναρίων που απευθύνονται προς εργαζόμενους, από συλλόγους. Καλύπτονται αμοιβές των ωφελουμένων, τα έξοδα κατάρτισης και το κόστος διοικητικής υποστήριξης από τους συλλόγους.
• ΛΑΕΚ 0,24. Αφορά την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση επιχειρήσεων, οι οποίες την οργανώνουν αυτόνομα, με κόστος έως το σύνολο της σχετικής εισφοράς που τους έχει παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. 
• Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΡΏΗΝ ΣΕΛΕΤΕ)
Οι επιχειρήσεις ή οι  εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή  το 80% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.
• Προώθηση της απασχόλησης μέσων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 δήμου (επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (α’ κύκλος).
Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία 3.737 θέσεων Πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης  προσωπικού (εφεξής Ωφελούμενοι/ες) σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας (Επιβλέποντες Φορείς) σε έναν κύκλο συνολικής διάρκειας 8 μηνών και έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου